ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Squeeze out της Πειραιώς Leasing απο Τράπεζα Πειραιώς

11:16 - 14 Νοε 2008 | LEASING
Η Τράπεζα Πειραιώς υπέβαλε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αίτημα για άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze out) των υπολοίπων 774.110 μετοχών της Πειραιώς Χρηματοδοτικές Μισθώσεις, με τίμημα ίσο με το αντάλλαγμα της Δημόσιας Πρότασης, δηλαδή 5,30 ευρώ ανά μετοχή καταβλητέο τοις μετρητοίς. Σημειώνεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς θα αναλάβει, όπως και στη Δημόσια Πρόταση, την καταβολή εκ μέρους και για λογαριασμό των εναπομεινάντων μετόχων το κόστος των δικαιωμάτων εκκαθάρισης υπέρ της Ε.Χ.Α.Ε., που επιβάλλονται επί της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των μετοχών και ανέρχονται σε 0,08% επί της αξίας συναλλαγής. O φόρος της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης 0,15% επί της αξίας συναλλαγής θα βαρύνει τον πωλητή μέτοχο.
Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.