ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Βαρόμετρο ΕΒΕ-Θεσσαλονίκης: Δυσοίωνες προβλέψεις καταναλωτών και Επιχειρήσεων

14:41 - 21 Οκτ 2016 | Οικονομία
Την απαισιοδοξία των επιχειρηματιών και καταναλωτών στο νομό Θεσσαλονίκης, αποτυπώνει η έρευνα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης «Βαρόμετρο του ΕΒΕΘ», που διενεργήθηκε το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου 2016.

Ειδικότερα, οι καταναλωτές στη Θεσσαλονίκη εμφανίζονται αρκετά απαισιόδοξοι, καθώς ο δείκτης καταναλωτικής ε­μπι­­στο­­σύνης διαμορφώνεται στις -52 μονάδες.

 

Εντούτοις, βρίσκεται σε καλύτερο επίπεδο σε σχέση με τον αντί­στοι­χο εθνι­κό δείκτη ο οποίος διαμορφώνεται στις -66 μο­­νά­δες κα­­τά το μήνα Σεπτέμβριο.

 

Σύμφωνα με την έρευνα, οι καταναλωτές του νομού Θεσσαλονίκης διαπιστώνουν μεταξύ άλλων:

⦁ Διατήρηση της κακής οικονομική τους κατάστασης με σημαντική ενίσχυση της απαισιοδοξίας (σε σχέ­ση με τον «Μάρτιο 2016») για την πε­ραι­τέρω εξέλιξή της.

⦁ Σταθερή επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης της χώρας κατά το τε­λευ­ταίο έτος και παράλληλα σταθερή απαισιοδοξία για το μέλλον.

⦁ Απαισιοδοξία – σταθερή σε σχέση με τον «Μάρτιο 2016»– για την εξέλιξη της ανεργίας στη χώρα. Σημειώνεται πάντως ότι το επίπεδο της απαισιοδοξίας στο νομό Θεσσαλονίκης, είναι αρκετά χαμηλότερο (+52) σε σύγκριση με τον αντίστοιχο εθνικό δείκτη (+63).

⦁ Σταθερή απροθυμία για την πραγματο­ποί­ηση σημαντικών αγορών προς το παρόν, καθώς και απρο­θυμία για την πραγματοποίηση αγορών στο μέλλον.

⦁ Πολύ χαμηλή πρόθεση για αποταμίευση. Σε σχέση με τον Μάρτιο του 2016, παρατηρείται σταθερότητα του ποσοστού όσων δηλώνουν ότι αποταμιεύουν (λίγο ή πολύ) στο 11%, ενώ το 42% δηλώνει ότι «τραβάει» από τις αποταμιεύσεις ή χρεώνεται όλο και περισσότερο (από 39% τον Μάρτιο). Το 47% δηλώνει ότι τα φέρ­νει ίσα – ίσα με τα εισοδήματά του (έναντι 49% τον Μάρτιο).

 

Βιομηχανία

Σε αρνητικό επίπεδο βρίσκεται ο «Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών για τη Βιομηχα­νία», παραμένοντας στα ίδια περίπου επίπεδα σε σχέση με τον Μάρτιο 2016. Το ισο­ζύγιο θετικών – αρνητικών εκτι­μήσε­ων του «Δείκτη Επιχειρηματικών Προσδο­κι­­­ών της Βιομηχανίας» βρίσκεται στις -11 μονάδες στο νομό Θεσσα­λο­νίκης (-6 σε εθνικό και -2 σε ευρωπαϊκό επίπεδο). Πρέπει να σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος δείκτης παρου­σι­άζει σχεδόν σταθερότητα σε σχέση με τον Μάρτιο, τόσο σε τοπικό επίπεδο (-11 από -13) όσο και σε εθνικό επίπεδο (-6 από -8).

 

Βελτίωση (σε σχέση με τον Μάρτιο 2016) παρουσιάζει η αξι­ολόγηση των βιομηχανιών της Θεσσαλονίκης για το εξάμηνο που πέρασε, ενώ, ταυτόχρονα, το τρέχον συνολικό επίπεδο παραγγελιών των επιχειρήσεων κρίνεται μεν ως μη ικανοποιητικό, αλλά με βελτιωμένη αποτίμηση σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο.

 

Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών

Αρνητικό αλλά σαφώς βελτιωμένο σε σχέση με τον Μάρτιο 2016 εμφανίζεται το κλίμα που καταγράφεται στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. Ο σχετικός δείκτης βρίσκεται στις -21 μονάδες (ήταν στο -31 τον Μάρτιο), έ­να­ντι -7 μονάδων σε εθνικό επίπεδο και +9 μονάδων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

 

Λιανεμπόριο

Σε σταθερά αρνητικό επίπεδο παραμένει ο «Δείκτης Επιχειρημα­τι­κών Προσδοκιών για το λι­­ανικό ε­μπό­ριο» και με ελαφριά βελτίωση σε σχέση με τον Μάρτιο 2016. Ο αντίστοιχος εθνικός δείκτης εμφανίζει, ωστόσο, εντυπωσιακή βελτίωση και βρίσκεται πλέον σε σαφώς θετικό έδαφος, ενώ οριακά θετικό πρόσημο και μικρή πτώση καταγράφει ο ευρω­παϊκός δείκτης.

 

Ειδικότερα, το ισοζύγιο θετι­κών – αρνητικών εκτιμήσεων του «Δείκτη Επιχειρηματικών Προσδο­κι­ών Λιανικού Ε­μπο­­­ρίου» στο νομό βρίσκεται στις -20 μονάδες (από -26 μονάδες τον Μάρτιο), έ­να­ντι +15 (από +3 μονάδες τον Μάρτιο) σε εθνι­κό και +1 (από +5 μονάδες τον Μάρτιο) σε ευρωπαϊκό επί­πεδο.

 

Κατασκευές

Σε ελαφρά καλύτερο επίπεδο, σε σχέση με τον Μάρτιο 2016, αλλά, αρνητικός είναι και ο «Δείκτης Επιχειρη­μα­τικών Προσδοκιών για τις Κατασκευές» στο νομό Θεσσαλονίκης, ενώ ο εθνικός δείκτης παρουσιάζει μεγάλη επιδείνωση.

 

Το ισοζύγιο θετικών – αρνητικών εκτιμήσεων του «Δείκτη Επιχειρηματικών Προ­σδοκι­ών Κατα­σκευ­ών» στο νομό βρίσκεται στις -46 μονάδες, έναντι -60 σε ε­θνι­κό επίπεδο και -12 σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έντονα αρνητική εμφανίζεται η εξέ­λιξη της κατασκευαστικής δραστηριότητας κατά το τελευ­ταί­ο 6ά­μη­νο, αν και φαίνεται να κινείται ελαφρά καλύτερα σε σχέ­­ση με τον Μάρτιο.

 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε συ­­νολικό δείγμα 1.500 ερωτώμενων (800 επιχειρή­σε­ων και 700 κατανα­λωτών).

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.