ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν.3556/2007

17:30 - 30 Ιουλ 2007 | Ναυτιλία
Η εταιρία ΑΝΕΚ Α.Ε. ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007 (άρθρο 3 (ιστ),(ββ) και άρθρο 21) και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι ο κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΤΗΛΙΕΡΑΚΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας (Υπόχρεο Πρόσωπο με βάση το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005), προέβη την 30/07/2007 σε αγορά 600 κοινών ονομαστικών μετοχών, συνολικής καθαρής αξίας Euro 1.512.
Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.