ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ο κ. Γ. Παπακωνσταντίνου στις Βρυξέλλες - Η ημερησία διάταξη του Εcofin

11:11 - 16 Μαϊ 2011 | Οικονομία
Ο υπουργός Οικονομικών, κ. Γιώργος Παπακωνσταντίνου, θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στις συνεδριάσεις των Συμβουλίων Eurogroup και Ecofin, σήμερα, Δευτέρα 16, και αύριο Τρίτη 17 Μαΐου, στις Βρυξέλλες.
Η ημερήσια διάταξη του Ecofin:

Α. ΠΡΟΓΕΥΜΑ:
Ετήσια Σύνοδος των Διοικητών της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων

Κατά το πρόγευμα του Συμβουλίου Ecofin, θα πραγματοποιηθεί η ετήσια σύνοδος του Συμβουλίου Διοικητών της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Κατά τη διάρκεια της συνόδου, η Ελεγκτική Επιτροπή θα παρουσιάσει την ετήσια Έκθεσή της για το 2010 και την ετήσια Έκθεσή της σχετικά με την Επενδυτική Διευκόλυνση για το 2010. Επίσης, το Συμβούλιο των Διοικητών θα εγκρίνει την Οικονομική Έκθεση (Καταστατική Ετήσια Έκθεση) του Ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για την οικονομική χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010.

Β ECOFIN:
Νομοθετικές διαβουλεύσεις

1. Πακέτο οικονομικής διακυβέρνησης

Στις 29 Σεπτεμβρίου 2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε έξι προτάσεις για την ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης. Στις 15 Μαρτίου 2011, το Συμβούλιο Ecofin κατέληξε σε συμφωνία γενικής προσέγγισης και για τις έξι προτάσεις.
Αναφορικά με τις γενικές κατευθύνσεις και τα βασικά στοιχεία του νέου προτεινόμενου πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης, το  Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) και το Συμβούλιο σε γενικές γραμμές συμπλέουν. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες διαφορές μεταξύ της θέσης του ΕΚ και της γενικής προσέγγισης του Συμβουλίου. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΕΚ νομοθετεί μαζί με το Συμβούλιο σε τέσσερις από τις έξι νομοθετικές προτάσεις, η Προεδρία ζητά καθοδήγηση από τα κράτη-μέλη για τα ζητήματα στα οποία το Συμβούλιο μπορεί να συντείνει προς τις θέσεις του ΕΚ.

2. Κανονισμός για τις Ανοικτές Πωλήσεις και ορισμένες πτυχές των Συμβολαίων Αντιστάθμισης Πιστωτικού Κινδύνου

Θα γίνει συζήτηση γενικής προσέγγισης επί προτάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ψήφιση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις Ανοικτές Πωλήσεις και ορισμένες πτυχές των Συμβάσεων Αντιστάθμισης Πιστωτικού Κινδύνου. Στην πρόταση της Επιτροπής που κατατέθηκε στο Συμβούλιο στις 20 Σεπτεμβρίου 2010 υπάρχουν προβλέψεις για τη διαφάνεια των ανοικτών πωλήσεων επί μετοχών και κρατικών χρεωστικών τίτλων, τους περιορισμούς ακάλυπτων ανοικτών πωλήσεων, τη ρύθμιση περιπτώσεων αδυναμίας εκκαθάρισης συναλλαγών ανοικτών πωλήσεων, τη δυνατότητα λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση εξαιρετικών περιπτώσεων, όπου απειλείται η σταθερότητα της αγοράς, από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές και αυτοτελώς από την Ευρωπαϊκή  Αρχή Αξιών και Αγορών.

3. Οδηγία για τη φορολογία των αποταμιεύσεων

Θα γίνει συζήτηση γενικού προσανατολισμού και υιοθέτηση συμπερασμάτων, σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2003/48/ΕΚ για τη φορολόγηση των τόκων από αποταμιεύσεις. Το Συμβούλιο κρίνει θετικά την πρωτοβουλία της Προεδρίας να επανεκκινήσει τις διαδικασίες τροποποίησης της εν λόγω Οδηγίας, με σκοπό την γρήγορή υιοθέτησή της. Παράλληλα, υποστηρίζει την πρόταση της Προεδρίας να ξεκινήσουν παράλληλα επίσημες διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση της ισοδυναμίας των μέτρων που αυτές επιβάλλουν με το αναθεωρημένο κείμενο της Οδηγίας. Το Συμβούλιο κρίνει ότι το τελευταίο συμβιβαστικό κείμενο της Προεδρίας θα πρέπει να αποτελεί τη βάση των διαπραγματεύσεων. Τέλος, η Επιτροπή καλείται να υποβάλλει προτάσεις στο Συμβούλιο για την υιοθέτηση αποφάσεων που εξουσιοδοτούν την έναρξη των ως άνω διαπραγματεύσεων.

Μη νομοθετικές δραστηριότητες

1. Φορολόγηση του χρηματοπιστωτικού τομέα

Η Προεδρία σκοπεύει να παρουσιάσει την πορεία των συζητήσεων στους Υπουργούς Οικονομικών, βάσει Ενδιάμεσης Έκθεσης για τη φορολόγηση του χρηματοπιστωτικού τομέα, η οποία λαμβάνει υπόψη τις συζητήσεις κατά τη συνάντηση της Ομάδας Εργασίας Υψηλού Επιπέδου, στις 28 Απριλίου 2011. Επίσης, θα παρουσιαστεί έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων σχετικά με τις εισφορές και τους φόρους που επιβάλλουν τα κράτη μέλη στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

2. Εφεδρικά μέτρα στον χρηματοπιστωτικό τομέα

Το Συμβούλιο Ecofin καλείται να υιοθετήσει δήλωση του Συμβουλίου σχετικά με τους μηχανισμούς εφεδρικών μέτρων, στο πλαίσιο των τεστ αντοχής που θα πραγματοποιηθούν εντός του 2011 σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα κυριότερα σημεία της δήλωσης είναι τα εξής:
-   Το Συμβούλιο Ecofin καλωσορίζει τα μέτρα που έχουν ήδη λάβει ορισμένες τράπεζες για την ενίσχυση της κεφαλαιακής τους βάσης πριν τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων των τεστ αντοχής. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν την αναδιάρθρωση, τη δημιουργία πρόσθετων κεφαλαίων, κτλ.
-   Το Συμβούλιο Ecofin επιβεβαιώνεται ότι όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέτουν τα κατάλληλα εφεδρικά μέτρα για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που αποτυγχάνουν να εκπληρώσουν το όριο του 5% στο πλαίσιο των τεστ αντοχής, όπως ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών.

3. Αξιολόγηση του οικονομικού προγράμματος προσαρμογής της Ιρλανδίας

4. Οικονομική στήριξη στην Πορτογαλία

5. Χρηματοδότηση της κλιματικής αλλαγής, προετοιμασία των συναντήσεων των Ηνωμένων Εθνών

6. Ενημέρωση για την Άτυπη συνάντηση του Συμβουλίου Ecofin

Το βασικό μήνυμα του Άτυπου Συμβουλίου Ecofin της 9-4-2011, είναι ότι η κρίση δεν έχει ξεπεραστεί και παρά τα σημάδια ανάκαμψης, χρειάζεται να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη σταθερότητα του τραπεζικού τομέα. Οι Υπουργοί Οικονομικών και οι διοικητές των κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών αντάλλαξαν απόψεις για τις πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις και τις  μελλοντικές κινήσεις σε επίπεδο Ε.Ε..

Νομοθετικές διαβουλεύσεις:

Σχέδιο προϋπολογισμού της Ε.Ε. για το 2012

Στο προσεχές Συμβούλιο Ecofin θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση από την Ε Επιτροπή του σχεδίου προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2012. Βασικός στόχος του, είναι η πλήρης στήριξη της ευρωπαϊκής οικονομίας και των πολιτών της ΕΕ. Αντιπροσωπεύει 132,7 δις ευρώ σε πληρωμές που ισοδυναμούν με αύξηση ύψους 4,9% σε σχέση με το 2011. Οι αναλήψεις υποχρεώσεων ανέρχονται σε 147,4 δις ευρώ (+3,7%).
Το σχέδιο προϋπολογισμού προσπαθεί να εναρμονιστεί με το τρέχον κλίμα λιτότητας που επικρατεί σε εθνικό επίπεδο. Μόνον το 6% του προϋπολογισμού αφορά τη λειτουργία των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Ως εκ τούτου το 94% του ετήσιου προϋπολογισμού επιστρέφει στις περιφέρειες και στις πόλεις, τις επιχειρήσεις, τους πολίτες της Ευρώπης, ενώ το μισό από το ποσό αυτό διατίθεται για την ανάπτυξη και την απασχόληση.
Το Συμβούλιο θα γνωστοποιήσει τη θέση του σχετικά με το σχέδιο προϋπολογισμού τον Ιούνιο και θα ακολουθήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Οκτώβριο. Ο τελικός προϋπολογισμός  αναμένεται να εγκριθεί από το Κοινοβούλιο τον Νοέμβριο.

Μη νομοθετικές δραστηριότητες:

Άλλα θέματα

Σε συνέχεια των τρεχουσών συζητήσεων στην Επιτροπή Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων (EFC), θα διεξαχθεί σύντομη συζήτηση σχετικά με τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούν τα κράτη-μέλη όταν ζητούν προληπτική χρηματοοικονομική βοήθεια από πηγές εκτός Ε.Ε.

Γ. ΓΕΥΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διάλογος με υποψήφιες προς ένταξη χώρες

Οι Υπουργοί Οικονομίας και Οικονομικών της ΕΕ θα συναντήσουν εκπροσώπους των πέντε υποψήφιων προς ένταξη χωρών (Τουρκίας, Κροατίας, πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, Μαυροβουνίου και Ισλανδίας), προκειμένου να συζητήσουν θέματα οικονομικής πολιτικής. Στο σχέδιο συμπερασμάτων της Προεδρίας καλωσορίζεται η υποβολή των Προ-ενταξιακών Οικονομικών Προγραμμάτων (Pre-accession Economic Programmes -PEP)  για το 2011 και εξετάζονται οι οικονομικές πολιτικές που αφορούν την οικονομική σταθεροποίηση, τη δημοσιονομική σταθερότητα και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Οι Υπουργοί καλούν την Επιτροπή να προσαρμόσει τα Προ-ενταξιακά Οικονομικά Προγράμματα στην επερχόμενη οικονομική διακυβέρνηση της ΕΕ. Οι Υπουργοί αναγνωρίζουν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί από τις υποψήφιες χώρες στην προσπάθεια σταθεροποίησης και μετασχηματισμού των οικονομικών τους και υιοθετούν συμπεράσματα για κάθε χώρα ξεχωριστά.
Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.