ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 3461/2006

12:09 - 25 Μαϊ 2007 | ΕΜΠΟΡΙΟ

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 (α) και (β) του άρθρου 24 του Ν. 3461/2006 η εταιρία ΤΡΑΜΟΥΝΤΑΝΑ II ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ενημερώνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών ότι:
Στις 24 Μαΐου 2007 απέκτησε έναντι ποσού ευρώ 3,80 ανά μετοχή, 33.531 κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου μετοχές της NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε.Β.Ε. (η "Εταιρία"), αντιπροσωπεύουσες περίπου 0,0472% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας. Πριν την ανωτέρω απόκτηση η εταιρία ΤΡΑΜΟΥΝΤΑΝΑ II ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατείχε άμεσα 381.244 μετοχές και περίπου 0,5363% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας και κατόπιν της ανωτέρω απόκτησης η εταιρία ΤΡΑΜΟΥΝΤΑΝΑ II ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατέχει πλέον άμεσα 414.775 μετοχές και περίπου 0,5835% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.
Σημειώνεται ότι για τον υπολογισμό των ανωτέρω ποσοστών δικαιωμάτων ψήφου δεν έχει ληφθεί υπόψη η επίπτωση της κατοχής 1.510.905 ιδίων μετοχών (2,13% του μετοχικού κεφαλαίου) από την Εταιρία.
Αφού ληφθεί υπόψη η ανωτέρω επίπτωση, η ΤΡΑΜΟΥΝΤΑΝΑ II ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με αυτήν, κατέχουν συνολικά 62.608.575 μετοχές που αντιπροσωπεύουν περίπου 89,99% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.