ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αβραμόπουλος: Διευκρινίσεις για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής

11:44 - 29 Ιουλ 2016 | Πολιτική
Απάντηση εκ μέρους της Κομισιόν έδωσε ο αρμόδιος Επίτροπος για θέματα Μετανάστευσης Δημήτρης Αβραμόπουλος, ύστερα από σχετική ερώτηση 13 Ευρωβουλευτών από την Ευρωομάδα της Αριστεράς και την ομάδα Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, την οποία συνυπογράφει και ο Αντιπροέδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Παπαδημούλης, αναφορικά με την πρόταση της Κομισιόν για τη σύσταση Ευρωπαικής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Αβραμόπουλος στην απάντησή του σημειώνει πως η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή θα είναι ανεξάρτητο σώμα, καθώς επίσης και ότι ο Υπεύθυνος Θεμελιωδών Δικαιωμάτων θα λογοδοτεί απευθείας στο ΔΣ και στο Συμβουλευτικό Φόρουμ. Παρόλα αυτά, ο Επίτροπος ομολογεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα έχει κανέναν απολύτως ρόλο στον έλεγχο του μηχανισμού καταγγελιών, ενώ προβλέπεται να λάβει μετά από 3 χρόνια από την έναρξη της δραστηριότητας του έκθεση σχετικά με το κατά πόσοτηρήθηκαν όλες οι σχετικές διατάξεις του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ κατά την εφαρμογή του κανονισμού.

Παράλληλα η Κομισιόν δια στόματος Αβραμόπουλου υπογραμμίζει ότι το Συμβουλευτικό Φόρουμ θα παρέχει στρατηγικές συμβουλές σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο Οργανισμός θα μπορεί να ενισχύσει από διαρθρωτική άποψη τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δημ. Παπαδημούλης και οι υπόλοιποι υπογράφοντες Ευρωβουλευτές, επικαλούμενοι την πρόταση της Κομισιόν που δημοσιεύτηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2015 αναφορικά με την σύσταση Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, είχαν καταθέσει ερώτηση ζητώντας πληροφορίες σχετικά με την ανεξαρτησία και τη λογοδοσία του υπό σύσταση του μηχανισμού υποβολής καταγγελιών της EBCG, ενώ ζήτησαν και εμπλοκή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διαμέσου των επιτροπών LIBE και DROI.

Ακολουθεί η πλήρης ερώτηση και απάντηση:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-001236/2016 προς την Επιτροπή

Άρθρο 130 του Κανονισμού Kostadinka Kuneva (GUE/NGL), Kostas Chrysogonos (GUE/NGL), Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), Stelios Kouloglou (GUE/NGL), Marisa Matias (GUE/NGL), Barbara Spinelli (GUE/NGL), Martina Anderson (GUE/NGL), Matt Carthy (GUE/NGL), Lynn Boylan (GUE/NGL), Liadh Ní Riada (GUE/NGL), Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL), Ana Gomes (S&D) και Tania González Peñas (GUE/NGL)

Θέμα: Προτεινόμενη Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή (EBCG) και μηχανισμός υποβολής καταγγελιών σχετικά με παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Στις 15 Δεκεμβρίου 2015, η Επιτροπή δημοσίευσε πρόταση για την σύσταση Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής[1] με ευρείες αρμοδιότητες στον τομέα της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, ακόμη και χωρίς τη συναίνεση των κρατών μελών, προκαλώντας ερωτηματικά σχετικά με σοβαρούς κινδύνους παραβίασης των θεμελιωδών δικαιωμάτων των προσφύγων, όπως συνέβη κατά το παρελθόν με τον FRONTEX. Προκειμένου να αντιμετωπισθούν παρόμοιοι κίνδυνοι, το σχέδιο κανονισμού προβλέπει ένα συμβουλευτικό Φόρουμ για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα, έναν υπεύθυνο για θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων και έναν μηχανισμό υποβολής καταγγελιών για παραβιάσεις δικαιωμάτων από τις δράσεις της EBCG

Ωστόσο, ο προτεινόμενος μηχανισμός υπόκειται στον έλεγχο του υπεύθυνου για θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων και, μέσω αυτού του εκτελεστικού διευθυντή της EBCG, για τις αποφάσεις των οποίων δεν υφίσταται καμία εγγύηση για αμεροληψία και διαφάνεια.

Με ποιον τρόπο θα ενισχυθεί και θα ελεγχθεί η ανεξαρτησία του μηχανισμού υποβολής καταγγελιών της EBCG; Θα υπάρχει συμμετοχή των Επιτροπών LIBE/DROIT του Κοινοβουλίου, γεγονός το οποίο θα ενισχύσει το δημοκρατικό κύρος και την αξιοπιστία του μηχανισμού; Θα διαδραματίσει αποφασιστικό ρόλο το συμβουλευτικό Φόρουμ για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα, φέρνοντας σε επαφή οργανώσεις όπως η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες ή ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων;

EL

E-001236/2016

Απάντηση του κ. Αβραμόπουλου εξ ονόματος της Επιτροπής

(13.7.2016)

Η πρόταση κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή (EBCG) προβλέπει ότι ο Υπεύθυνος Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο. Ορίζει, περαιτέρω, ότι είναι ανεξάρτητος κατά την άσκηση των καθηκόντων του, λογοδοτεί απευθείας στο διοικητικό συμβούλιο και συνεργάζεται με το Συμβουλευτικό Φόρουμ.

Ο μηχανισμός καταγγελιών είναι διοικητικός μηχανισμός, στο πλαίσιο του οποίου ο Υπεύθυνος Θεμελιωδών Δικαιωμάτων θα είναι αρμόδιος για τη διεκπεραίωση των καταγγελιών. Οι παραδεκτές καταγγελίες σχετικά με μέλος του προσωπικού του Οργανισμού θα διαβιβάζονται από τον Υπεύθυνο Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στον εκτελεστικό διευθυντή, ο οποίος θα εξασφαλίζει κατάλληλες ενέργειες παρακολούθησης, μεταξύ άλλων πειθαρχικά μέτρα. Οι παραδεκτές καταγγελίες σχετικά με συνοριακό φύλακα κράτους μέλους υποδοχής ή μέλος των ομάδων θα διαβιβάζονται στο κράτος μέλος καταγωγής. Ο Υπεύθυνος Θεμελιωδών Δικαιωμάτων θα καταχωρίζει τις ενέργειες παρακολούθησης που λαμβάνονται από τον οργανισμό ή το εν λόγω κράτος μέλος. Οι ποινικές έρευνες θα διεξάγονται από τα κράτη μέλη.

Η πρόταση δεν προβλέπει ενεργό ρόλο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην παρακολούθηση του μηχανισμού καταγγελιών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα λάβει εντούτοις έκθεση αξιολόγησης, το αργότερο τρία έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του κανονισμού. Η αξιολόγηση θα περιλαμβάνει ειδική ανάλυση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τηρήθηκαν όλες οι σχετικές διατάξεις του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ κατά την εφαρμογή του κανονισμού.

Το Συμβουλευτικό Φόρουμ, ως πόρος γνώσεων και εμπειρογνωσίας που συμβουλεύει τον Οργανισμό σε όλα τα θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων, θα παρέχει στρατηγικές συμβουλές σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο Οργανισμός θα μπορεί να ενισχύσει από διαρθρωτική άποψη το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο πλαίσιο των διάφορων δραστηριοτήτων του, και συγκεκριμένα του μηχανισμού καταγγελιών.

Τελευταία τροποποίηση στις 12:02 - 29 Ιουλ 2016
Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.