ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Σταικούρας: Μεγαλώνει ο ειδικός κουμπαράς με ποσά από τις παράνομες ενέργειες

17:41 - 24 Ιουν 2014 | Οικονομία
33,8 εκατ. ευρώ έχουν μαζευτεί στον λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδος, όπου συγκεντρώνονται χρηματικά ποσά, τα οποία προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες κατά του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τον Χρήστο Σταϊκούρα, αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών.

"Από την πρώτη στιγμή έχουμε ξεκαθαρίσει, ότι το συγκεκριμένο ποσό, που αποτελεί προϊόν τέτοιων έκνομων δραστηριοτήτων, συγκεντρώνεται στον εν λόγω λογαριασμό από καταθέσεις ατόμων που ενέχονται σε διάφορες υποθέσεις, τις οποίες διερευνά η δικαιοσύνη και αποδίδεται, πλέον, αυτό το ποσό στην κοινωνία", τόνισε ο κ. Σταϊκούρας. 

astaikoura240614

"Με την υπό κατάθεση τροπολογία ορίζεται ότι αυτά τα ποσά αποτελούν έσοδα του Προϋπολογισμού στο έτος που κατατίθενται ενώ, παράλληλα, αντίστοιχου ύψους πιστώσεις μπορούν να εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισμό σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο δημόσιο λογιστικό για την ενίσχυση προγραμμάτων ή δράσεων που αφορούν την εκπαίδευση, την έρευνα, την υγεία, την κοινωνική αλληλεγγύη» σημείωσε ο υπουργός μιλώντας στη Βουλή στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων επί του Σχεδίου Νόμου «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας – Δημόσιο Λογιστικό»", πρόσθεσε. 

 

Ειδικότερα, με σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών κατανέμεται το ποσό αναλυτικά μεταξύ των φορέων με την εγγραφή και διάθεση των πιστώσεων στον προϋπολογισμό των φορέων που πρόκειται να ενισχυθούν, ενώ προβλέπεται διαδικασία μεταφοράς των τυχόν αδιάθετων πιστώσεων μετά την παρέλευση τριμήνου στους λοιπούς οριζόμενους από την προτεινόμενη ρύθμιση φορείς.

Οι αλλαγές στο παρακαταθηκών και δανείων

Επίσης, όπως είπε ο κ. Σταϊκούρας, με μία άλλη τροπολογία αντιμετωπίζεται το ζήτημα των παρακαταθηκών του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

 

"Όπως γνωρίζετε, από το 1878 μέχρι σήμερα, μόνο μία φορά, δηλαδή το 1984, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων προέβη στην κήρυξη ως αζήτητων των αυτούσιων παρακαταθηκών της περιόδου 1878 - 1920. Αυτό, λοιπόν, είχε ως αποτέλεσμα όλες οι ανεξόφλητες αυτούσιες παρακαταθήκες από το 1920 μέχρι σήμερα να μην έχουν αξιοποιηθεί. Το ίδιο ισχύει όχι μόνο για τις αυτούσιες, αλλά και για τις ανεξόφλητες χρηματικές παρακαταθήκες που παραμένουν στο Ταμείο από πολλών ετών. Για πρώτη φορά στην ιστορία, πλέον των 100 ετών, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ανελήφθη από την Κυβέρνηση η πρωτοβουλία καταγραφής, κατηγοριοποίησης, εκτίμησης και αξιοποίησης παρακαταθηκών που φυλάσσονται σε αυτό", ανέφερε.

astaikour240614

Η πρωτοβουλία αυτή, όπως είπε, είναι αποτέλεσμα της ανάγκης αντιμετώπισης προβλημάτων και δυσλειτουργιών που υφίστανται στη λειτουργία και διαχείριση μεγάλου αριθμού παρακαταθηκών που παραμένουν στο Ταμείο, ήδη από τις αρχές του αιώνα. Προς την κατεύθυνση αυτή, με Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, στις 19 Δεκεμβρίου του 2013, συγκροτήθηκε πενταμελής Ειδική Επιτροπή, με τη συμμετοχή έγκριτων νομικών και υπηρεσιακών παραγόντων του Νομικού Συμβούλου του Κράτους, του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

 

Βασικός σκοπός της Επιτροπής αυτής ήταν η καταγραφή και η κατηγοριοποίηση των υφιστάμενων αυτούσιων και χρηματικών παρακαταθηκών που βρίσκονται τόσο στην κεντρική όσο και σε περιφερειακές υπηρεσίες του Ταμείου.

36.172 αυτούσιες παρακαταθήκες

Η Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της και κατέθεσε το πόρισμά της, σύμφωνα με το οποίο μέχρι τις 29 Ιανουαρίου του 2014 υπάρχουν 36.172 αυτούσιες παρακαταθήκες. Με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, η κήρυξη των αυτούσιων παρακαταθηκών ως αζήτητων και η παραγραφή τους απαιτεί εξέταση καθεμιάς παρακαταθήκης ξεχωριστά.

 

Δεδομένου του όγκου των ανεξόφλητων παρακαταθηκών, απαιτείται μεγάλο χρονικό διάστημα για την εξέταση της συνδρομής ή μη των προϋποθέσεων της παραγραφής. Συνεπώς, λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα του πορίσματος και προκειμένου να καταστεί δυνατή η αμεσότερη αξιοποίηση των κεφαλαίων παλαιών ανεξόφλητων παρακαταθηκών, λόγω του μεγάλου όγκου αυτών, προτείνεται μια εφάπαξ νομοθετική ρύθμιση.

astaikou240614

Σύμφωνα με τη ρύθμιση αυτή, προβλέπεται η παραγραφή, υπέρ του Ταμείου, όλων των ανεξόφλητων αυτούσιων και χρηματικών παρακαταθηκών, πλην αυτών που αφορούν σε αποζημιώσεις από απαλλοτριώσεις, που έχουν συσταθεί προ 25ετίας, με την προηγούμενη τήρηση διαδικασιών δημοσιότητας προς ενημέρωση οποιουδήποτε τυχόν αξιώνει δικαιώματα επί αυτών.

 

Συγκεκριμένα, όλες οι ανεξόφλητες αυτούσιες και χρηματικές παρακαταθήκες, με εξαίρεση αυτές που αφορούν αποζημιώσεις δικαιούχων από αναγκαστικές απαλλοτριώσεις, που έχουν συσταθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων πριν την 01.01.1989, παραγράφονται υπέρ αυτού μετά την παρέλευση συγκεκριμένης προθεσμίας.

 

Εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος Νόμου, το Ταμείο δημοσιεύει, τουλάχιστον σε δύο ημερήσιες εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας των Αθηνών, πρόσκληση προς καθέναν που αξιώνει δικαιώματα επί αυτών των παρακαταθηκών, αυτούσιων και χρηματικών, να υποβάλει αίτηση προς το Ταμείο, μαζί με όλα τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση αποδεικτικά στοιχεία της αίτησής του, προς απόδοση σε αυτόν της παρακαταθήκης.
Η ίδια πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αναρτάται σε όλα τα καταστήματα του Ταμείου.

 

Μετά την παρέλευση άπρακτης προθεσμίας δύο μηνών, από τη δεύτερη δημοσίευση στις εφημερίδες, οι μεν χρηματικές παρακαταθήκες παραγράφονται υπέρ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων οι δε αυτούσιες παρακαταθήκες παραγράφονται και εκποιούνται υπέρ του Ταμείου.

 

Γιώργος Αλεξάκης

Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.