ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Σε τελική ευθεία οι διαγωνισμοί διασύνδεσης Ισραήλ- Κύπρου- Κρήτης- Αττικής

12:30 - 22 Ιουλ 2019 | ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Η EuroAsia Interconnector Limited, ο επίσημος Φορέας Υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου Κοινού Ενδιαφέροντος EuroAsia Interconnector (ΕΚΕ 3.10), Ισραήλ ‐ Κύπρος ‐ Κρήτη ‐ Αττική, προχωράει κανονικά με τον διαγωνισμό κατασκευής του υποθαλάσσιου καλωδίου και των σταθμών μετατροπής HVDC και αναμένει τις τελικές προσφορές από όλους του επιλεχθέντες Οικονομικούς Φορείς με στόχο την υλοποίηση του έργου εντός του 2022 για την διασύνδεση Κρήτη‐Αττική και 2023 για τη διασύνδεση Κρήτη‐Κύπρου, σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που έχουν υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Μετά την αποστολή των Προσκλήσεων Υποβολής Προσφορών (ITT) στις 3 Ιουλίου σε όλους του επιλεχθέντες Οικονομικούς Φορείς, με τις οποίες η EuroAsia Interconnector τους κάλεσε να ετοιμάσουν και να αποστείλουν τις τελικές προσφορές τους, οι μεγαλύτεροι κατασκευαστικοί οργανισμοί του κόσμου έδειξαν ζωηρό ενδιαφέρον και συμμετέχουν στη διαδικασία των τελικών προσφορών.

Οι Διαγωνισμοί που γνωστοποιήθηκαν μέσω προκήρυξης σύμβασης στη βάση δεδομένων TED της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακολουθούν την διαδικασία με διαπραγμάτευση και η κάθε σύμβαση θα ανατεθεί στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

- «EuroAsia Interconnector Σταθμοί Μετατροπής VSC‐HVDC»

Αρ. Δημοσίευσης: 2018/S 074‐165446

Αναμενόμενο Κόστος: Ένα Δισεκατομμύριο και Είκοσι Εκατομμύρια Ευρώ (EUR 1.020.000.000)

- «EuroAsia Interconnector καλώδια HVDC για τη Σύνδεση 1: Ισραήλ‐Κύπρος»

Αρ. Δημοσίευσης: 2018 / S 074‐165453

Αναμενόμενο Κόστος: Τετρακόσια Σαράντα Εκατομμύρια Ευρώ (EUR 440.000.000)

- «EuroAsia Interconnector καλώδια HVDC για τη Σύνδεση 2: Κύπρος‐Κρήτη»

Αρ. Δημοσίευσης: 2018/S 074‐165450

Αναμενόμενο Κόστος: Ένα Δισεκατομμύριο και Διακόσια Εβδομήντα Εκατομμύρια Ευρώ (EUR 1.270.000.000)

- «EuroAsia Interconnector καλώδια HVDC για τη Σύνδεση 3: Κρήτη‐Αττική»

Αρ. Δημοσίευσης: 2018/S 074‐165452

Αναμενόμενο Κόστος: Πεντακόσια Τριάντα‐Πέντε Εκατομμύρια Ευρώ (EUR 535.000.000)

Τα έγγραφα των Διαγωνισμών έχουν ετοιμασθεί από τον Φορέα Κατασκευής και τους συμβούλους της, την εταιρεία Elia Grid International (EGI) θυγατρική εταιρεία του ομίλου Elia, ενός από τους κορυφαίους ομίλους Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς (ΔΣΜ) στην Ευρώπη η οποία αποτελεί στρατηγικό σύμβουλο του Φορέα Κατασκευής, την εξειδικευμένη εταιρεία στις διασυνδέσεις Υψηλής Τάσης Συνεχούς Ρεύματος (HVDC) Teshmont Consultants LP η οποία είναι επικεφαλής των τεχνικών συμβούλων του Φορέα Κατασκευής και την Clifford Chance LLP η οποία αποτελεί τον νομικό του σύμβουλο.

Οι προσφοροδότες καλούνται να αποστείλουν τις προσφορές τους ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας Ariba, οι οποίες θα αξιολογηθούν με βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά της προτεινόμενης λύσης, τους εμπορικούς και νομικούς όρους της σύμβασης και τον προτεινόμενο τρόπο διαχείρισης των θεμάτων που αφορούν την ασφάλεια, την υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος (HSE).

Προτεραιότητα στην σειρά κατασκευής των τριών σκελών της διασύνδεσης θα έχει το σκέλος Κρήτης‐ Αττικής, με το σκέλος Κύπρος‐Κρήτη να ακολουθεί. Οι εκτιμώμενες ημερομηνίες λειτουργίας των δύο πρώτων σκελών της ηλεκτρικής διασύνδεσης EuroAsia Interconnector είναι

ΕΚΕ 3.10.3 ‐ Εσωτερική γραμμή μεταξύ Κορακιάς, Κρήτης (EL) και Αττικής (EL) ‐ Σεπτέμβριος 2022

ΕΚΕ 3.10.2 ‐ Διασύνδεση μεταξύ Κοφίνου (CY) και Κορακιάς, Κρήτης (EL) ‐ Δεκέμβριος 2023.

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.