ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΠΟΛ 1097 : ΚΥΑ- Διπλωμάτες

14:17 - 13 Αυγ 2007 | Οικονομία
ΘΕΜΑ: - Απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας της παράδοσης αγαθών και της παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο: α) των ρυθμίσεων των διπλωματικών και Προξενικών σχέσεων και β) για τις ανάγκες των εγκατεστημένων στην Ελλάδα διεθνών οργανισμών ή των γραφείων αυτών και του προσωπικού τους. - Τύπος και περιεχόμενο της ΚΑΡΤΑΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΦΠΑ καθώς και των λοιπών σχετικών εντύπων.
ΚΟΙΝΗ    ΑΠΟΦΑΣΗ

ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΚΑΙ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΚΑΙ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

΄Εχοντας υπόψη:

1.Τις παρακάτω διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄), όπωςισχύουν:

α) των υποπεριπτώσεων αα) και ββ) της περίπτωσης στ΄της παραγράφου 1 του άρθρου 27,

β) της παραγράφου 2 του άρθρου 27,

γ) της περίπτωσης λγ) της παραγράφου 1 του άρθρου 22, και

δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 64

2.Τις διατάξεις της Π.7089/ 703/ 22.10.86 (ΦΕΚ 784/Β/7.11.86) ΑΥΟ.

3.Τις διατάξεις της Π. 890/391/ΠΟΛ 39/29.1.88 (ΦΕΚ 107/Β/25.2.88) ΑΥΟ.

4.Τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, Τίτλος ΙΧ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ Κεφάλαιο 8 - Απαλλαγές ορισμένων πράξεων που εξομοιώνονται με εξαγωγές - ΄Αρθρο 151 (παρ.1 περ.α και β).

5.Την 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 1432/Β/14.10.2005) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε με την 5733/ΔΙΟΕ 179/9.2.2006 (ΦΕΚ 204/Β/13.2.2006), όμοια απόφαση.

6.Την ανάγκη καθιέρωσης απλής κατά το δυνατόν, διαδικασίας υλοποίησης της απαλλαγής που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις για τους εν λόγω δικαιούχους.

7.Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν συνεπάγεται δαπάνη για τον Προϋπολογισμό του Κράτους, δεδομένου ότι θεσπίζει διαδικασία εφαρμογής διατάξεων του Κώδικα ΦΠΑ(ν.2859/2000), όπως ισχύει.

Α π ο φ α σ ί ζ ου μ ε

Για την υλοποίηση της χορηγούμενης απαλλαγής από το φόρο προστιθέμενης αξίας, που προβλέπεται από τις διατάξεις των υποπεριπτώσεων αα) και ββ) της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), καθιερώνονται τα εξής:

α) ΄Εντυπο «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ»

β) «ΚΑΡΤΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΦΠΑ»

γ) ΄Εντυπο (τύπου μπλοκ) «ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΦΠΑ».

 

Ο τύπος και το περιεχόμενο των ανωτέρω ορίζεται με τα Υποδείγματα 1, 2 και 3 αντίστοιχα, που προσαρτώνται στην παρούσα.

 

 

΄Αρθρο 1

Δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα

 

Δικαιούχα απαλλαγής από το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), πρόσωπα σύμφωνα με τις διατάξεις των υποπεριπτώσεων αα) και ββ) της περίπτωσης στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 27 είναι:

α) οι διπλωματικές και προξενικές αρχές, οι οποίες είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα, οι διπλωματικοί και προξενικοί υπάλληλοι αυτών καθώς και το αλλοδαπό διοικητικό και τεχνικό προσωπικό τους, κατά την παράδοση αγαθών ή τη λήψη υπηρεσιών που πραγματοποιούν στα πλαίσια των ρυθμίσεων των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων,

β) οι διεθνείς οργανισμοί ή τα γραφεία αυτών που είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα καθώς και τα μέλη του προσωπικού αυτών για την απόκτηση αγαθών ή τη λήψη υπηρεσιών που πραγματοποιούν για τις ανάγκες τους.

Η απαλλαγή αυτή παρέχεται με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα επόμενα άρθρα.

 

΄Αρθρο 2

Απαλλασσόμενες πράξεις

Απαλλάσσεται από το φόρο προστιθέμενης αξίας η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιούνται προς τα δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα του προηγούμενου άρθρου, από υποκείμενους στο φόρο εγκατεστημένους στο εσωτερικό της χώρας.

Προκειμένου για υπηρεσίες τηλεπικοινωνιακής εξυπηρέτησης, διανομής ηλεκτρικού ρεύματος και αερίου, η απαλλαγή παρέχεται μόνο εφόσον πραγματοποιούνται μέσω συσκευών ή μετρητών, η χρήση ή η εγκατάσταση των οποίων έχει προηγούμενα δηλωθεί στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εξωτερικών και στους οικείους προμηθευτές.

Γνωστοποίηση των συσκευών ή μετρητών απαιτείται και σε κάθε περίπτωση μεταβολής ή αλλαγής των κατωτέρω όρων και προϋποθέσεων ή των χρηστών αυτών.

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.