ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Οικονομικά Αποτελέσματα 1ου Τριμήνου 2007

19:18 - 01 Ιουν 2007 | ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Σημαντική περαιτέρω βελτίωση των οικονομικών μεγεθών παρουσιάζει ο Όμιλος Γρηγόρης, σύμφωνα με τις δημοσιευθείσες Οικονομικές Καταστάσεις του Α' τριμήνου 2007. Πιο συγκεκριμένα, τόσο η Κερδοφορία, όσο και η Καθαρή θέση εμφανίζουν αξιοσημείωτη αύξηση.
Τα Κέρδη μετά από φόρους για το πρώτο τρίμηνο του 2007 ανήλθαν σε 566 χιλιάδες ευρώ για την μητρική εταιρεία, ενώ ο Όμιλος παρουσίασε κέρδη 352 χιλιάδες ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 397 και 21 χιλιάδες ευρώ αντίστοιχα, συγκριτικά με το Α' τρίμηνο του προηγούμενου έτους.
Ο Κύκλος εργασιών ανήλθε σε 9.470 χιλιάδες ευρώ σε επίπεδο μητρικής και 10.770 χιλιάδες ευρώ σε επίπεδο ομίλου, σημειώνοντας μάλιστα στο Α' τρίμηνο της χρήσης αύξηση κατά 133 χιλιάδες ευρώ και 74 χιλιάδες ευρώ αντίστοιχα, παρά την διαφορετική σύνθεση των πωλήσεων, λόγω της συνεχιζόμενης ανάπτυξης του δικτύου κυρίως μέσω franchise.
Τέλος, υπήρξε σημαντική βελτίωση και της Καθαρής θέσης, η οποία διαμορφώθηκε στα 9.521 χιλιάδες ευρώ για τη μητρική εταιρία έναντι 6.952 χιλιάδες ευρώ στο Α' τρίμηνο 2006, ενώ η καθαρή θέση του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 3.970 χιλιάδες ευρώ, παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 2.275 χιλιάδες ευρώ.

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.