ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Καταβολή μερίσματος 0,57 ευρώ αποφάσισε η Γ.Σ. του ΟΠΑΠ

17:40 - 21 Ιουν 2013 | ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
Η τακτική γενική συνέλευση του ΟΠΑΠ ολοκληρώθηκε σήμερα Παρασκευή, στην έδρα της εταιρίας, στο Περιστέρι.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρίας, η τακτική Γ.Σ. ενέκρινε τα ακόλουθα:

 

«

Θέμα 1: Ενέκρινε ομόφωνα τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της δέκατης τρίτης (13ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012).

Θέμα 2: Ενέκρινε ομόφωνα τις Απλές και οι Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δέκατης τρίτης (13ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012).

Θέμα 3: Ενέκρινε ομόφωνα την προταθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο διανομή (διάθεση) κερδών και αποφάσισε την καταβολή συνολικού μερίσματος 0,57 ευρώ ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου για την εταιρική χρήση έτους 2012. Δικαιούχοι είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Τρίτη 02.07.2013 (ημερομηνία προσδιορισμού - record date). Η αποκοπή του δικαιώματος στη λήψη του μερίσματος χρήσης 2012 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28.06.2013. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 08.07.2013, μέσω των χειριστών από την πληρώτρια τράπεζα, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ.\

Θέμα 4: Απάλλαξε κατά πλειοψηφία (90,02%) τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα (διαχείριση) της δέκατης τρίτης (13ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012) και ενέκρινε τις διαχειριστικές πράξεις και τις πράξεις εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Θέμα 5: Ενέκρινε κατά πλειοψηφία (90,04%)  τις αμοιβές και τις αποζημιώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη δέκατη τρίτη (13η) εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012).

Θέμα 6: Προενέκρινε κατά πλειοψηφία (90,00%) τις αμοιβές και τις αποζημιώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την τρέχουσα δέκατη τέταρτη (14η) εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η Δεκεμβρίου 2013). 

Θέμα 7: Ανέθεσε κατά πλειοψηφία (99,96%) τον τακτικό έλεγχο των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για την τρέχουσα δέκατη τέταρτη (14η) εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η Δεκεμβρίου 2013) καθώς και την έκδοση του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού στην ελεγκτική εταιρεία «PricewaterhouseCoopers S.A.»  και ενέκρινε την αμοιβή της. 

Θέμα 8: Ενέκρινε ομόφωνα την εγκριθείσα σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου, δυνάμει των υπ’ αριθμ. 20/23.08.2012 (θέμα 8Α) και 28/11.10.2012 (θέμα 12Α) αποφάσεων του Δ.Σ.

Θέμα 9: Χορήγησε ομόφωνα την προβλεπόμενη από το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 άδεια, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στα στελέχη των Γενικών Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων της Εταιρείας, για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση των Εταιρειών του Ομίλου και των συνδεδεμένων Εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παράγραφος 5 του Κ.Ν.2190/1920.

 

Το μέρισμα χρήσης 2012, μετά την παρακράτηση φόρου, ανέρχεται σε 0,4275 ευρώ ανά μετοχή και  δικαιούχοι είναι οι Μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Τρίτη 02.07.2013 (ημερομηνία προσδιορισμού-record date). Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος χρήσης 2012 είναι η Παρασκευή 28.06.2013 και η πληρωμή στους δικαιούχους θα γίνει τη Δευτέρα 08.07.2013, από την πληρώτρια Τράπεζα «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» ως ακολούθως:

1. Μέσω των χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες, θεματοφύλακες και χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.3.4. του Κανονισμού του Χ.Α. και 39 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ.

2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ για όσους εκ των Μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ ή έχουν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της Μερίδας τους.

3. Για όσους εκ των Μετόχων δεν καταστεί δυνατή, για διάφορους λόγους, η καταβολή του μερίσματος μέσω των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξή του από 15.07.2013, μέσω του δικτύου των καταστημάτων της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.

Η είσπραξη του μερίσματος για τις παραπάνω περιπτώσεις 2 και 3 είναι δυνατή μέχρι 07.07.2014 με την κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.) και την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους. Μετά την παραπάνω ημερομηνία (07.07.2014), η καταβολή του Μερίσματος θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της Εταιρείας (Λ. Κηφισού 62, Τ.Κ. 12132, Περιστέρι-Αθήνα, τηλ. επικοινωνίας 210-5798930, Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων). Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι να επικοινωνούν με την Υποδ/νση Ειδικών Λειτουργιών της Εθνικής Τράπεζας, τηλ. επικοινωνίας 210 9477716.

Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν εντός πέντε (5) ετών παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.»

Τελευταία τροποποίηση στις 18:20 - 21 Ιουν 2013
Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.