ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ο δωδεκάλογος του ''Κοινωνικά Υπεύθυνου'' οργανισμού

09:43 - 07 Μαϊ 2007 | Ατομικά Συμφέροντα
Πώς ορίζεται ένας «κοινωνικά υπεύθυνος» οργανισμός ; Ποιες είναι οι 12 αρχές που πρέπει να εφαρμόζει για την αποτελεσματική υιοθέτηση κοινωνικών πολιτικών ;

O «Κοινωνικά Υπεύθυνος» Οργανισμός:

1. Σέβεται τον εργαζόμενο, μεριμνώντας για τη δημιουργία καλού εργασιακού περιβάλλοντος, ώστε να διασφαλίζεται η καλή ψυχική, πνευματική και σωματική υγεία των απασχολούμενων και ο σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων τους.

2. Δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλους, εφαρμόζοντας κατάλληλες πολιτικές και πρακτικές κατά την πρόσληψη, κατάρτιση, ανέλιξη και αμοιβή των εργαζόμενων, έχοντας ως αρχή την ελαχιστοποίηση των διακρίσεων.

3. Προωθεί τον εθελοντισμό των εργαζόμενων, οργανώνοντας δράσεις κοινωνικής και περιβαλλοντικής υπευθυνότητας, τόσο σε προσωπικό, όσο και σε ομαδικό επίπεδο.

4. Δίνει έμφαση στην Εταιρική Διακυβέρνηση, εγγυάται τη διαφάνεια σε όλα τα θέματα που άπτονται της λειτουργίας του, απορρίπτει και καταπολεμά τη διαφθορά σε όλες τις εκφάνσεις της και δραστηριοποιείται για την ανάπτυξη και διατήρηση του υγιούς ανταγωνισμού, προς αμοιβαίο όφελος των επιχειρήσεων και των καταναλωτών.

5. Σέβεται τους μετόχους του και όλους όσους, με κάθε τρόπο, επένδυσαν την εμπιστοσύνη τους στον Οργανισμό.

6. Συμμορφώνεται με τις ισχύουσες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις που αφορούν τη λειτουργία του και τις υπερβαίνει οικιοθελώς, αναπτύσσοντας και υλοποιώντας δικές του αυστηρότερες αρχές και αντιλήψεις, σχετικά με τα  δικαιώματα των εργαζομένων, την προστασία του περιβάλλοντος, το σεβασμό προς την κοινωνία, τα δικαιώματα των πολιτών, την έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση των καταναλωτών και την προστασία της υγείας και της ασφάλειάς τους.

7. Εντοπίζει τις τρέχουσες και μελλοντικές επιδράσεις των δραστηριοτήτων και προϊόντων του στην κοινωνία και στο περιβάλλον και τις εντάσσει στην αναπτυξιακή πολιτική του, με δράσεις που μειώνουν τις αρνητικές επιπτώσεις και προάγουν την Κοινωνική Υπευθυνότητά του.

8. Συνεισφέρει στην Βιώσιμη Ανάπτυξη, μέσω της συστηματικής προσέγγισης της Κοινωνικής Υπευθυνότητας, ως συστήματος προληπτικής διαχείρισης, κατανοεί ότι η Εταιρική Κοινωνική Υπευθυνότητα αποτελεί καινοτόμο τρόπο διαχείρισης, μέσω του οποίου ενισχύεται η οικονομική ανάπτυξη και αυξάνεται η ανταγωνιστικότητα του Οργανισμού, ενώ, ταυτόχρονα, διασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος και η προαγωγή της κοινωνικής ευημερίας.

9. Ενθαρρύνει τον διάλογο με όλους τους εταίρους, με σκοπό τη βέλτιστη αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των κοινωνικών και περιβαλλοντικών διεργασιών του και προωθεί την εφαρμογή των Αρχών της Κοινωνικής Υπευθυνότητας.

10. Σέβεται τον καταναλωτή και πολίτη, παρακολουθεί υπεύθυνα τα  χαρακτηριστικά των προϊόντων, υπηρεσιών και τεχνολογιών που παράγει, χρησιμοποιεί ή αναπτύσσει, μετρώντας και αξιολογώντας τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιδράσεις της παραγωγής, της λειτουργίας και της χρήσης τους σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, μέχρι και την τελική διάθεσή τους, μετά την ολοκλήρωση της χρήσης τους.

11. Υλοποιεί κοινωνικές δράσεις που καλύπτουν αναγνωρισμένες και τεκμηριωμένες κοινωνικές ανάγκες και έχουν κοινωνικό αποτέλεσμα που μπορεί να μετρηθεί και να αξιολογηθεί, σύμφωνα με αναγνωρισμένους και κοινά αποδεκτούς διεθνείς δείκτες.

12. Συντάσσει τακτικά τον Απολογισμό της Κοινωνικής Υπευθυνότητάς του, ώστε να ενημερώνονται οι κοινωνικοί εταίροι για την αναγνωρισμένη και τεκμηριωμένη περιβαλλοντική και κοινωνική συνεισφορά του, ώστε να γίνεται παράδειγμα προς μίμηση και έτσι να αποκομίζει πρακτικά οφέλη που μεγιστοποιούν την προστιθέμενη αξία της διαχείρισης της Κοινωνικής Υπευθυνότητάς του.

* Στα παραπάνω συμπεράσματα κατέληξε η Α΄ φάση της Διαβούλευσης του Πλαισίου Αρχών για την ανάπτυξη της Κοινωνικής Υπευθυνότητας, που παρουσίασε ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός QualityNet Foundation.

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.