ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Τροπολογία: Αυξήσεις στις προσωρινές συντάξεις- Προκαταβολές στα εφάπαξ

19:22 - 29 Ιουλ 2020 | Εργασιακά
Αύξηση του ύψους των προσωρινών συντάξεων και προκαταβολές στα εφάπαξ προβλέπει τροπολογία του Υπ. Εργασίας.

Αναλυτικά, με βάση την εισηγητική έκθεση της τροπολογίας: 

- Ορίζεται ότι το ποσοστό της προσωρινής σύνταξης αυξάνεται από 50% σε 70% για τους τους αυτοτελώς απασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ασφαλισμένους στον τ. ΟΓΑ, και σε ποσοστό 80% για τους μισθωτούς.

Ειδικότερα, προβλέπεται ότι για τους μισθωτούς, το ποσό της προσωρινής σύνταξης υπολογίζεται ως το 80% του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου κατά τους δώδεκα (12) μήνες ασφάλισης που προηγούνται της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.

Προβλέπεται ότι για τους αυτοτελώς απασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και ασφαλισμένους στον τ. Ο.Γ.Α καταβάλλεται αντίστοιχα ποσοστό 70% του μέσου μηνιαίου εισοδήματος των δώδεκα (12) τελευταίων μηνών ασφάλισης που προηγούνται της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.
Κατ' αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται η αύξηση του ποσοστού της κύριας σύνταξης και η περαιτέρω ενίσχυση του εισοδήματος των συνταξιούχων και μάλιστα αναδρομικά. 

Η προτεινόμενη διάταξη τίθεται σε εφαρμογή από την ημερομηνία της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης για τους ασφαλισμένους που υπέβαλαν αίτηση για χορήγηση προσωρινής σύνταξης, σύμφωνα με το οποίο οι ασφαλισμένοι που υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης με ηλεκτρονικό τρόπο δικαιούνταν ως ποσοστό προκαταβολής το 50% της κύριας σύνταξης. Με την προτεινόμενη ρύθμιση, θεσπίζεται η αναδρομική επέκταση της αύξησης του ποσοστού της προκαταβολής της σύνταξης και η καταβολή αναδρομικών στις ήδη χορηγηθείσες προσωρινές συντάξεις, οι οποίες κατατέθηκαν με χειρόγραφο τρόπο. Η αναγκαιότητα της προτεινόμενης ρύθμισης έγκειται στην διασφάλιση ποσού προσωρινής σύνταξης που θα επιτρέπει στους συνταξιούχους να διαβιούν με αξιοπρέπεια, με τρόπο που δεν αποκλίνει ουσιωδώς από το ποσό της οριστική σύνταξης, αλλά και ούτε από το ποσό της προσωρινής σύνταξης που καταβάλλεται στις αιτήσεις που υποβάλλονται με ηλεκτρονικό τρόπο.

Ορίζεται ότι για τους μισθωτούς και τους ασφαλισμένους στον τ. Ο.Γ.Α. η προσωρινή σύνταξη δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού της εθνικής σύνταξης που αντιστοιχεί σε 20 έτη ασφάλισης και να υπερβαίνει το ποσό που ισούται με το διπλάσιο αυτής, στο ύψος που διαμορφώνεται κάθε φορά.

Για τους αυτοτελώς απασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες, η προσωρινή σύνταξη δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την εκάστοτε εθνική σύνταξη που αντιστοιχεί σε 20  έτη ασφάλισης και μεγαλύτερη από το ποσό που ισούται με το ύφος της εθνικής σύνταξης πολλαπλασιαζόμενο επί δυόμισι φορές, στο ύφος που διαμορφώνεται κάθε φορά. 

Τέλος, για την περαιτέρω ενίσχυση του εισοδήματος των συνταξιούχων καταργείται η προϋπόθεση της υποχρέωσης διακοπής της εργασίας, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης και, επομένως, οι συνταξιούχοι δικαιούνται τη λήψη προσωρινής σύνταξης με την αντίστοιχη περικοπή του 30% της προσωρινής, ακόμα και εάν συνεχίζουν την εργασία τους/αυτοαπασχόλησή τους. 

Η παρούσα ρύθμιση συμβάλλει στην ενίσχυση του εισοδήματος των συνταξιούχων και στην εξασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης.

- Προβλέπεται το δικαίωμα χορήγησης προσωρινής σύνταξης στους ασφαλισμένους που υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση συνταξιοδότησης στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), η οποία υπολογίζεται σε ποσοστό 80% επί της οριστικής σύνταξης γήρατος, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4387/2016. 

Η προσωρινή σύνταξη γήρατος χορηγείται από την πρώτη του επόμενου της ημερομηνίας κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης μήνα, μέχρι το τέλος του μήνα έκδοσης της οριστικής απόφασης.  Ορίζεται ρητά ότι επιτρέπεται η χορήγηση προσωρινής σύνταξης στους δικαιούχους ακόμα και εάν δεν έχει διακοπεί η εργασία ή αυτοαπασχόλησή τους κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης ή αναληφθεί μεταγενέστερα. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται στους δικαιούχους προσωρινή σύνταξη από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και εφεξής μειωμένη κατά ποσοστό 30% νια όσο χρονικό διάστημα απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή τη δραστηριότητά τους αυτή.

Σκοπός της προτεινόμενης διάταξης είναι η ενίσχυση του εισοδήματος των συνταξιούχων, έως ότου εκδοθεί η οριστική απόφαση απονομής της κύριας σύνταξης, δίνοντας τους τη δυνατότητα να λαμβάνουν προσωρινή σύνταξη, παρά τη συνέχιση της απασχόλησής τους. 

Τίθενται εξαιρέσεις από τον γενικό κανόνα του άρθρου 29 Α του ν. 4387/2016 και απαριθμούνται οι περιπτώσεις στις οποίες δεν προβλέπεται η χορήγηση της προσωρινής σύνταξης ως εξής:

α) Όταν η αίτηση συνταξιοδότησης δεν υποβάλλεται ηλεκτρονικά.

β) Όταν για τη συνταξιοδότηση πρέπει να εφαρμοστούν οι Κανονισμοί 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και 987/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας, καθώς και οι διμερείς συμβάσεις κοινωνικής ασφάλειας, εκτός των περιπτώσεων που θεμελιώνεται αυτοτελές συνταξιοδοτικό δικαίωμα μόνο με τον χρόνο ασφάλισης σε ελληνικό ασφαλιστικό φορέα,

γ) Όταν χορηγείται ήδη προσωρινή ή οριστική σύνταξη για την ίδια αιτία.

δ) Όταν είναι απαραίτητη η αναγνώριση χρόνων ασφάλισης για θεμελίωση του δικαιώματος συνταξιοδότησης.

ε) Όταν υπάρχουν οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές, το ποσό των οποίων υπερβαίνει τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις ποσά. Αν μεταγενέστερα εκλείψει ο λόγος αυτός η προσωρινή σύνταξη καταβάλλεται από την ημερομηνία που ορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος.

στ) Όταν παρέχεται εργασία για την οποία προβλέπεται αναστολή καταβολής της σύνταξης σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4387/2016.Επίσης, αποσαφηνίζεται ότι σε περίπτωση που μεταγενέστερα εκλείψουν οι λόγοι των περ. ε) και στ), η προσωρινή σύνταξη καταβάλλεται από την πρώτη του επόμενου μήνα υποβολής σχετικής νέας αίτησης του ενδιαφερομένου. Προσέτι, διευκρινίζεται στην παρούσα ρύθμιση της παρ. 8 ότι εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4387/2016, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, για τους ασφαλισμένους οι οποίοι κατέθεσαν στον e- Ε.Φ.Κ.Α, έντυπη αίτηση συνταξιοδότησης.Τέλος, με την παρ. 9 του άρθρου 29 Α του ν. 4387/2016 παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την έκδοση απόφασης με την οποία θα καθορίζονται η διαδικασία χορήγησης προσωρινής σύνταξης στους ασφαλισμένους που δεν δικαιούνταν προσωρινή σύνταξη πριν την εφαρμογή του τρίτου εδαφίου της περ. α) της παρ. 2 του παρόντος, η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος στις εκκρεμείς κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος αιτήσεις χορήγησης προσωρινής σύνταξης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

- Προβλέπεται ότι στην περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης σε πρώην ταμεία, κλάδους, τομείς και λογαριασμούς του κλάδου εφάπαξ παροχών του e-ΕΦΚΑ χορηγείται η εφάπαξ παροχή του τελευταίου ταμείου, κλάδου, τομέα και λογαριασμού και όταν βεβαιωθεί ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης, εκδίδεται απόφαση χορήγησης της συμπληρωματικής εφάπαξ παροχής.

Περαιτέρω, αποσαφηνίζεται ότι η παρούσα ρύθμιση καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς αιτήσεις. 

Κατ' αυτόν τον τρόπο επιταχύνεται η διαδικασία απονομής της εφάπαξ παροχής στην περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης σε πρώην ταμεία, κλάδους, τομείς και λογαριασμούς του κλάδου εφάπαξ παροχών του e-ΕΦΚΑ.Με την παρ. 2 της προτεινόμενου άρθρου τροποποιείται η περ. δ) της παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016 και θεσπίζεται η δυνατότητα προκαταβολής μέρους της δικαιούμενης εφάπαξ παροχής στους δικαιούχους ασφαλισμένους. Δικαιούχοι της προκαταβολής είναι οι άμεσα ασφαλισμένοι, οι οποίοι έλαβαν κύρια σύνταξη λόγω γήρατος ή λόγω οριστικής αναπηρίας. Ειδικότερα, με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται ότι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη χορήγηση της προκαταβολής της εφάπαξ παροχής είναι: 

α) η πάροδος τριών μηνών από την υποβολή αίτησης για χορήγηση της εφάπαξ παροχής,

β) η έκδοση οριστικής απόφασης κύριας σύνταξης γήρατος ή αναπηρίας, γ) η πραγματοποίηση ελάχιστου χρόνου ασφάλισης 20 ετών αυτοτελώς σε έναν πρώην φορέα Απονομής Εφάπαξ. Επίσης, ορίζεται όχι η υποχρέωση πραγματοποίησης ελάχιστου χρόνου ασφάλισης 20 ετών αυτοτελώς σε έναν πρώην Φορέα Απονομής Εφάπαξ δεν ισχύει Via τους ασφαλισμένους των πρώην Ταμείων Προνοίας Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού (ΤΠΑΕΝ) και Πρόνοιας Κατωτέρων Πληρωμάτων Εμπορικού Ναυτικού (ΤΠΚΠΕΝ).Επιπροσθέτως, με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται ότι αρμόδια για την έκδοση της προσωρινής απόφασης προκαταβολής είναι η Διεύθυνση του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και ότι για την εκτέλεση της απόφασης τηρούνται οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες ελέγχου και παρακράτησης τυχόν οφειλών προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α., τη Φορολογική Διοίκηση, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τους λοιπούς φορείς του Δημοσίου.

Προσέτι, ορίζεται ότι το ποσό της προκαταβολής θα αντιστοιχεί σε ποσοστό επί του ποσού της εφάπαξ παροχής ανά πρώην Φορέα Απονομής Εφάπαξ. Το ποσοστό και το ποσό ανά πρώην Φορέα Απονομής Εφάπαξ θα επικαιροποιείται με συνυπολογισμό των νεότερων διαθέσιμων στοιχείων. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι σε περίπτωση προκαταβολής ποσού μεγαλύτερου από εκείνο της οριστικής απόφασης απονομής εφάπαξ παροχής, το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό αποσβέννυται με μηνιαία παρακράτηση από το ποσό της κύριας και επικουρικής σύνταξης του δικαιούχου.

Ειδικά, στην περίπτωση αυτή παρακρατείται έως και το ένα τέταρτο (1/4) του ποσού της κύριας σύνταξης σε συνδυασμό και με τα προβλεπόμενα περί παρακράτησης για κάθε πρώην Φορέα Απονομής Κύριας Σύνταξης. Όσον αφορά την παρακράτηση από το ποσό της επικουρικής σύνταξης του δικαιούχου εφαρμόζεται το άρθρο 46 του ν. 4670/2020 (A' 143) και ορίζεται ότι τα ποσά που παρακρατούνται αποδίδονται στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών.Προσέτι, με την εξουσιοδοτική διάταξη προβλέπεται η έκδοση υπουργικής απόφασης, η οποία θα ορίζει το ποσοστό και το ποσό της προκαταβολής της εφάπαξ παροχής που χορηγείται ανά πρώην Φορέα Απονομής Εφάπαξ, τις εκκρεμείς αιτήσεις απονομής εφάπαξ που περιλαμβάνονται στη ρύθμιση, τη διαδικασία απονομής της προκαταβολής, συμπεριλαμβανομένου του σχετικού εντύπου απονομής της εφάπαξ παροχής, τη διαδικασία επικαιροποίησης του ποσοστού και του ποσού ανά πρώην φορέα απονομής εφάπαξ, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας.Με την παρ. 2 της προτεινόμενης διάταξης σκοπείται η ενίσχυση του εισοδήματος των συνταξιούχων.Τέλος, με την παρ. 3 της προτεινόμενης ρύθμισης προστίθεται εδάφιο στο τέλος του προτελευταίου εδαφίου της υποπερ. αα) της περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι, όταν η διακοπή της ασφάλισης στα ταμεία πρώην Ταμείο Πρόνοιας Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού (ΤΠΑΕΝ) και πρώην Ταμείο Πρόνοιας Κατώτερων Πληρωμάτων Εμπορικού Ναυτικού (ΤΠΚΠΕΝ) έχει επέλθει πριν από το έτος 1994 και δεν είναι δυνατή η ανεύρεση των συντάξιμων αποδοχών της περιόδου αυτής ο υπολογισμός του ποσού της εφάπαξ παροχής γίνεται με βάσει τις καταστατικές τους διατάξεις.

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.