ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Έλεγχοι ΑΑΔΕ σε υποθέσεις φορολογίας κεφαλαίου-Οδηγός «επιβίωσης» για τους φορολογουμένους

10:31 - 04 Ιαν 2021 | Φορολογία
Η διασφάλιση των εσόδων και της εισπραξιμότητας των φόρων είναι κεντρικό ζητούμενο σε μια περίοδο που η ενδογενής συντήρηση του κρατικού ταμείου είναι πρώτος στόχος για την υποβοήθηση της οικονομίας. Παρά την πανδημία και το «μορατόριουμ» σε πολλές διαδικασίες, οι ελεγκτικές υπηρεσίες δεν «ξεχνούν».

Έτσι μπορεί προτεραιότητα των υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ να παραμένει η διευκόλυνση επιχειρήσεων – επαγγελματιών - νοικοκυριών και όχι η φοροεπιδρομή, αλλά όμως στο «μάτι» των ελεγκτών θα μπουν παλιές και νεότερες υποθέσεις φορολογίας κεφαλαίου όπου λόγω των ηλεκτρονικών εργαλείων υπάρχει δυνατότητα ελέγχου «από απόσταση» με σύστημα ανάλυσης κινδύνου» (risk analysis), προτεραιοποιώντας έτσι υποθέσεις αυξημένου ενδιαφέροντος, δηλαδή:

 • Υποθέσεις φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων με προσωρινή αξία ακινήτου άνω των 80.000 ευρώ
 • Υποθέσεις φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων για τις οποίες χορηγήθηκε απαλλαγή Α' κατοικίας με κριτήριο το ύψος της αξίας του ακινήτου.
 • Υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών - δωρεών - γονικών παροχών , στις οποίες περιλαμβάνονται κινητές αξίες, μετοχές, μερίδια, μερίδες και γενικά επιχειρήσεις (μη εισηγμένες σε χρηματιστήριο
 • Υποθέσεις φορολογίας μεγάλης ακίνητης περιουσίας εφόσον στην υποβληθείσα δήλωση έχουν αναγραφεί ενυπόθηκα χρέη από δάνεια
 • Υποθέσεις ενιαίου τέλους ακινήτων, εφόσον στην υποβληθείσα δήλωση περιλαμβάνονται ειδικά κτίσματα και δεν έχουν αναγραφεί στοιχεία οικοπέδου ή αγροτεμαχίου.
 • Υποθέσεις ειδικού φόρου επί των ακινήτων, ως προς τα δικαιολογητικά απαλλαγής.

Σύμφωνα με τις πρώτες οδηγίες, που έχουν λάβει οι ελεγκτικές υπηρεσίες, πάνω από 16.000 έλεγχοι από τις ΦΑΕ, τις Δ.Ο.Υ., το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων και το Κέντρο Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου, θα πρέπει να είναι επικεντρωμένοι στην προηγούμενη πενταετία με την αξιοποίηση των δεδομένων που υπάρχουν από π.χ. Κτηματολόγιο, Μητρώο τραπεζικών λογαριασμών.

Στο φόντο αυτό με βάση όσα αναφέρουν οι λογιστές θα πρέπει να υπάρχουν στους φορολογούμενους συγκεντρωμένα τα αναγκαία δικαιολογητικά. Πιο συγκεκριμένα:

 1. Όλα τα πρωτότυπα δικαιολογητικά που αφορούν στις ηλεκτρονικά υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των ελεγχόμενων ετών (π.χ. ασφάλιστρα, δίδακτρα σχολείων κ.λπ.).
 2. Τα τηρηθέντα βιβλία και εκδοθέντα και ληφθέντα στοιχεία εσόδων και δαπανών, σε περίπτωση που ασκείται ελευθέριο επάγγελμα.
 3. Επικυρωμένα αντίγραφα των συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων που έλαβαν χώρα κατά τις ελεγχόμενες χρήσεις, ανεξαρτήτως αιτίας (κτήση μέσω αγοράς-πώλησης-δωρεάς-κληρονομιάς).
 4. Αντίγραφα όλων των οικοδομικών αδειών ανέγερσης ακινήτων (αν και όπου συντρέχει περίπτωση) των διαχειριστικών περιόδων οι οποίες υπόκεινται ή ενδεχομένως υπαχθούν σε έλεγχο.
 5. Πίνακας ελάχιστου κόστους Οικοδομής (Ε.Κ.Ο), σε περίπτωση ανέγερσης οικοδομής.
 6. Μισθωτήρια συμβόλαια για τυχόν εκμίσθωση ή μίσθωση οικοδομών, οικοπέδων, αγροτεμαχίων καθώς και οικοπέδων σας επί των οποίων ανεγέρθηκαν οικοδομές από τρίτους.
 7. Τα αποδεικτικά στοιχεία των εμβασμάτων που στάλθηκαν στο εξωτερικό ή από το εξωτερικό καθώς και οποιοδήποτε άλλο τραπεζικό παραστατικό σχετικό μ’ αυτά.
 8. Κατάσταση με το σύνολο των χρηματοοικονομικών προϊόντων (ομόλογα, μετοχές, ρέπος, κλπ.) και των τραπεζικών λογαριασμών (ταμιευτηρίου, προθεσμίας όψεως κλπ.) στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, ατομικά ή ως συνδικαιούχος με οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, στην οποία να αναγράφονται: α) το Πιστωτικό Ίδρυμα, β) το είδος προϊόντος (π.χ. λογαριασμός ταμιευτηρίου, ομόλογο κλπ.), γ) ο αριθμός ταυτοποίησης του προϊόντος, δ) τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, Α.Φ.Μ.) των τυχόν συνδικαιούχων, τις αναλυτικές κινήσεις των χρηματοοικονομικών προϊόντων και τραπεζικών λογαριασμών κατά τις χρήσεις που αφορά το ληφθέν αίτημα παροχής πληροφοριών.
 9. Σε περίπτωση συμμετοχής σε οποιασδήποτε μορφής νομικό πρόσωπο, απαιτείται η φύλαξη παραστατικών για το πλήθος και το είδος των συναλλαγών με αυτό, αυξήσεις ή μειώσεις κεφαλαίων καθώς και τυχόν αμοιβές ή μερίσματα που εισπράχθηκαν.
 10. Στοιχεία για τυχόν εισοδήματά ή έσοδα από ασφαλιστικά προγράμματα.
 11. Για τη συμμετοχή σε εταιρείες, ανεξαρτήτως αν δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή και εκτός αυτής, κατάσταση στην οποία να περιέχονται τα στοιχεία των εταιρειών αυτών (επωνυμία, έδρα, χρόνος σύστασης, κεφάλαιο, αντικείμενο εργασιών, δ/νση επικοινωνίας, τηρούμενοι εταιρικοί τραπεζικοί λογαριασμοί), το ποσοστό συμμετοχής και το είδος της σχέσης με τις εν λόγω εταιρείες (μέτοχος, νόμιμος ιδιοκτήτης, εκπρόσωπος κλπ), προσκομίζοντας έγγραφα, συμφωνητικά, καταστατικά, μετοχολόγιο και οποιαδήποτε λοιπά στοιχεία που είναι διαθέσιμα και αποδεικνύουν τη σχέση με τις εταιρείες αυτές.
 12. Αποδεικτικά στοιχεία και πληροφορίες για την πραγματική πηγή ή αιτία προέλευσης των χρηματικών ποσών των τραπεζικών λογαριασμών και λοιπών χρηματοοικονομικών προϊόντων.

Γιώργος Αλεξάκης

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.