ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Τι πρέπει να γνωρίζετε για την αμκ της Εθνικής

08:07 - 21 Σεπ 2010 | Συνεντεύξεις
Από σήμερα αποκόπτεται το δικαίωμα στην αμκ της Εθνικής. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος Κεφαλαιακής Ενίσχυσής της, η Εθνική εκτιμάται ότι θα αντλήσει κεφάλαια ύψους περίπου 2,8 δισ. ευρώ, με τα οποία ο Βασικός Δείκτης Κυρίων Κεφαλαίων (Core Tier 1) θα ενισχυθεί περίπου κατά 380 μονάδες βάσης και ο Βασικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Tier 1) σε 14,6%.

Το δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση κόβεται στις 21 Σεπτεμβρίου και στις 27 Σεπτεμβρίου θα πιστωθούν τα δικαιώματα προτίμησης στους λογαριασμούς των δικαιούχων στο ΣΑΤ, ενώ παράλληλα, ξεκινάει η διαπραγμάτευση και η άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης. Στις 11 Οκτωβρίου, λήγει η περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων ενώ από τις 12 Οκτωβρίου ξεκινάει η προθεσμία άσκησης δικαιωμάτων του Δημοσίου.

Στις 13 Οκτωβρίου, αφού ανακοινωθεί η έκβαση της δημόσιας προσφοράς και η διάθεση τυχόν αδιάθετων νέων μετοχών και αδιάθετων μετατρέψιμων ομολογιών, θα εκδοθούν τα μετατρέψιμα ομόλογα και θα ξεκινήσει η περίοδος μετατροπής. Οι νέες μετοχές θα πιστωθούν στις μερίδες των επενδυτών στις 18 Οκτωβρίου και στις 19 Οκτωβρίου, θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών. Στις 20 Οκτωβρίου, λήγει η περίοδος άσκησης δικαιωμάτων μετατροπής. Οι νέες εκ μετατροπής μετοχές θα ξεκινήσουν να διαπραγματεύονται στις 27 Οκτωβρίου.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέρχεται  μετά την ολοκλήρωση της αύξησης σε €3.999.749.460, διαιρούμενο σε (α) 728.449.892 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €5,00 η κάθε μία, (β) 25.000.000 εξαγοράσιμες προνομιούχες ονομαστικές μετοχές άνευ δικαιώματος ψήφου και άνευ σωρευτικού μερίσματος ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία, και (γ) 70.000.000 εξαγοράσιμες προνομιούχες μετοχές κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου, ονομαστικής αξίας €5,00 η κάθε μία.

Υπενθυμίζεται ότι η τιμή διάθεσης είναι 5.20 ευρώ και η αναλογία είναι  1 νέα κοινή ονομαστική μετοχή για κάθε 5 υφιστάμενες κοινές ονομαστικές μετοχές για την έκδοση νέων μετοχών, και  3 Μετατρέψιμες Ομολογίες για κάθε 8 υφιστάμενες κοινές μετοχές, για την έκδοση ομολογιών.

Τελευταία τροποποίηση στις 16:38 - 21 Σεπ 2010
Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.