ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΠΟΛ 1091: Τρόπος υποβολής Οριστικής Δήλωσης Φόρου Απόδοσης Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. - Έντυπο Ε7-Φ-01.015) ορισμένων υποχρέων και παράτασητης προθεσμίας υποβολής της.

16:05 - 03 Ιουλ 2006 | Φορολογία
Τους τρόπους υποβολής Οριστικής Δήλωσης Φόρου Απόδοσης Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. - Έντυπο Ε7-Φ-01.015) ορισμένων υποχρέων και παράτασητης προθεσμίας υποβολής της ορίζει σχετική εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών.

To πλήρες κείμενο της απόφασης έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις της37930 / ΔΙΟΕ1264 / 14.10 .2005 (ΦΕΚ 1435 Β΄) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργούκαι του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία αναθέτονται αρμοδιότητες του Υπουργού στους Υφυπουργούς Οικονομικών όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύειμε τις διατάξεις της 5733/ΔΙΟΕ 179/13.02.2006 (Φ.Ε.Κ. 204 Β΄) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργούκαι του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

2.Τις διατάξειςτης παραγράφου 3 του άρθρου 59 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151Α΄).

3.Τις διατάξειςτου τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 83 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151Α΄).

4.Τις διατάξεις της παραγράφου 18 του άρθρου 5 του ν. 2753/1999 (ΦΕΚ 249Α’) με τις οποίες ορίζεται ότι με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 59 του ν. 2238/1994.

5.Τις διατάξεις της1020822 /388 /Α0012 / ΠΟΛ.1034/ 24-2-2006 Α.Υ.Ο.ΟΙ. περί του τύπου και περιεχόμενου και του τρόπου υποβολής της οριστικής δήλωσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών.

6.Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992(Φ.Ε.Κ. 34 Α΄), με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

7.Τις διατάξεις της 1028247/547/Α0012/17-3-2006 Κοινής Υπουργικής Απόφασηςτων Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών,περί της Ηλεκτρονικής Υποβολής των Οριστικών Δηλώσεων Φόρου Απόδοσης Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) της παραγράφου 3 του άρθρου 59 του ν. 2238/1994, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

8.Το γεγονός ότι, κάποιοι υπόχρεοι στερούνται Α.Φ.Μ. για έναν ή περισσότερους δικαιούχους μισθωτούς, η αναγραφή του οποίου είναι υποχρεωτική από το νόμο και κατ΄ επέκταση και από το σύστημα υποβολής καθώς και ότι ορισμένες επιχειρήσεις που έκαναν διακοπή μέσα στην χρήση 2005 στερούνται πλέον των κωδικών πρόσβασηςή της δυνατότητας λήψης νέων, έχει ως αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η ηλεκτρονική υποβολή μέσω διαδικτύου των οριστικών δηλώσεων Φ.Μ.Υ. (Έντυπο Ε7), αυτών των υποχρέων.

9.Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού καθώς και υστέρηση των εσόδων.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1.Για τους υπόχρεους σε υποβολή οριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ. (Έντυπο Ε7), με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου (όταν δεν οφείλεται ποσό φόρου για απόδοση), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της 1020822 / 388 /Α0012 / ΠΟΛ.1034 / 24-2-2006 Α.Υ.Ο.ΟΙ., οι οποίοι,

α. στερούνται Α.Φ.Μ. για έναν ή περισσότερους δικαιούχους μισθωτούς, η αναγραφή του οποίου είναι υποχρεωτική από το νόμο και κατ΄ επέκταση υποχρεωτικό πεδίοαπό το σύστημα υποβολής ή παρουσιάζουν δυσκολίες πρόσβασης στο διαδίκτυο

β. προέβησαν σε διακοπή εργασιών μέσα στην χρήση 2005 ή μέσα στο έτος 2006 και μέχρι την λήξη της προθεσμίας που ορίζεται με την παρούσα και στερούνται πλέον των κωδικών πρόσβασηςή της δυνατότητας λήψης νέων, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η ηλεκτρονική υποβολή μέσω διαδικτύου των οριστικών δηλώσεων Φ.Μ.Υ. (Έντυπο Ε7), αυτών των υποχρέων, παρέχεται η ευχέρεια να υποβάλλουν τις οριστικές δηλώσεις Φ.Μ.Υ.(Έντυπο Ε7), ειδικά για το οικονομικό έτος 2006,στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., μέχρι 31 Ιουλίου 2006. Οι δηλώσεις αυτές θα συνοδεύονται απαραίτητα με μαγνητικό μέσο, σύμφωνα με τα οριζόμενα από την 1020822/388/Α0012/ΠΟΛ. 1034/24-2-2006 Α.Υ.Ο.ΟΙ..

2. Η παράταση που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο ισχύει και για την ηλεκτρονική υποβολή μέσω διαδικτύου των ανωτέρω δηλώσεων.

3.Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.