ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ελληνικές Ιχθυοκαλλιέργειες: Από 5/7 χωρίς το δικαίωμα στην α.μ.κ.

17:39 - 30 Ιουν 2006 | ΑΓΡΟΤΙΚΑ
Από 5 Ιουλίου 2006 οι μετοχές της εταιρίας Ελληνικές Ιχθυοκαλλιέργειες θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με διανομή δωρεάν μετοχών σε αναλογία 1 νέα για κάθε 1 παλαιά. Δικαιούχοι στην παραπάνω αύξηση θα είναι οι μέτοχοι - κάτοχοι μετοχών της εταιρείας κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 04/07/2006.


Η έναρξη της διαπραγμάτευσης των 10.130.000 νέων δωρεάν κοινών ονομαστικών μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών ορίζεται στις 12/07/2006.

Υπενθυμίζεται ότι η έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρίας Ελληνικές Ιχθυοκαλλιέργειες που πραγματοποιήθηκε στις 1/06/2006 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά ποσό 3.140.300 ευρώ και συγκεκριμένα τη (μερική) κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον.

Η εν λόγω αύξηση θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση 10.130.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,31 ευρώ εκάστη, και τη δωρεάν διανομή στους μετόχους της εταιρίας, σε αναλογία δύο (2) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά κοινή ονομαστική μετοχή.

Μετά την ως άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται πλέον σε 4.710.450 ευρώ, διαιρούμενο σε 15.195.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας μετοχής 0,31 ευρώ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α. στην Συνεδρίαση του στις 29/06/2006 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο των ανωτέρω νέων δωρεάν μετοχών.

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.