ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αγορά Ιδίων Μετοχών

14:45 - 28 Μαρ 2007 | Ναυτιλία

Σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η Εταιρία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΣΒΟΥ ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 επ. του κ.ν. 2190/1920 και βάσει σχετικών αποφάσεων της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της (συνεδρίαση της 05.07.2006) και του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής (συνεδρίαση της 02.11.2006), προέβη, μέσω του μέλους του Χ.Α. ΕΘΝΙΚΗ Χρηματιστηριακή Α.Ε , σε αγορά ιδίων μετοχών, ως ακολούθως:
Στις 21/03/2007 η Εταιρία αγόρασε:
α) 25.000 μετοχές με μέση τιμή κτήσης Euro Ο,87 ανά μετοχή, συνολικής αξίας Euro 21.750.
β) 39.084 μετοχές με μέση τιμή κτήσης Euro Ο,88 ανά μετοχή, συνολικής αξίας 34.393,92.

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.