ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Γνωστοποίηση διενέργειας συναλλαγών

19:18 - 04 Απρ 2008 | Ναυτιλία
Η Blue Star Ναυτιλιακή Α.Ε. (Εταιρία) ανακοινώνει, σύμφωνα με το Ν.3556/2007, την απόφαση 1/434/3.7.2007 και την Εγκύκλιο 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι η «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ?, νομικό πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με το Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Αλέξανδρο Εδιπίδη, προέβη σε αγορά μετοχών της Εταιρίας ως εξής:
α) την 02.04.2008 αγορά 730 μετοχών, συνολικής αξίας Ευρώ 2.295,81 και
β) την 03.04.2008 αγορά 1.189 μετοχών, συνολικής αξίας Ευρώ 3.655,72.
Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.