• ΓΔ: 00
 • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
 • FTSE ΧΑ MID CAP0
 • Τζίρος0
 • €/$ 0 €/£ 0
  BTC 0 ETH 0 XRP 0
0
0
 • Nasdaq00%
 • S&P 50000%
 • CAC 4000%
 • DAX00%
 • FTSE 10000%
 • Nikkei 22500%

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΑΝΕΙΟ

H Trastor ανακοίνωσε τη σύναψη ομολογιακού δανείου ύψους 28 εκατ. ευρώ.

Οι νέες επενδύσεις και η αποπληρωμή υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού είναι οι βασικές αιτίες για την ανάληψη ομολογιακού δανείου από την Briq Properties. Η εισηγμένη εταιρία υπέγραψε με την Eurobank Εrgasias τη συμφωνία έκδοσης ομολογιακού δανείου ύψους 20 εκατ. ευρώ. Είναι άλλη μία κίνηση τραπεζών προς υγιείς επιχειρήσεις για να προωθήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια. 

Η Εθνική Πανγαία Α.Ε.Ε.Α.Π. ανακοίνωσε ότι προέβη στη σύναψη σύμβασης για την έκδοση ενός κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου επταετούς διάρκειας και ποσού έως €200 εκατ.

 

Την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναχρηματοδότησης του Κοινοπρακτικού Ομολογιακού Δανείου («ΚΟΔ») που είχε συνάψει με Ελληνικές Τράπεζες το 2017 πραγματοποίησε η  ΑΔΜΗΕ.

 

Την έκδοση νέου κοινού ομολογιακού δανείου το τρίτο τρίμηνο του 2018 σχεδιάζει η διοίκηση της γαλακτοβιομηχανίας “Εβροφάρμα” με στόχο να αποπληρωθεί το  υφιστάµενο κοινοπρακτικό οµολογιακό δάνειο ύψους 14,035 εκατ. ευρώ που λήγει τον ερχόμενο Σεπτέµβριο.

 

Για την έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου έως 250 εκατομμυρίων ευρώ, την διανομή μερίσματος και την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η γενική συνέλευση της Jumbo τον Νοέμβριο.

Για την έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου έως 250 εκατομμυρίων ευρώ, την διανομή μερίσματος και την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η γενική συνέλευση της Jumbo τον Νοέμβριο.

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Jumbo θα πραγματοποιηθεί στις 8.11.2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην οδό Κύπρου αρ. 9 & Ύδρας στο Μοσχάτο Αττικής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρίας, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2016 μέχρι 30.6.2017, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.A, μαζί με την επ' αυτών Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 2(γ), 6, 7 και 8 του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007, του άρθρου 43α παράγραφος 3, του άρθρου 107 παράγραφος 3 και του άρθρου 136 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 7/448/11.10.2007 άρθρο 2, τις Ενοποιημένες και Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30.06.2017, τις σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης αυτής που προβλέπουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, ως και την έκθεση ελέγχου ανεξάρτητων ορκωτών ελεγκτών λογιστών. Τέλος περιλαμβάνεται η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης βάσει του Ν. 3873/2010 καθώς και μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες βάσει του Ν. 4403/7.7.2016.

2. Πρόταση προς λήψη αποφάσεων: α. Περί έγκρισης του Πίνακα Διανομής Κερδών κατά ΔΠΧΑ της 30.6.2017 και διανομής μερίσματος από τα κέρδη της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2016 έως 30.06.2017 και β. Περί έγκρισης χορήγησης αμοιβών σε ορισμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσης κατά την έννοια του άρθρου 24 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της εταιρείας από κάθε ευθύνη τους για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2016 μέχρι 30.6.2017, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

4. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.7.2017 μέχρι 30.6.2018 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με διετή θητεία.

6. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο του 44 N. 4449/2017.

7. Παροχής ειδικής άδειας της Γενικής Συνέλευσης κατ' άρθρο 23α παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 για τη σύναψη σύμβασης παροχής νομικών υπηρεσιών μεταξύ της εταιρείας και της νεοσυσταθείσας δικηγορικής εταιρείας "Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ", στην οποία μετέχει ως κύριος εταίρος και διαχειριστής ο Ιωάννης Οικονόμου, ο οποίος τυγχάνει Εκτελεστικό Μέλος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Νομικός Σύμβουλος της εταιρείας.

8. Έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου έως του ποσού των ευρώ διακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (250.000.000,00), σύμφωνα με το άρθρο 3α του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 8 του Ν. 3156/2003, με ομολογίες μετατρέψιμες σε κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (με δικαίωμα να παρέχει αυτό περαιτέρω εξουσιοδότηση σε μέλη του ή τρίτους) για την περαιτέρω διαπραγμάτευση και εξειδίκευση των όρων έκδοσης του ομολογιακού δανείου, συμπεριλαμβανόμενων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: α) της διάρκειας του δανείου, του ποσού του δανείου, γ) του αριθμού των μετατρέψιμων ομολογιών, δ) της ονομαστικής τιμής τους, ε) του εύρους του λόγου μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές, στ) της τιμής διάθεσης των ομολογιών, ζ) του χρόνου και της μεθόδου άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης και μετατροπής και η) των λοιπών όρων του ομολογιακού δανείου.

 

Την 1η Απριλίου θα ξεκινήσει η δεύτερη περίοδος άσκησης του Δικαιώματος Μετατροπής του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου συνολικής ονομαστικής αξίας 70,124 εκατ. ευρώ που εξέδωσε τον Οκτώβριο η Forthnet.

Τη σύναψη κοινού ενυπόθηκου ομολογιακού δανείου, ύψους 13,4 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε η «Αφοί Ι. & Β. Λαδένης Α.Ε. - MINERVA».

Την έκδοση ομολογιακού δανείου Tier 2 ποσού έως 70.000.000 ευρώ διερευνά η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία.

Την έκδοση ομολογιακού δανείου, ύψους έως 50 εκατ. ευρώ, ενέκρινε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Attica Group.

Επιτυχημένη ήταν η έκδοση πενταετούς ομολόγου από την εταιρεία Τιτάν, καθώς η τσιμεντοβιομηχανία κατάφερε να αντλήσει κεφάλαια ύψους 300 εκατ. ευρώ με χαμηλό επιτόκιο. 

Στη σύναψη προγράμματος έκδοσης κοινού ενυπόθηκου ομολογιακού δανείου, μετά συμβάσεων κάλυψης, ύψους 80 εκατ. ευρώ, διαιρούμενο σε 80 εκατ. ομολογίες, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ εκάστης και τιμή έκδοσης στο άρτιο, προέβη η Πήγασος Εκδοτική.

Την έκδοση εμπραγμάτως εξασφαλισμένου κοινού ομολογιακού δανείου, ύψους 2,3 εκατ. ευρώ, ολοκλήρωσε η Αρτοβιομηχανία Καραμολέγκος Α.Ε., με σκοπό την κάλυψη επενδυτικών αναγκών της και την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού της.

Την άντληση 300-500 εκατομμυρίων ευρώ μέσω της έκδοσης ομολογιακού δανείου θα επιδιώξει η ΔΕΗ.

Εκδόθηκε από τον Γερμανικό Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων Euler Hermes η τελική ασφαλιστική κάλυψη για το ομολογιακό δάνειο, ύψους 739 εκατ. ευρώ, που σύναψε η ΔΕΗ ΔΕΗ με κοινοπραξία ξένων τραπεζών.

Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman