ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

«Μάζεψε» τις ζημιές για το α' τρίμηνο η Sprider

17:18 - 28 Μαϊ 2013 | ΕΜΠΟΡΙΟ
Στα 14 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι ζημιές της Sprider για τους τρεις πρώτους μήνες του 2013.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρίας, οι ζημιές ανήλθαν στα 14,156 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών ύψους 20,077 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.


Η καθίζηση της κατανάλωσης συνεχίστηκε και κατά το πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης, όπως καταδεικνύεται από τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., σύμφωνα με τα οποία οι λιανικές πωλήσεις ενδυμάτων – υποδημάτων στην Ελλάδα κατά το πρώτο δίμηνο του 2013 παρουσιάζουν πτώση της τάξης του 11,3%.

 

Εντός του ως άνω περιβάλλοντος ο Όμιλος συνέχισε την αναδιάρθρωση και εξορθολογισμό του δικτύου πωλήσεων, διακόπτοντας την λειτουργία 11 σημείων πώλησης, τα οποία στο σύνολό τους βρισκόταν στην Ελλάδα. Συνεπώς, την 31η Μαρτίου 2013 ο Όμιλος λειτουργούσε ένα δίκτυο πωλήσεων που αριθμούσε συνολικά 68 σημεία πώλησης, εκ των οποίων 54 στην Ελλάδα, 9 στην Ρουμανία και 5 στην Βουλγαρία.
Επιπλέον, την 8η Ιανουαρίου 2013, η Εταιρία υπέβαλε ενώπιον του αρμοδίου Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης αίτηση υπαγωγής της στη διαδικασία εξυγίανσης και λήψης προληπτικών μέτρων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99 επομ. του Ν.3588/2007, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν και ισχύουν σήμερα. Η υποβολή της αίτησης κατέστη αναγκαία για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της Εταιρίας, την εξασφάλιση των συμφερόντων των εργαζομένων της και την προστασία της έναντι των πιστωτών της. Η αίτηση συζητήθηκε την 23η Απριλίου 2013 και απερρίφθη δυνάμει της υπ' αριθ. 8552/2013 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.


Η Εταιρία κατέθεσε έφεση έναντι της ως άνω απόφασης και το Τριμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης την έκανε δεκτή, δυνάμει της οποίας απαγορεύτηκε οποιαδήποτε ατομική δίωξη από κάθε είδους πιστωτή μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της έφεσης και υπό τον όρο συζήτησης της έφεσης στις 23/09/2013 ώρα 10.00 ενώπιον του Δ' τμήματος του Εφετείου Θεσσαλονίκης, όπως ήδη έχει προσδιορισθεί.
Στο πλαίσιο αυτό, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών μειώθηκε στο πρώτο τρίμηνο του 2013 κατά 37,8% και ανήλθε σε € 12.631 χιλ. έναντι € 20.303 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Οι σημαντικότεροι λόγοι που οδήγησαν στην μείωση των πωλήσεων συνοψίζονται αφενός στις συνθήκες που επικρατούν στην Ελληνική αγορά, όπως αυτές έχουν περιγραφεί παραπάνω καθώς και στην μείωση του αριθμού σημείων πώλησης βάσει του σχεδίου αναδιοργάνωσης της Εταιρίας (31/03/2013: 68 σημεία πώλησης – 31/03/2012: 109 σημεία πώλησης).


Τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε € 2.590 χιλ. έναντι € 8.746 χιλ. το πρώτο τρίμηνο του 2012, μειωμένα κατά 70,4%, ενώ το μικτό περιθώριο κέρδους μειώθηκε κατά 22,6 ποσοστιαίες μονάδες και διαμορφώθηκε σε 20,5% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών έναντι 43,1% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Η συμπίεση του μικτού περιθωρίου πέραν της ανωτέρω μείωσης του κύκλου εργασιών αποδίδεται επίσης στις συνεχόμενες προσφορές ανταγωνιστικών τιμών στα προϊόντα καθώς και στην πώληση προϊόντων χαμηλότερου περιθωρίου κέρδους σε σχέση με την παρελθούσα χρήση.


Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στο πρώτο τρίμηνο του 2012 σε ζημίες € 5.958 χιλ. έναντι ζημιών € 11.553 χιλ. το πρώτο τρίμηνο του 2012.


Σημειωτέον ότι την ίδια περίοδο το σύνολο των λειτουργικών εξόδων προ αποσβέσεων του Ομίλου ανήλθαν σε € 8.691 χιλ. από € 11.713 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, καταγράφοντας σημαντική μείωση της τάξης του 25,8% απεικονίζοντας τις ενέργειες συγκράτησης του κόστους που υλοποιούνται, όπως επίσης και το μικρότερο δίκτυο πωλήσεων.


Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤ) του Ομίλου διαμορφώθηκαν το πρώτο τρίμηνο του 2013 σε ζημίες € 7.338 χιλ. έναντι ζημιών € 13.969 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Οι αποσβέσεις κατά το πρώτο τρίμηνο 2013 ανήλθαν σε € 1.380 χιλ. έναντι € 2.417 χιλ., μειωμένες κατά 42,9%.


Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων (ΕΒΤ) διαμορφώθηκαν σε ζημίες € 14.201 χιλ. έναντι ζημιών € 19.941 χιλ. το πρώτο τρίμηνο 2012. Τονίζεται ότι τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων (ΕΒΤ) έχουν επιβαρυνθεί και με ποσό € 5.004 χιλ. που αφορά ζημίες από εκποίηση / καταστροφή παγίων, που προέκυψε λόγω των προαναφερθέντων καταστημάτων.


Τέλος, τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (ΕΑΤΑΜ) ανήλθαν σε ζημίες € 14.156 χιλ. έναντι ζημιών € 20.077 χιλ. το πρώτο τρίμηνο του 2012.


Η Διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και συνεχίζει την υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδιασμού και για έτος 2013, εξετάζοντας συνεχώς τις ευμετάβλητες συνθήκες τόσο της ελληνικής αγοράς όσο και των περιφερειακών αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται στη ΝΑ Ευρώπη έτσι ώστε εγκαίρως να προσαρμόζει τη στρατηγική της όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο. Στρατηγικές προτεραιότητες και για την τρέχουσα χρήση παραμένουν ο εξορθολογισμός του δικτύου πωλήσεων, η συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών, η ισχυροποίηση της λειτουργικής ταμειακής ροής και η διατήρηση της ανταγωνιστικής τιμολογιακής πολιτικής. Τέλος ζωτικής σημασίας για την εύρυθμη συνέχιση της λειτουργίας της Εταιρίας κρίνεται αφενός η ένταξη της Εταιρίας στις ευεργετικές διατάξεις του άρθρου 99 Ν. 3588/2007 και αφετέρου η είσπραξη των ασφαλιστικών αποζημιώσεων για τα καταστραφέντα αποθέματα και πάγιο εξοπλισμό από την πυρκαγιά της 13ης Φεβρουαρίου 2012.

 

 

Διαβάστε επίσης:

 

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.