ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.3556/2007

15:24 - 05 Ιαν 2009 | LEASING
Σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3556/2007 και σε συνέχεια κοινοποίησης του βασικού μετόχου ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., σχετικά με τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από μετοχές, η ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:
- Η ταυτότητα του εκδότη ή του εκδότη των υποκείμενων μετοχών οι οποίες ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου είναι η Πειραιώς Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε.
- Ο λόγος υποβολής της γνωστοποίησης είναι η απόκτηση δικαιωμάτων ψήφου.
- Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. είναι υπόχρεη της γνωστοποίησης.
- Οι γνωστοποιούμενες λεπτομέρειες για δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές και αφορούν την κατάσταση μετά τη κρίσιμη συναλλαγή (31.12.2008) αφορούν τα ακόλουθα:
α) Ο Κωδικός ISIN είναι "CRS 252043005"
β) Ο συνολικός αριθμός μετοχών ανέρχεται σε 24.260.744
γ) Ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου ανέρχεται 24.260.744 εκ των οποίων 24.260.744 άμεσα.
δ) Το συνολικό ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου ανέρχεται σε 99,9999% εκ των οποίων 99,9999% είναι άμεσα.
ε) Δε υφίστανται δικαιώματα ψήφου τα οποία μπορούν να αποκτηθούν σε περίπτωση άσκησης ή μετατροπής χρηματοπιστωτικού μέσου.
στ) Το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που η Τράπεζα Πειραιώς κατείχε την ημερομηνία πριν από την κρίσιμη συναλλαγή (30.12.2008) ανερχόταν σε 97,50%.
- Η γνωστοποίηση λαμβάνει χώρα σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3556/2007 και περιλαμβάνει στοιχεία της 31ης Δεκεμβρίου 2008.
- Η Πειραιώς Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε., ως εκδότης, γνωστοποιεί ότι η καταστατική της έδρα βρίσκεται επί της οδού Σινώπης αριθμ. 27 στην Αθήνα. Η διεύθυνση αλληλογραφίας είναι η ως άνω, το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 210-7760600 και υπεύθυνοι επικοινωνίας ορίζονται οι κ.κ. Αλέξανδρος Τζιεράκης και Εμμανουήλ Χαρμπής.
Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.