ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ανακοίνωση διάθεσης συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων

18:18 - 04 Απρ 2008 | Ναυτιλία
Η ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε, ανακοινώνει σύμφωνα με τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το Νόμο 3401/2005 ότι θέτει από την Παρασκευή 4 Απριλίου 2008 στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκεκριμένο την 4.4.2008 από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, συμπλήρωμα του από 07.03.2008 εγκεκριμένου Ενημερωτικού Δελτίου, σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, που αποφασίστηκε από το ΔΣ της εταιρείας κατά την συνεδρίασή του της 20/12/2007 δυνάμει εξουσιοδοτήσεως της Β'Eπαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30/10/2006. Επενδυτές οι οποίοι ήδη έχουν εγγραφεί για την αγορά των μετοχών από την παρούσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν να υπαναχωρήσουν από την εγγραφή, το αργότερο εντός τριών εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου.
Το Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του εγκεκριμένου Ενημερωτικού Δελτίου το οποίο δημοσιεύθηκε σε ηλεκτρονική μορφή στις 07.03.2008 στις ιστοσελίδες του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athex.gr ), της εταιρίας μας (www.nel.gr) και του συμβούλου έκδοσης (www.eurocorp.gr).
Το εν λόγω συμπλήρωμα θα είναι διαθέσιμο , στα γραφεία της Εταιρείας, Ελ. Βενιζέλου 5 Μυτιλήνη και Ακτή Μιαούλη 25 Πειραιάς, στα γραφεία του Συμβούλου Έκδοσης 'EUROCORP AEΠΕΥ' (Πλ.Φιλικής Εταιρείας 14, Αθήνα), στα καταστήματα της Τράπεζας 'ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.' καθώς και στο Χρηματιστήριο Αθηνών, Λεωφ.Αθηνών 110, Αθήνα καθώς και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. (www.athex.gr), της εταιρίας μας (www.nel.gr) και του συμβούλου έκδοσης (www.eurocorp.gr) από τις 04/04/2008.
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία εξυπηρέτησης Μετόχων και εταιρικών ανακοινώσεων της Εταιρίας (τηλ. 210-4118121).
Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.