ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Motor Oil: Επενδύσεις 30,6 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2018 Κύριο

08:00 - 30 Αυγ 2018 | ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Το σύνολο των επενδύσεων που πραγματοποίησε η Motor Oil το Α’ εξάμηνο του 2018 ανήλθαν σε 30,6 εκατ. και το μεγαλύτερο μέρος τους (Ευρώ 29,8 εκατ.) διετέθη σε έργα του Διυλιστηρίου της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ως εξής:
α) Ποσό Ευρώ 14,8 εκατ. σε συνήθεις δαπάνες συντήρησης των υφιστάμενων μονάδων του Διυλιστηρίου και σειρά έργων μικρότερης κλίμακας με σκοπό την ενίσχυση των όρων ασφαλείας και υγιεινής του, τη βελτίωση των περιβαλλοντικών όρων του καθώς και τη διασφάλιση του υψηλού βαθμού λειτουργικότητας και ευελιξίας στην παραγωγή και τη διακίνηση των προϊόντων. β) Ποσό Ευρώ 15 εκατ. για επενδυτικά έργα μεγαλύτερης κλίμακας τα σημαντικότερα των οποίων αφορούσαν: την αναβάθμιση της μονάδας κενού του Συγκροτήματος Λιπαντικών, την κατασκευή νέων δεξαμενών στο χώρο που δημιουργήθηκε μετά την υπογειοποίηση των γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής τάσης του Α.Δ.Μ.Η.Ε., τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του Διυλιστηρίου (μέσω αναβάθμισης της μονάδας συμπαραγωγής και της εκτεταμένης περιοδικής συντήρησης του αεριοστρόβιλου GT-3), και τη βελτίωση των υποδομών του (μέσω της κατασκευής Νέου Αγκυροβολίου για την ενίσχυση της ευελιξίας εκφόρτωσης των πλοίων αργού πετρελαίου). Επισημαίνεται ότι στα επενδυτικά έργα μεγαλύτερης κλίμακας συμπεριλαμβάνεται πλέον και η σύνδεση του Διυλιστηρίου με το σιδηροδρομικό δίκτυο του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (σχετικά εδάφιο “σημαντικά γεγονότα που έχουν συμβεί έως σήμερα”). Το ποσό που δαπανήθηκε το Α’ εξάμηνο 2018 για το εν λόγω έργο ανήλθε σε Ευρώ 2,3 εκατ. 
Καθαρά κέρδη 147,950 εκατ. ευρώ 
Σε επίπεδο Ομίλου τα Κέρδη προ Φόρων διαμορφώθηκαν το Α’ εξάμηνο 2018 σε Ευρώ 213.750 χιλ. έναντι Κερδών Ευρώ 177.914 χιλ. την αντίστοιχη ενδιάμεση περίοδο 2017 και τα Κέρδη μετά από Φόρους διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 147.950 χιλ. έναντι Κερδών Ευρώ 125.083 χιλ. την αντίστοιχη ενδιάμεση περίοδο 2017. Σε επίπεδο Εταιρίας τα Κέρδη προ Φόρων διαμορφώθηκαν το Α΄ εξάμηνο 2018 σε Ευρώ 195.719 χιλ. έναντι Κερδών Ευρώ 174.113 χιλ. την αντίστοιχη ενδιάμεση περίοδο 2017 και τα Κέρδη μετά από Φόρους διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 137.313 χιλ. έναντι Κερδών Ευρώ 123.160 χιλ. την αντίστοιχη ενδιάμεση περίοδο 2017.  
Aύξηση τζίρου το  α΄εξάμηνο του 2018
Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου το Α’ εξάμηνο 2018 ενισχύθηκε κατά Ευρώ 677 εκατ. ή 18,08% σε σχέση με το Α΄ εξάμηνο του 2017. Στην αύξηση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών συνέβαλε η αύξηση του μέσου όρου των τιμών των προϊόντων πετρελαίου (εκφρασμένες σε Δολάρια Η.Π.Α.) κατά 32% περίπου καθώς και η αύξηση του όγκου των πωλήσεων κατά 4,14 % (από ΜΤ 7.193.786 σε ΜΤ 7.491.875) ενώ μέρος αυτής αντισταθμίστηκε από την αποδυνάμωση του Δολαρίου Η.Π.Α. έναντι του Ευρώ κατά 12% περίπου (μέση ισοτιμία Α’ εξαμήνου 2018 = 1,21 έναντι 1,08 του Α’ εξαμήνου 2017). 
Ο Όμιλος είχε έσοδα από παροχή υπηρεσιών (αποθήκευτρα) από την “OFC ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ A.E.” τόσο στο Α’ εξάμηνο 2018 όσο και στο Α’ εξάμηνο 2017. Από την ανάλυση των στοιχείων όγκου των ενοποιημένων πωλήσεων προκύπτει ο έντονα εξαγωγικός χαρακτήρας του Ομίλου δεδομένου ότι οι πωλήσεις Εξωτερικού και Ναυτιλίας ανήλθαν το Α’ εξάμηνο 2018 σε 78,00% επί του συνολικού όγκου των πωλήσεων έναντι 79,78% την αντίστοιχη περίοδο του 2017 καθώς και η σημαντική συμμετοχή της βιομηχανικής δραστηριότητας (διαμορφώθηκε σε 85,97% το Α’ εξάμηνο 2018 έναντι 87,92% το Α’ εξάμηνο 2017). 
ΑΝΕΣΤΗΣ ΝΤΟΚΑΣ
Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.