ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Prodea: Κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες €108,8 εκατ. το α’ εξάμηνο

19:19 - 30 Σεπ 2021 | Ακίνητα
Τα κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες της Prodea Investments για το α’ εξάμηνο του 2021 ανήλθαν σε €108,8 εκατ. έναντι €28,1 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο το 2020.

Επιπλέον, σύμφωνα με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων πρώτου εξαμήνου που εξέδωσε η Prodea, Το καθαρό κέρδος από αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογη αξία ανήλθε σε €57,3 εκατ. (έναντι καθαρών ζημιών €5,5 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2020) αντικατοπτρίζοντας την θετική τάση του κλάδου εμπορικών ακινήτων στην Ελλάδα.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, αναπροσαρμογής αξίας των ακινήτων και λοιπών μη επαναλαμβανόμενων κονδυλίων (adjusted EBITDA) ανήλθαν σε €47,4 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2021 έναντι €50,5 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2020 και τα κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες (Funds from Operations – FFO) ανήλθαν σε €30,4 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2021 έναντι €35,6 εκατ. την αντίστοιχο περίοδο του 2020. Η διαφορά στα καθαρά κέρδη είναι αποτέλεσμα κυρίως της πώλησης ακινήτων το 2020, συνεπεία της οποίας καταγράφηκαν κέρδη €4,7 εκατ. το 2020. Η Διοίκηση αξιολογεί συνεχώς τη βέλτιστη διαχείριση των ακινήτων του χαρτοφυλακίου του Ομίλου, συμπεριλαμβανόμενης μιας πιθανής πώλησης αν οι συνθήκες της αγοράς είναι οι κατάλληλες καθώς στρατηγική της Εταιρείας είναι η αλλαγή τόσο της σύνθεσης του επενδυτικού χαρτοφυλακίου (επένδυση σε νέους κλάδους, όπως τα logistics) όσο και των ποιοτικών χαρακτηριστικών των ακινήτων (επένδυση πράσινα ακίνητα).

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου για το α’ εξάμηνο του 2021 ανήλθε σε €64,9 εκατ. έναντι €68,2 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020. Αναφορικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας του Κορωνοϊού (COVID19) για το α’ εξάμηνο του 2021, τα έσοδα από μισθώματα του Ομίλου δεν επηρεάστηκαν σημαντικά από την πανδημία λόγω της μικρής έκθεσης του χαρτοφυλακίου ακινήτων του Ομίλου σε επιχειρήσεις η δραστηριότητα των οποίων επλήγη από την πανδημία. Πιο συγκεκριμένα, η μείωση στα μισθώματα για το α’ εξάμηνο του ανήλθε σε €1,6 εκατ. για τον Όμιλο και €1,3 εκατ. για την Εταιρεία.

Η Εσωτερική Αξία (NAV) του Ομίλου την 30η Ιουνίου 2021 ανήλθε σε €1.439,0 εκατ. ή €5,63 ανά μετοχή έναντι €1.367,9 εκατ. και €5,35 ανά μετοχή αντίστοιχα την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, κ. Αριστοτέλης Καρυτινός δήλωσε: «Μετά από μια μακρόχρονη οικονομική και πρωτόγνωρη επιδημιολογική κρίση λόγω του COVID-19, η ελληνική οικονομία μπαίνει σε φάση επανεκκίνησης και οι προοπτικές για την υλοποίηση νέων επενδύσεων διαγράφονται ευοίωνες. Η Εταιρεία συνεχίζει το επενδυτικό της πρόγραμμα το οποίο εστιάζει κυρίως σε επενδύσεις σε βιοκλιματικά κτήρια γραφείων που υιοθετούν τις αρχές της Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Διακυβέρνησης (Environmental and Social Governance, «ESG») και σε εμπορικές αποθήκες με ενεργειακά αποδοτικά χαρακτηριστικά καθ’ υπέρβαση των ελάχιστων κανονιστικών απαιτήσεων. Μετά την επιτυχή έκδοση του πρώτου πράσινου ομολόγου για επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα τον Ιούλιο, η Prodea έχει την απαραίτητη ρευστότητα για την υλοποίηση «πράσινων» επενδύσεων. Ήδη, όπως έχει ανακοινωθεί, η Prodea προέβη, χρησιμοποιώντας μέρος των αντληθέντων κεφαλαίων, στην απόκτηση του 51% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «PANTERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», σκοπός της οποίας είναι η ανάπτυξη κτηριακού συγκροτήματος γραφείων σύγχρονων προδιαγραφών βάσει των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης επί των οδών Λεωφόρου Συγγρού, Λαγουμιτζή και Ευρυδάμαντος στην Αθήνα, καθώς και την απόκτηση του 100% των εταιρικών μεριδίων της «NEW METAL EXPERT M.IKE», στην οποία ανήκει συγκρότημα δύο εμπορικών αποθηκών σύγχρονων προδιαγραφών στον Ασπρόπυργο, Αττικής. Επίσης, η Prodea, σε συνεργασία με τη Dimand και την EBRD, συνεχίζουν την ανάπτυξη του Πύργου Πειραιά, του πρώτου βιοκλιματικού ουρανοξύστη στην Ελλάδα και δρομολογεί νέες επενδύσεις που θα χρηματοδοτηθούν από τα αντληθέντα κεφάλαια του πράσινου ομολόγου».

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.