ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Τρ. Πειραιώς: Υποβολή προαιρετικής δημόσιας πρότασης στην Πειραιώς Leasing

18:31 - 24 Σεπ 2008 | LEASING
Σε υποβολή προαιρετικής δημόσιας πρότασης προς τους μετόχους της Πειραιώς Χρηματοδοτικές Μισθώσεις (Πειραιώς Leasing) προέβη η Τράπεζα Πειραιώς. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το προσφερόμενο τίμημα διαμορφώθηκε στα 5,3 ευρώ ανά μετοχή. Η δημόσια πρόταση αφορά το 12,372% του μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς Leasing, ενώ η τράπεζα κατέχει ήδη το περίπου 87,628% της Πειραιώς Leasing.

Σημειώνεται πως με την ολοκλήρωση της άσκησης του Δικαιώματος Εξαγοράς και εφόσον η συμμετοχή της Τράπεζας Πειραιώς στην Πειραιώς Leasing ανέλθει σε ποσοστό τουλάχιστον 95% του καταβεβλημένου κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της, o προτείνων προτίθεται να υποβάλει αίτηση για τη διαγραφή των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών της εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Αναλυτικά, η Τράπεζα Πειραιώς υπέβαλε την 24η Σεπτεμβρίου 2008, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Πειραιώς Leasing σχέδιο πληροφοριακού δελτίου σχετικά με προαιρετική δημόσια πρόταση αγοράς κινητών αξιών της Εταιρείας.

1. Προτείνων

Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία Τράπεζα Πειραιώς με έδρα τον Δήμο Αθηναίων, οδός Αμερικής, αριθμός 4, νομίμως εκπροσωπούμενη για τους σκοπούς της Δημόσιας Πρότασης από τους κ.κ. Κωνσταντίνο Λιάπη, Αναπλ. Γενικό Διευθυντή και Δημήτριο Βούκα, Διευθυντή Διεύθυνσης Συμμετοχών.

2. Εταιρεία, οι μετοχές της οποίας υπόκεινται στη δημόσια πρόταση

Η ανώνυμη εταιρεία υπό την επωνυμία Πειραιώς Χρηματοδοτικές Μισθώσεις και το διακριτικό τίτλο (Πειραιώς Leasing)που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, οδός Σινώπης, αριθμός 27.

3. Σύμβουλος του προτείνοντος

Η ανώνυμη εταιρεία "Πειραιώς ΑΕΠΕΥ", με έδρα το Δήμο Αθηναίων, οδός Σταδίου, αριθμός 10, ενεργεί, κατ΄ άρθρο 12 του νόμου 3461/2006, ως σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση.

4. Κινητές αξίες που αποτελούν αντικείμενο της δημόσιας πρότασης

Το σύνολο των κοινών, ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας με ονομαστική αξία ευρώ 3,82, οι οποίες έχουν εισαχθεί και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, και τις οποίες ο Προτείνων δεν έχει στην κυριότητά του κατά την ημερομηνία υποβολής της Δημόσιας Πρότασης, ούτε διαρκούσης της Δημόσιας Πρότασης θα αποκτήσει.

5. Ανώτατος αριθμός μετοχών που δεσμεύεται να αποκτήσει ο προτείνων

Με την επιφύλαξη της σημείωσης που αναφέρεται στο τέλος της παρούσας ανακοίνωσης και της προϋπόθεσης που αναφέρεται στην παρ. 6, ο Προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει όλες τις μετοχές της Εταιρείας, που αντιστοιχούν κατ΄ ανώτατο σε 12,372% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Σημειώνεται πάντως ότι ο Προτείνων προτίθεται, από τη δημοσίευση της παρούσας και μέχρι τη λήξη της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, να αποκτήσει μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας σε τιμή η οποία δε θα υπερβαίνει το προσφερόμενο αντάλλαγμα.

6. Ελάχιστος αριθμός μετοχών που πρέπει να γίνει αποδεκτός

Η Δημόσια Πρόταση θα ισχύσει ανεξάρτητα από τον αριθμό των μετοχών της Εταιρείας που θα προσφερθούν εγκύρως και νομίμως στον Προτείνοντα μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής. Αυτό σημαίνει ότι δεν υφίσταται ελάχιστος αριθμός μετοχών της Δημόσιας Πρότασης, τις οποίες θα πρέπει να αποκτήσει ο Προτείνων, προκειμένου να ισχύσει η Δημόσια Πρόταση.

7. Προσφερόμενο αντάλλαγμα

Ο Προτείνων θα καταβάλλει για κάθε μετοχή, ως προς την οποία η Δημόσια Πρόταση θα γίνει εγκύρως και νομίμως αποδεκτή, το ποσό των ευρώ 5,30 τοις μετρητοίς.

Η εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση μετοχών υπόκειται στα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης δικαιώματα Ε.Χ.Α.Ε., τα οποία σήμερα ανέρχονται σε 0,08% επί της αξίας της συναλλαγής. Παρά το γεγονός ότι τα δικαιώματα αυτά βαρύνουν τόσο τον Προτείνοντα όσο και τους Αποδεχόμενους Μετόχους, ο Προτείνων (αγοραστής) θα αναλάβει για λογαριασμό των Αποδεχόμενων Μετόχων (πωλητών) το συνολικό κόστος των δικαιωμάτων εκκαθάρισης που επιβάλλονται επί της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των προσφερόμενων Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης από τους εγκύρως Αποδεχόμενους Μετόχους. Σημειώνεται ότι η αξία συναλλαγής υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των μεταβιβαζόμενων μετοχών επί (x) τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές: του Προσφερόμενου Τιμήματος και της τιμής κλεισίματος της μετοχής στο Χ.Α. την προηγούμενη ημέρα της υποβολής των απαραίτητων εγγράφων στην Ε.Χ

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.