ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Seafarm: Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών αποφάσισε η γ.σ.

17:39 - 06 Ιουλ 2006 | ΑΓΡΟΤΙΚΑ
Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 8.073.002,75 ευρώ με συμψηφισμό αντίστοιχης αξίας ζημιών μειώνοντας την ονομαστική αξία της κάθε μετοχής από 1 ευρώ σε 0,75 λεπτά, αποφάσισε η γενική συνέλευση της Seafarm, που συνήλθε σήμερα 6 Ιουλίου 2006, με απαρτία 78,96%, σε συνέχεια της από 30/06/2006 γενικής συνέλευσης.
Μετά από απόφαση της μετ’ αναβολήν Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 6-7-2006 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά 8.073.002,75 με συμψηφισμό αντίστοιχης αξίας ζημιών μειουμένης της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από ένα (1) ευρώ σε εβδομήντα πέντε (0,75) λεπτά ανά μετοχή.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά την ανωτέρω μείωση ανέρχεται πλέον σε είκοσι τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες οκτώ ευρώ και εικοσιπέντε λεπτά (24.219.008,25) διαιρούμενο σε τριάντα δύο εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες και έντεκα (32.292.011) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εβδομήντα πέντε λεπτών (0,75) η κάθε μία”.
Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.