ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Διαγράφεται το Υγεία από το Χρηματιστήριο Αθηνών

17:15 - 15 Φεβ 2019 | ΥΓΕΙΑ
Το Υγεία ανακοίνωσε ότι στις 15 Φεβρουαρίου 2019, η εταιρεία Hellenic Healthcare άσκησε το προβλεπόμενο στο άρθρο 27 του Νόμου δικαίωμα εξαγοράς,υποβάλλοντος προς έγκριση σχετικό έγγραφο αίτημα προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Ειδικότερα όπως αναφέρεται στην αίτηση, στις 13 Φεβρουαρίου 2019 ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση των κοινών μετοχών της Εταιρείας, που προσφέρθηκαν νομίμως και εγκύρως στον Προτείνονται κατά την περίοδο αποδοχής της από 12 Νοεμβρίου 2018 Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης. Συνεχεία αυτού, κατά την 14η Φεβρουαρίου, στην κυριότητά του Προτείνοντα ανήκουν συνολικά 294.983.314 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 96,48% του συνολικού αριθμού των κοινών ονομαστικών μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας κατά την ανωτέρω ημερομηνία.

Κατά την 14η Φεβρουαρίου 2019, το ως άνω δικαίωμα αφορά στην απόκτηση των υπολοίπων 10.749.122 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, τις οποίες δεν κατείχε ο Προτείνων κατά την ανωτέρω ημερομηνία, με αντάλλαγμα 0,95 Ευρώ σε μετρητά ανά μετοχή, το οποίο ισούται με το αντάλλαγμα που προσέφερε ο Προτείνων στην Δημόσια Πρόταση. Σημειώνεται ότι ο Προτείνων θα αναλάβει και την καταβολή των δικαιωμάτων εκκαθάρισης, υπέρ της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) που βαρύνουν τους πωλητές/μετόχους της Εταιρείας.

Η πρόθεση του Προτείνοντα να ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς περιλαμβάνεται στο από 20 Δεκεμβρίου 2018 εγκριθέν και δημοσιευθέν σύμφωνα με το Νόμο πληροφοριακό δελτίο της Δημόσιας Πρότασης.

Τελευταία τροποποίηση στις 18:11 - 15 Φεβ 2019
Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.