ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Γνωστοποίηση αποκοπής δικαιώματος μερίσματος / πληρωμής μερίσματος

16:45 - 24 Ιουλ 2007 | Ναυτιλία
Ανακοινώνεται ότι, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 22/07/2007 αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την καταβολή μερίσματος ποσού ευρώ 0,135 ανά μετοχή για τη χρήση 2006. Δικαιούχοι του μερίσματος χρήσης 2006 θα είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, την Πέμπτη 09 Αυγούστου 2007. Από τη Παρασκευή 10 Αυγούστου 2007, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα μερίσματος. Ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος στους δικαιούχους ορίσθηκε η Δευτέρα 20 Αυγούστου 2007. Το μέρισμα θα καταβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζουν οι Κανονισμοί του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Πληρώτρια τράπεζα έχει ορισθεί η Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, η οποία θα καταβάλει το μέρισμα ως ακολούθως: 1. Στους χειριστές των δικαιούχων Μετόχων (θεματοφύλακες - χρηματιστηριακές εταιρείες) εφόσον τους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα είσπραξης. 2. Στους ίδιους τους Μετόχους, μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος, με την προσκόμιση του δελτίου της αστυνομικής τους ταυτότητας καθώς και των στοιχείων της μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., εφόσον τηρούν το χαρτοφυλάκιό τους στην εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.) εταιρεία που απορρόφησε το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Αθηνών Α.Ε. ή δεν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους ή δεν έχουν παράσχει ή έχουν ανακαλέσει την εξουσιοδότηση σε χειριστή για την είσπραξη του μερίσματος. Η είσπραξη του μερίσματος από τρίτο πρόσωπο είναι δυνατή εφόσον προσκομισθεί εκτός από τα ανωτέρω και εξουσιοδότηση με τα πλήρη στοιχεία του δικαιούχου, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος - δικαιούχου από Αστυνομική ή άλλη αρμόδια αρχή.
Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.