ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Κομισιόν: «Πράσινο φως» 300 εκατ. ευρώ για το ψηφιακό «χάσμα»

13:28 - 31 Ιουλ 2019 | Οικονομία
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, δημόσια στήριξη ύψους 300 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα υπερταχείας ευρυζωνικής υποδομής της Ελλάδας. Το πρόγραμμα θα προσφέρει υπερταχείες ευρυζωνικές υπηρεσίες σε πελάτες σε περιοχές με ανεπαρκή συνδεσιμότητα στην Ελλάδα.

Η κ. Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, Επίτροπος αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε τα εξής: «Η πρόσβαση σε υψηλής απόδοσης συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο είναι ζωτικής σημασίας για τους Ευρωπαίους πολίτες, για την κοινωνία και την οικονομία. Με την παρούσα απόφαση, η Επιτροπή εγκρίνει τη χρήση κονδυλίων της ΕΕ για την ανάπτυξη υπερταχειών συνδέσεων στο διαδίκτυο σε περιοχές της Ελλάδας όπου οι ιδιωτικές επενδύσεις είναι ανεπαρκείς. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία στην Ελλάδα, καθώς και για την κοινωνική και εδαφική συνοχή, ώστε τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις της Ελλάδας να μπορέσουν να επωφεληθούν πλήρως από την ψηφιακή ενιαία αγορά.»

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του ελληνικού προγράμματος υπερταχείας ευρυζωνικότητας ανέρχεται σε 300 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης και ιδιωτικών επενδύσεων.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάπτυξη ευρυζωνικής υποδομής ικανής να παρέχει ταχύτητες λήψης τουλάχιστον 100 Megabit ανά δευτερόλεπτο (Mbps), με δυνατότητα αναβάθμισης σε 1 Gigabit ανά δευτερόλεπτο (Gbps), σε νοικοκυριά, επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς.

Το πρόγραμμα αφορά περιοχές στις οποίες δεν υπάρχει σήμερα ταχεία ευρυζωνική υποδομή που να προσφέρει τουλάχιστον 30 Mbps και στις οποίες κανένας ιδιώτης επενδυτής δεν έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον να επενδύσει εμπορικά στο εγγύς μέλλον.

Η ενίσχυση θα χορηγηθεί μέσω ανοικτής, διαφανούς και αμερόληπτης διαδικασίας επιλογής, στην οποία θα μπορούν να συμμετάσχουν όλες οι τεχνολογίες. Στο επιδοτούμενο δίκτυο θα έχουν πλήρη πρόσβαση όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης, χωρίς διακρίσεις, ενώ οι τιμές πρόσβασης θα τελούν υπό τον έλεγχο της ελληνικής ρυθμιστικής αρχής τηλεπικοινωνιών (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, EETT).Ως εκ τούτου, το μέτρο θα δώσει κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις σε περαιτέρω συνδεσιμότητα, θα διευκολύνει τον ανταγωνισμό και θα ενθαρρύνει τις επενδύσεις στην παροχή υπερταχείας πρόσβασης στο διαδίκτυο σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις στις περιοχές-στόχους.

Η Επιτροπή αξιολόγησε το μέτρο σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις και ιδίως τις κατευθυντήριες γραμμές του 2013 για τα ευρυζωνικά δίκτυα. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι θετικές επιδράσεις του προγράμματος για τον ανταγωνισμό στην ελληνική αγορά ευρυζωνικών υπηρεσιών αντισταθμίζουν τυχόν αρνητικές συνέπειες από την παρέμβαση του Δημοσίου.

Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε το μέτρο βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Το πρόγραμμα θα συμβάλει στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της ΕΕ, όπως ορίζονται στο ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη και στην ανακοίνωση με τίτλο «Προς μια ευρωπαϊκή κοινωνία των Gigabit».

Ιστορικό

Η ευρυζωνική συνδεσιμότητα είναι στρατηγικής σημασίας για την ευρωπαϊκή ανάπτυξη και καινοτομία σε όλους τους τομείς της οικονομίας, καθώς και για την κοινωνική και εδαφική συνοχή. Το ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη αναγνωρίζει τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη της ευρυζωνικότητας και θέτει στόχους για την ευρυζωνική ανάπτυξη στην Ευρώπη, όπως ότι τουλάχιστον το 50 % των ευρωπαϊκών νοικοκυριών θα πρέπει να έχουν συνδέσεις στο διαδίκτυο με ταχύτητα πάνω από 100 Mbps.

Το ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη συμπληρώθηκε το 2016 με την ανακοίνωση για την κοινωνία των Gigabit, η οποία ορίζει στόχους συνδεσιμότητας που θα πρέπει να επιτευχθούν έως το 2025, μεταξύ των οποίων και η ανάπτυξη δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας ικανών να παρέχουν ταχύτητες λήψης τουλάχιστον 100 Mbps, με δυνατότητα αναβάθμισης σε 1 Gbps, που αναμένεται να συμβάλει στην ευρεία χρήση προϊόντων, υπηρεσιών και εφαρμογών στην ψηφιακή ενιαία αγορά.

Υστερεί η Ελλάδα

Σύμφωνα με τον Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 2019 (DESI 2019), η Ελλάδα κατατάσσεται στην 26η θέση μεταξύ των χωρών της ΕΕ όσον αφορά την ταχεία ευρυζωνική κάλυψη ανά νοικοκυριό. Στην Ελλάδα, πρόσβαση σε ταχεία σύνδεση στο διαδίκτυο άνω των 30 Mbps έχει μόλις το 66 % των κατοικιών, ποσοστό πολύ κάτω από την κάλυψη της τάξης του 83 % στην ΕΕ, ενώ πρόσβαση σε υπερταχέα ευρυζωνικά δίκτυα τουλάχιστον 100 Mbps έχει λιγότερο από το 1 %.

Οι κατευθυντήριες γραμμές του 2013 για τα ευρυζωνικά δίκτυα επιτρέπουν δημόσιες παρεμβάσεις όταν οι ιδιωτικές πρωτοβουλίες δεν επαρκούν, ενώ παράλληλα προστατεύουν τις ιδιωτικές επενδύσεις και τον ανταγωνισμό ως βασική κινητήρια δύναμη για τις επενδύσεις και για τη βελτίωση των τιμών και της ποιότητας των υπηρεσιών για καταναλωτές και επιχειρήσεις.

Η μη εμπιστευτική εκδοχή της παρούσας απόφασης θα δημοσιευθεί με αριθμό υπόθεσης SA.53135 στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Ανταγωνισμού, αφού διευθετηθούν τυχόν ζητήματα απορρήτου. Οι νέες δημοσιεύσεις αποφάσεων για τις κρατικές ενισχύσεις στο διαδίκτυο και στην Επίσημη Εφημερίδα αναρτώνται στο State Aid Weekly e-News (εβδομαδιαίο ηλεκτρονικό δελτίο για τις κρατικές ενισχύσεις).

Η επανάσταση του 5G και η Ελλάδα

Παράλληλα με τα ευρυζωνικά δίκτυα θα πρέπει για να προωθηθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός να τρέξει και η ανάπτυξη του 5G.  Όπως αναφέρεται από την Επιτροπή, η πλήρης ανάπτυξη δικτύων 5G σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2025 θα δημιουργήσει 1,3 εκατ. θέσεις εργασίας και θα αυξήσει το ΑΕΠ της ΕΕ κατά 900 δισ. ευρώ, με την Κομισιόν να υπολογίζει σε 500 δισ. ευρώ τις απαραίτητες επενδύσεις προς αυτή την κατεύθυνση.

Mobile 1st

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας παγκοσμίως εξελίσσεται ραγδαία με τις Κινητές Επικοινωνίες να οδηγούν τις εξελίξεις προς ένα mobile 1st κόσμο. Πολύ σύντομα οι ταχύτητες στα ασύρματα δίκτυά θα ξεπερνούν το 1 Gigabit και έως το 2030 τα 10GBps και η χωρητικότητά τους θα είναι έως και 10.000 φορές μεγαλύτερη. Επίσης, περισσότερες από 4,9 δισ. συνδέσεις Internet of Things (ΙοΤ) μέσω κινητών επικοινωνιών (από 1,7 δισ. σήμερα) αναμένονται μέχρι το 2025 στην Ευρώπη.

Στο μεταξύ η ανάπτυξη των δικτύων 5G αποτελεί καταλύτη για την εμβάθυνση της ψηφιακής οικονομίας και συνεπώς για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, καθώς είναι η μόνη ασύρματη τεχνολογία που μπορεί να υποστηρίξει την ανάπτυξη νέων καινοτόμων λύσεων και πηγών εισοδήματος και να επιτρέψει στις υπάρχουσες καινοτομίες να υιοθετηθούν σε μεγάλη κλίμακα στη βιομηχανία, τις υπηρεσίες, τη δημόσια διοίκηση και συνολικά σε κάθε κλάδο της οικονομίας. Ουσιαστικά ο ψηφιακός οδικός χάρτης όλων των κλάδων της οικονομίας στηρίζεται στις υποδομές των δικτύων.

Ο Κλάδος

«Ο κλάδος προσφέρει 40.000 θέσεις εργασίας υψηλής ειδίκευσης, με διασφάλιση διασύνδεσης με τον άλλο κόσμο με έμφαση στην ψηφιακή δεξιότητα. Οι επενδύσεις που κάνουν οι εταιρίες του κλάδου είναι σταθερά όλα την τελευταία 20 ετία στην κορυφαία πεντάδα τη σχετικής λίστας με τους μεγαλύτερους επενδυτές στη χώρα κι έτσι θα συνεχίσει να είναι και την επόμενη 10ετία. Το μισό EBITDA των εταιριών τηλεπικοινωνιών πήγαινε σε επενδύσεις τα χρόνια της κρίσης. Έχει αυξηθεί η δημιουργία αξίας. Έχουν επενδυθεί  60 εκ σε έρευνα κι  ανάπτυξη από τις εταιρίες του κλάδου την προηγούμενη χρονιά» είχε αναφέρει πρόσφατα στο συνέδριο Infocom Mobile ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Εταιριών Κινητής Τηλεφωνίας Γιώργος Στεφανόπουλος

Μάλιστα ο κ. Στεφανόπουλος, αναφέρθηκε στην ανάγκη να προωθηθεί διακομματικά το νομοσχέδιου που ετοιμάστηκε για την αδειοδότηση των κεραιοσυστημάτων αλλά ωστόσο έμεινε στο συρτάρι λόγων των εκλογών. «Για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια ως σύστημα πολιτικό, προχωρήσαμε. Όμως  δεν προσλάβαμε να ψηφιστεί ο νόμος κι ελπίζω με διακομματική συναίνεση  να προχωρήσουμε, αν εκσυγχρονίσουμε το πολεοδομικό σχέδιο. Από 2 χρόνια στη διαδικασία αδειοδότησης  να πάμε εκεί που έχει φτάσει η Αλβανία και η Ρουμανία» τόνισε ο κ. Στεφανόπουλος.

Γιώργος Αλεξάκης

Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.