ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Τελεσίγραφο Βούτση σε Δήμους- Περιφέρειες για τα ταμειακά διαθέσιμα

11:50 - 11 Ιουν 2015 | Οικονομία
Την επείγουσα μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων όλων των Δήμων και των Περιφερειών της χώρας στην Τράπεζα της Ελλάδος ζητεί ο υπουργός Εσωτερικών Νίκος Βούτσης.

Με επιστολή προς τους Δημάρχους και τους Περιφερειάρχες της Χώρας, τους καλεί να «συμμορφωθούν αμελλητί», με την από 20 Απριλίου 2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4323/2015 (ΦΕΚ Α’ 43/27.4.2015) και υποχρεώνει μεταξύ άλλων Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και τους Ο.Τ.Α. α΄& β' Βαθμού, να μεταφέρουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα στην ΤτΕ.

Στην ίδια επιστολή σημειώνεται, ότι η «συμμόρφωση» στην προκείμενη νομοθεσία, δεν θίγει την διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των Ο.Τ.Α., επισημαίνοντας, παράλληλα, πως ο αριθμός των Δήμων, των Περιφερειών και των Νομικών Προσώπων αυτών, που έχουν μεταφέρει τα ταμειακά στους διαθέσιμα στην Τράπεζα της Ελλάδος είναι εξαιρετικά μικρός.

Ολόκληρη η επιστολή του Νίκου Βούτση

Αξιότιμοι κ.κ. Δήμαρχοι / Περιφερειάρχες,

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με την από 20 Απριλίου 2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος» (ΦΕΚ Α’ 41/20.4.2015), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4323/2015 (ΦΕΚ Α’ 43/27.4.2015), η μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής αυτής, μεταξύ των οποίων και οι Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, στην Τράπεζα της Ελλάδος, με τις εξαιρέσεις και τους όρους που προβλέφθηκαν στο άρθρο 37 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ Α’ 47/11.5.2015), είναι υποχρεωτική και διενεργείται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης ή διαδικασίας.

Σημειώνεται δε ότι η διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των Ο.Τ.Α. δεν εξικνείται μέχρι της εξαίρεσής τους από την υποχρέωση συμμόρφωσης προς την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία, η δε ρύθμιση της δημοσιονομικής διαχείρισης των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης ανήκει στην αρμοδιότητα των κεντρικών οργάνων του Κράτους.

Βάσει των ανωτέρω και με δεδομένο ότι – σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι και σήμερα στη διάθεσή μας – ο αριθμός των Δήμων, των Περιφερειών και των νομικών προσώπων αυτών που έχουν εκπληρώσει την ως άνω υποχρέωση και, αντίστοιχα, τα ποσά που έχουν μεταφερθεί στην ΤτΕ εξακολουθεί να υπολείπεται σημαντικά του συνολικού αριθμού των Ο.Τ.Α. και του συνολικού ύψους των προς μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων, παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την αμελλητί συμμόρφωσή σας.

Τελευταία τροποποίηση στις 12:10 - 11 Ιουν 2015
Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.