ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Μ.Ε.ΤΕΧ.Ω. στην Κοινωνία της Πληροφορίας

10:48 - 10 Σεπ 2007 | Ατομικά Συμφέροντα
Τι είναι το πρόγραμμα ΜΕ.ΤΕΧ.Ω στην Κοινωνία της Πληροφορίας ; Ποιες επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν; Ποιες είναι οι προϋποθέσεις; Ο παρακάτω οδηγός του «R» θα σας δώσει τις απαντήσεις.

Η Δράση "ΜΕΤΕΧΩ στην ΚτΠ" αποτελεί μία νέα Δράση Κρατικών Ενισχύσεων προς επιχειρήσεις, η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας".

Το πλήρες όνομα της Δράσης (Μικρές Επιχειρήσεις και ΤΕΧνολογική Ώθηση στην Κοινωνία της Πληροφορίας) αποκαλύπτει ακριβώς τη φύση και το σκοπό της, δηλαδή:

* απευθύνεται σε πολύ μικρές επιχειρήσεις, που αποτελούν τον παραγωγικό ιστό της ελληνικής οικονομίας και

* ενισχύει τον τεχνολογικό τους εκσυγχρονισμό, δίνει δηλαδή την ευκαιρία στις επιχειρήσεις να καλύψουν βασικές τους ανάγκες συμμετέχοντας κατά 50% στο αντίστοιχο κόστος.

Τι ακριβώς ενισχύει η Δράση Μ.Ε.ΤΕΧ.Ω.; 

Η Δράση "ΜΕΤΕΧΩ στην ΚτΠ" υποστηρίζει τον εκσυγχρονισμό και την ανανέωση της πληροφοριακής υποδομής των πολύ μικρών επιχειρήσεων. Καλύπτει δαπάνες για:

* προμήθεια και εγκατάσταση βασικού εξοπλισμού πληροφορικής,

* προμήθεια και εγκατάσταση εφαρμογών πληροφορικής,

* προμήθεια συμπληρωματικών υπηρεσιών και συνδρομών.

Οι εταιρίες που θα ενδιαφερθούν να συμμετάσχουν στη Δράση, μπορούν να έχουν αναλυτική πληροφόρηση σχετικά με τις επιλέξιμες ενέργειες και δαπάνες μέσω των Οδηγών της Δράσης.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για συμμετοχή στη Δράση; 

Στη Δράση μπορούν να συμμετάσχουν οι επιχειρήσεις για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης η επιχείρηση έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον  μία ( 1) διαχειριστική χρήση.

2. Η επιχείρηση κατά το ημερολογιακό έτος 01-01-2005 έως 31-12-2005, απασχολεί από 2-10 εργαζομένους σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας.

3. Ο κλάδος δραστηριότητας της επιχείρησης δεν εμπίπτει σε εξαιρούμενες κατηγορίες (εξαιρέσεις λόγω του καθεστώτος ενίσχυσης  De minimis)

4. H επιχείρηση κατά την τελευταία τριετία δεν έχει λάβει επιχορηγήσεις από Προγράμματα και Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων που εμπίπτουν στο κανόνα De minimis, τα οποία αθροιστικά μαζί με την αιτούσα επιχορήγηση υπερβαίνουν τα 100.000 ευρώ.

5. Η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας.

Επισημαίνεται ότι στον Β΄Κύκλο της Δράσης δεν μπορούν να συμμετάσχουν οι επιχειρήσεις που έλαβαν ή πρόκειται να λάβουν επιχορήγηση στο πλαίσιο του Α΄Κύκλου της Δράσης.

Πόσα άτομα χρειάζεται να έχει η επιχείρηση για να ενταχθεί στη Δράση; 

Η επιχείρηση θα πρέπει να  απασχολεί από 2-10 εργαζομένους σε όρους Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ). Ο έλεγχος κάλυψης του εν λόγω κριτηρίου επιλεξιμότητας θα πραγματοποιηθεί από το έντυπο Ε7 του προηγούμενου έτους 01/01/2005-31/12/2005 και θα αφορά μόνο τους εργαζόμενους που αναφέρονται σε αυτό.

Βάσει της δραστηριότητάς μου, έχω δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση; 

Για να ελέγξετε ότι η δραστηριότητα σας είναι επιλέξιμη θα πρέπει να ελέγξετε τους κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στα πεδία 705 & 761 του εντύπου Ε3 της τελευταίας φορολογικής σας δήλωσης.

(Για  διευκόλυνση σας, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την σχετική εφαρμογή αναζήτησης ΚΑΔ  που έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό χώρο της Δράσης). 

Εφόσον οι ΚΑΔ αυτοί είναι επιλέξιμοι μπορείτε να συμμετάσχετε υπό την αίρεση ότι  η επιχείρηση καλύπτει αθροιστικά το σύνολο των  απαιτούμενων προϋποθέσεων επιλεξιμότητας όπως αυτές αναλύονται στο κεφ.2, σελίδα 5-6 του Οδηγού Υποβολής.

Τι ποσό τζίρου πρέπει να έχει η επιχείρηση για να ενταχθεί στη Δράση; 

Επιλέξιμες θεωρούνται οι επιχειρήσεις για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι προϋποθέσεις του Κεφ. 2, σελ.5-6 του Οδηγού Υποβολής (π.χ. Αριθμός Προσωπικού, Αριθμός Διαχειριστικών Χρήσεων κλπ). Ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης δεν αποτελεί κριτήριο επιλεξιμότητας ή αποκλεισμού από τη Δράση.

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.