ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Σελόντα: Aγορά ιδίων μετοχών έως 10%, σε άλλη γ.σ. το ομολογιακό

16:45 - 29 Ιουν 2006 | ΑΓΡΟΤΙΚΑ
Τη διανομή μερίσματος 0,020 ευρώ ανά μετοχή, για την χρήση του 2005, ενέκρινε η σημερινή ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Ομίλου Σελόντα. Σημειώνεται ότι για τη χρήση του 2004 η εταιρία δεν είχε διανείμει μέρισμα. Παράλληλα, στο πλαίσιο των εργασιών της ετησίας Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας εξελέγη ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Σελόνταο κ. Alsarraf Suleiman SS, Διευθύνων Σύμβουλος της Σαουδαραβικής εταιρίας Jazan Development Company, η οποία συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της Σελόντα με ποσοστό 10%.

Η κίνηση αυτή αναδεικνύει το στρατηγικό χαρακτήρα της συμμετοχής της Σαουδαραβικής εταιρίας στο μετοχικό κεφάλαιο της Σελόντα και πιστοποιεί τις άριστες σχέσεις των δύο μερών. Σημειώνεται στο σημείο αυτό ότι ο Όμιλος Σελόντα ανέλαβε το σχεδιασμό, την οργάνωση και την εκτέλεση των επενδυτικών σχεδίων ύψους 100 εκατ. ευρώ της Σαουδαραβικής εταιρίας στον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας.

Στο πλαίσιο της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, η διοίκηση της εταιρίας τόνισε ότι η πορεία του Ομίλου Σελόντα κινείται στο πλαίσιο του σχεδιασμού και των εκτιμήσεων της, άφησε βέβαια ανοιχτό το ενδεχόμενο της προς τα πάνω αναθεώρησης μετά και από τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου. Οι εκτιμήσεις της διοίκησης για το σύνολο του έτους κάνουν λόγο για κύκλο εργασιών ύψους 70 εκατ. ευρώ και για Κέρδη Μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας ύψους 6,3 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, στο πλαίσιο των εργασιών της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, ενεκρίθη σχετική απόφαση για την αγορά ιδίων μετοχών έως 10% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (2.928.159 μετοχές) για διάστημα ενός έτος, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο. Ως κατώτατο όριο αγοράς καθορίσθηκε η ονομαστική τιμή της μετοχής της εταιρίας που είναι 1 ευρώ και ως ανώτατο όριο τα 3 ευρώ. Επίσης, εγκρίθηκαν οι εγγυήσεις που παρείχε το Διοικητικό Συμβούλιο προς τα πιστωτικά ιδρύματα, υπέρ θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου Σελόντα.

Επιπλέον, εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις για την χρήση του 2005, η εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρίας για την χρήση του έτους 2006 που είναι η εταιρία ΣΟΛ ΑΕΟΕ, καθώς επίσης και οι αμοιβές που καταβάλλονται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον Γενικό Διευθυντή της εταιρίας και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2005 και προέγκριση των αμοιβών τους για το 2006.

Σημειώνεται τέλος, ότι τα θέματα που αφορούν την έκδοση Ομολογιακού Δανείου και τη λήψη απόφασης για διάθεση ή διανομή μετοχών στο προσωπικό της εταιρίας δεν συζητήθηκαν ελλείψει της σχετικής απαιτούμενης απαρτίας και ως εκ τούτου θα συζητηθούν σε επαναληπτική γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί εντός 10 ημερολογιακών ημερών. Σε ό,τι αφορά το Ομολογιακό Δάνειο θα χρησιμοποιηθεί κατά κύριο λόγο για την εξαγορά της εταιρίας Βίλλα Πρεσιέ Α.Ε. που έγινε με αποκλειστικό κριτήριο την απόκτηση του μοναδικού περιουσιακού της στοιχείου, που είναι αστικό ακίνητο, νεοκλασικό διατηρητέο κτίριο στην περιοχή της Πλάκας, το οποίο μετά τις απαραίτητες οικοδομικές εργασίες που απαιτούνται θα αποτελεί την έδρα και τα γραφεία της κεντρικής διοίκησης του Ομίλου Σελόντα.

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.