Ανακαθορίζονται οι διαδικασίες στις δηλώσεις έναρξης και παύσης εργασιών

19:25 - 20 Ιουλ 2005 | Οικονομία
Ανακαθορισμό των διαδικασιών και των δικαιολογητικών κατά την υποβολή δηλώσεων έναρξης, μεταβολής και διακοπής εργασιών, προβλέπει απόφαση του υπουργείου Οικονομικών που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.
Με την απόφαση αυτή καταργείται η Α.Υ.Ο. 1068526/2620/ΔΜ/ΠΟΛ 1169/9-6-98 (ΦΕΚ 634/Β) όπως είχε τροποποιηθεί και ανακαθορίζονται οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά την υποβολή από τους υπόχρεους δηλώσεων έναρξης, μεταβολής και διακοπής εργασιών. Η απόφαση προβλέπει μεταξύ άλλων ότι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 3 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000) όπως ισχύει, υποχρεούται να υποβάλλει στον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. δήλωση έναρξης εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κώδικα Φ.Π.Α. πριν από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής στα πλαίσια της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Η μίσθωση ακινήτου για επαγγελματική στέγη δε θεωρείται συναλλαγή. Ειδικά τα νομικά πρόσωπα και οι ενώσεις προσώπων υποβάλλουν τη δήλωση έναρξης εργασιών εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης του καταστατικού ή την ημερομηνία σύστασης στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται δημοσίευση. Επίσης προβλέπεται ότι τα φυσικά πρόσωπα υποχρεούνται να υποβάλλουν, εντός δέκα ημερών από την οριστική παύση των εργασιών τους, το έντυπο Μ4 «Δήλωση Διακοπής Εργασιών», ενώ τα νομικά πρόσωπα και οι ενώσεις προσώπων υποβάλλουν την ίδια δήλωση εντός τριάντα ημερών από την οριστική παύση των εργασιών τους. Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής επιχείρησης ως συνόλου, η δήλωση διακοπής εργασιών υποβάλλεται από τους κληρονόμους μέσα σε δέκα ημέρες από την ενεργό ανάμιξή τους στην κληρονομούμενη επιχείρηση και όχι πέραν των δέκα ημερών από τη λήξη της προθεσμίας αποποίησης, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 1847 του Αστικού Κώδικα, σε κάθε άλλη περίπτωση.
Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.