ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΕΤΑΔ: Διαγωνισμός για παροχή υποστήριξης για την αξιοποίηση 1000 ακινήτων

09:33 - 24 Ιουλ 2014 | Ακίνητα
Ξεκίνησε ο Διεθνής μειοδοτικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία που προκήρυξε η ΕΤΑΔ για το έργο «Παροχή Υπηρεσιών Ελέγχου 3.000 Ακινήτων και Τεχνικής και Νομικής Ωρίμανσης προς Αξιοποίηση 1.000 Ακινήτων», με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή συνολικού προϋπολογισμού €6εκ. πλέον ΦΠΑ.

Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών διενέργειας τεχνικών και νομικών ελέγχων σε 3.000 ακίνητα του Δημοσίου, που αφορούν στον εντοπισμό των απαιτούμενων ενεργειών ωρίμανσης προς αξιοποίηση, καθώς και η υλοποίηση των ενεργειών αυτών σε 1.000 ακίνητα από αυτά.
Θα συναφθούν τρεις (3) ισόποσες συμβάσεις με τρεις (3) αναδόχους, που αφορούν σε τρεις (3) διαφορετικές γεωγραφικές ενότητες:

  • Γεωγραφική Ενότητα Α’: Περιφέρειες Αττικής, Στερ. Ελλάδας, Δυτ. Ελλάδας, Πελοποννήσου.
  • Γεωγραφική Ενότητα Β’: Περιφέρειες Κεντρ. Μακεδονίας, Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης, Δυτ. Μακεδονίας
  • Γεωγραφική Ενότητα Γ’: Περιφέρειες Θεσσαλίας, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, νήσων Β. Αιγαίου, νήσων Ν. Αιγαίου και Κρήτης.

Η Διάρκεια του έργου για κάθε σύμβαση είναι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της.
Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που δικαιούνται να ασκούν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες σε κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ, υποχρεωτικά σε ένωση, σύμπραξη ή σε κοινοπραξία, (αναλυτικά στο τεύχος της Προκήρυξης).
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 17η Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.
Επισημαίνεται, πως είναι η πρώτη φορά στη χώρα μας, αλλά και στην Ευρώπη, που σχεδιάζεται και υλοποιείται ένα έργο μαζικής και συστηματικής ωρίμανσης δημοσίων ακινήτων σε τέτοιο πλήθος, έκταση και βάθος.
Στόχος είναι αφενός η δημιουργία δυνατότητας αξιοποίησης των 1.000 ακινήτων, που θα συμβάλει άμεσα και έμμεσα στην Εθνική Οικονομία και αφετέρου η δημιουργία τεχνογνωσίας που θα επιτρέψει ανάλογη ωρίμανση για τα πάνω από 70.000 ακίνητα του Δημοσίου που διαχειρίζεται η ΕΤΑΔ.

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.