• ΓΔ: 00
 • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
 • FTSE ΧΑ MID CAP0
 • Τζίρος0
 • €/$ 0 €/£ 0
  BTC 0 ETH 0 XRP 0
0
0
 • Nasdaq00%
 • S&P 50000%
 • CAC 4000%
 • DAX00%
 • FTSE 10000%
 • Nikkei 22500%

International Life: Μέχρι 31 Ιουλίου οι ενστάσεις από τους ασφαλισμένους

15:45 - 23 Ιουν 2016 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Τεύχος ΠΡΑΔΙΤ, 2020/21-6-2016) η απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος η οποία καθορίζει τα επόμενα βήματα της διαδικασίας μεταβίβασης μέρους του χαρτοφυλακίου ζωής της International Life στην Εθνική Ασφαλιστική.

Η απόφαση αναφέρεται στο δικαίωμα υποβολής ένστασης που έχουν οι κάτοχοι των ασφαλιστηρίων συμβολαίων που θα μεταβιβασθούν στην Εθνική Ασφαλιστική. Οι ενστάσεις μπορούν να κατατεθούν μέχρι 31 Ιουλίου.

Ολόκληρη η απόφαση έχει ως εξής:

Απόφαση Θέμα 2: 189/17.6.2016 (1)

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων υπό των ενδιαφερομένων αναφορικά με τη μεταβίβαση χαρτοφυλακίου από την ασφαλιστική επιχείρηση με την επωνυμία «INTERNATIONAL LIFE Ανώνυμη Εταιρία Ασφαλίσεων Ζωής» προς την ασφαλιστική επιχείρηση με την επωνυμία «ΑΕΕΓΑ Η ΕΘΝΙΚΗ» σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 28 και 228 του Ν. 4364/2016.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αφού έλαβε υπόψη:

α) το άρθρο 55A του έχοντος ισχύ νόμου (Ν. 3424/1927, ΦΕΚ Α’/298) καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως ισχύει,

β) την Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 1/20.12.2012 «Ανασύσταση Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και ανάθεση αρμοδιότητας» (ΦΕΚ Β’/3410/20.12.2012), όπως ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή της με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 52/2.10.2015 «Σύνθεση και αρμοδιότητες της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος» (ΦΕΚ Β’/2312),

γ) το Ν. 4364/2016 περί «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Oδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’/13) και ιδιαίτερα τις διατάξεις των άρθρων 28 και 228 αυτού,

δ) την υπ’ αριθμ. 185/1/12.5.2016 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της ΤρΆπεζας της Ελλάδος, αναφορικά με την λήψη διοικητικών μέτρων για την «INTERNATIONAL LIFE Ανώνυμη Εταιρία Ασφαλίσεων Ζωής» σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 224, 225, 228, και 229 του Ν. 4364/2016,

ε) την υπ΄ ΑΠ ΔΕΙΑ 2461/15.6.2016 επιστολή της ασφαλιστικής εταιρείας «ΑΕΕΓΑ “Η ΕΘΝΙΚΗ”», αναφορικά με τη συμφωνία πώλησης και μεταβίβασης του ασφαλιστικού Χαρτοφυλακίου της «INTERNATIONAL LIFE Ανώνυμη Εταιρία Ασφαλίσεων Ζωής» στην «ΑΕΕΓΑ “Η ΕΘΝΙΚΗ”» και τη συναρτώμενη σε αυτή «προκαταρκτική Σύμβαση Πώλησης και Μεταβίβασης Ασφαλιστικού Χαρτοφυλακίου»,

στ) την υπ΄ ΑΠ ΔΕΙΑ 2499/16.6.2016 επιστολή της ασφαλιστικής εταιρείας «INTERNATIONAL LIFE Ανώνυμη Εταιρία Ασφαλίσεων Ζωής», αναφορικά με τη ανωτέρω «προκαταρκτική Σύμβαση Πώλησης και Μεταβίβασης Ασφαλιστικού Χαρτοφυλακίου» της «INTERNATIONAL LIFE Ανώνυμη Εταιρία Ασφαλίσεων Ζωής» στην «ΑΕΕΓΑ “Η ΕΘΝΙΚΗ”»,

ζ) το από 16.6.2016 εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος,

αποφασίζει τα ακόλουθα:

α) Ορίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 β) του άρθρου 28 του Ν. 4364/2016, προθεσμία έως την 31η Ιουλίου 2016 για την υποβολή ενστάσεων υπό των ενδιαφερομένων αναφορικά με τη μεταβίβαση χαρτοφυλακίου από την ασφαλιστική επιχείρηση με την επωνυμία «INTERNATIONAL LIFE Ανώνυμη Εταιρία Ασφαλίσεων Ζωής» προς την ασφαλιστική επιχείρηση με την επωνυμία «ΑΕΕΓΑ Η ΕΘΝΙΚΗ», η οποία άρχεται από της επομένης της δημοσίευσης στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος.

β) Να δημοσιευτεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 β) του άρθρου 28 του Ν. 4364/2016, έως την 30η Ιουνίου 2016, στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθώς και σε μια ημερήσια εφημερίδα και μια ημερήσια ή εβδομαδιαία οικονομική εφημερίδα, ανακοίνωση για την ως άνω μεταβίβαση χαρτοφυλακίου.

γ) Η αναστολή πληρωμών και καταβολών της εταιρείας «INTERNATIONAL LIFE Ανώνυμη Εταιρία Ασφαλίσεων Ζωής» που προβλέπεται στην παρ. 2 της απόφασης 185/1/12.5.2016 της Επιτροπής Πιστωτικών και

Ασφαλιστικών Θεμάτων παρατείνεται μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου 2016.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

Τελευταία τροποποίηση στις 15:37 - 23 Ιουν 2016
Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman