ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΠΟΛ 1018: Κοινοποίηση διοικητικής κωδικοποίησης των πινάκων των μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους

11:56 - 09 Φεβ 2007 | Φορολογία
Σας κοινοποιούμε με τη μορφή διοικητικής κωδικοποίησης: α) τους πίνακες μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους (μ.σ.κ.κ.) που έχουν καθοριστεί για διάφορα επαγγέλματα και εφαρμόζονται στα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων και β) τους πίνακες μ.σ.κ.κ. που εφαρμόζονται στις αγορές αγαθών (των επιχειρήσεων). Επίσης, για τη διευκόλυνση του έργου σας, σας κοινοποιούμε το αλφαβητικό ευρετήριο των επαγγελμάτων που περιλαμβάνονται στους προαναφερθέντες πίνακες, με σκοπό τη διευκόλυνση του έργου σας. Για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των παραπάνω πινάκων επισημαίνονται τα ακόλουθα:

ΓΕΝΙΚΑ

1. Οι κοινοποιούμενοι πίνακες προέκυψαν από την ενοποίηση των πινάκων των μ.σ.κ.κ. των επαγγελμάτων που περιλαμβάνονται στην ΠΟΛ 1039/2000 (με την οποία κωδικοποιήθηκαν οι μέχρι τότε ισχύοντες πίνακες μ.σ.κ.κ.) και στις ΠΟΛ 1004/2006 και 1047/2006, που εκδόθηκαν τελευταία.

Οι ισχύοντες αυτοί μ.σ.κ.κ. έχουν καθοριστεί με διάφορες υπουργικές αποφάσεις κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 32 του ΚΦΕ (ν. 2238/1994), μετά από μελέτη των στοιχείων που τέθηκαν υπόψη της ειδικής επιτροπής που έχει κατά καιρούς συσταθείγια το σκοπό αυτό και στην οποία συμμετείχαν εκτός από τους υπηρεσιακούς παράγοντες και εκπρόσωποι των παραγωγικών τάξεων.

2. Οι καθορισθέντες μ.σ.κ.κ. έχουν καταχωρηθεί σε δύο (2) πίνακες. Ο πρώτος από τους κοινοποιούμενους πίνακες περιλαμβάνει τους μ.σ.κ.κ. που εφαρμόζονται στα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων και ο δεύτερος τους μ.σ.κ.κ. που εφαρμόζονται στις αγορές αγαθών από τις επιχειρήσεις.

Για την κατάρτιση των εν λόγω πινάκων ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία με αυτή των αντιστοίχων πινάκων που καταρτίσθηκαν για πρώτη φορά. Δηλαδή τα επαγγέλματα εντάχθηκαν και πάλι σε εννέα (9) βασικές κατηγορίες. Η κάθε κατηγορία περιλαμβάνει κατ’ αύξοντα Κωδικό Αριθμό (Κ.Α.) τα επαγγέλματα με τον αντίστοιχο μ.σ.κ.κ., που έχουν καθορισθεί με διάφορες μέχρι σήμερα υπουργικές αποφάσεις.

Στον πίνακα των μ.σ.κ.κ. που εφαρμόζεται στις αγορές επαναλήφθηκε ο πρώτος αριθμός του αντίστοιχου Κ.Α. του επαγγέλματος που περιλαμβάνεται στον πίνακα των μ.σ.κ.κ. που εφαρμόζεται στα ακαθάριστα έσοδα, προκειμένου να γίνεται διάκριση μεταξύ τους. Π.χ. ο ΚΑ 2051 του πίνακα που εφαρμόζεται στα ακαθάριστα έσοδα, στον πίνακα αγορών αναγράφεται ως Κ.Α. 22051.

3. Είναι αυτονόητο ότι για τα επαγγέλματα της 7ης και της 8ης κατηγορίας και όσον αφορά τον πίνακα αγορών δεν καθορίστηκαν μ.σ.κ.κ., δεδομένου ότι οι κατηγορίες αυτές περιλαμβάνουν επαγγέλματα παροχής υπηρεσιών, για τα οποία σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ τηρούνται βιβλία Β’ κατηγορίας και άνω.

4. Στο τέλος κάθε κατηγορίας επαγγελμάτων του πίνακα που εφαρμόζεται στα ακαθάριστα έσοδα αναγράφεται ο μέσος όρος των μ.σ.κ.κ. των επαγγελμάτων που περιλαμβάνονται σ’ αυτήν, ο οποίος εφαρμόζεται ΜΟΝΟ στην περίπτωση της περαίωσης χωρίς έλεγχο των υποβαλλομένων από τις επιχειρήσεις φορολογικών δηλώσεων (αυτοπεραίωση) και εφόσον για το ασκούμενο επάγγελμα δεν έχει καθορισθεί μ.σ.κ.κ (ΠΟΛ 1035/2006).

5. Σημειώνεται ότι με την Ε. 17418/1771/23.12.1985 υπουργική απόφαση, στην περίπτωση που επιχειρήσεις με δραστηριότητα – επάγγελμα, η οποία περιλαμβάνεται στα επαγγέλματα των κοινοποιούμενων πινάκων προβαίνουν σε παραγωγή προϊόντων για λογαριασμό τρίτων με πρώτες ύλες παρεχόμενες από αυτούς (φασόν), οι καθορισθέντες μ.σ.κ.κ. διπλασιάζονται και εφαρμόζονται στα ακαθάριστα έσοδα (κατεργαστικά) τα προερχόμενα από τις εργασίες αυτών, εκτός αν από τον πίνακα προβλέπεται ειδικός συντελεστής για τις διενεργούμενες από τις επιχειρήσεις αυτές εργασίες για λογαριασμό τρίτων, οπότε εφαρμόζεται ειδικά ο προβλεπόμενος, για τις εργασίες αυτές, συντελεστής.

Για παράδειγμα ο μ.σ.κ.κ. του ΚΑ 6024: κατασκευαστής πλεκτών ενδυμάτων γενικά, όταν αυτά κατασκευάζονται για λογαριασμό τρίτων με πρώτες ύλες παρεχόμενες από αυτούς (φασόν) δεν θα διπλασιαστεί, αλλά θα εφαρμοσθεί ο ειδικός μ.σ.κ.κ. του ΚΑ 8446 που έχει καθοριστεί για την περίπτωση του φασόν.

Αντίθετα ο συντελεστής του ΚΑ 3111: κατασκευαστής επίπλων μπαμπού θα διπλασιαστεί στην περίπτωση που αυτά κατασκευάζονται για λογαριασμό τρίτων με πρώτες ύλες παρεχόμενες από αυτούς (φασόν).

 

ΙΙ. ΔΙΑΧΩΡΙΣΜ

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.