ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Εκποίηση μετοχών της ΑΝΕΚ

14:02 - 12 Ιουν 2007 | Ναυτιλία
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΝΕΚ πρόκειται να εκποιηθούν 309.015 ενσώματες ονομαστικές μετοχές της εταιρείας (μετοχές που δεν κατατέθηκαν προς αποϋλοποίηση καθώς και μετοχές που προήλθαν από εταιρικές πράξεις και εκδόθηκαν σε άυλη μορφή υπέρ των δικαιούχων των ενσώματων μετοχών).

Ως ημερομηνία έναρξης της περιόδου εκποίησης των μετοχών ορίστηκε η Δευτέρα 18η Ιουνίου 2007 και αρμόδιο μέλος του ΧΑ για τη διενέργεια της εκποίησης των συγκεκριμένων μετοχών έχει οριστεί η Artion ΑΧΕΠΕΥ.

Το καθαρό προϊόν της εκποίησης, θα κατατεθεί υπέρ του συνόλου των δικαιούχων μετόχων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.