ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Revoil:Στις 28 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση για την εκλογή Δ.Σ.

21:07 - 07 Ιουν 2019 | ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Στις 28 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Revoil, στο πλαίσιο της οποίας, μεταξύ άλλων θεμάτων θα πραγματοποιηθεί η εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου και των μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωσή της, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

 1. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 1/1/2018 έως 31/12/2018.
 2. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας χρήσεως 1/1/2018 έως 31/12/2018.
 3. Έγκριση Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 1/1/2018 έως 31/12/2018.
 4. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Εταιρίας xρήσεως 1/1/2018 έως 31/12/2018.
 5. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2018 έως 31/12/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από πάσης ευθύνης για την χρήση 1/1/2018 έως 31/12/2018.
 6. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2018 έως 31/12/2018.
 7. Προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2019 έως 31/12/2019.
 8. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας χρήσης 1/1/2019 έως 31/12/2019 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
 9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
 10. Εκλογή μελών επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017.
 11. Προσαρμογή-τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018.
 12. Διάφορα θέματα.

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο απαρτία, οι μέτοχοι καλούνται με την παρούσα Πρόσκληση σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 5η Ιουλίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στον ίδιο τόπο.

Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.