• ΓΔ: 00
 • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
 • FTSE ΧΑ MID CAP0
 • Τζίρος0
 • €/$ 0 €/£ 0
  BTC 0 ETH 0 XRP 0
0
0
 • Nasdaq00%
 • S&P 50000%
 • CAC 4000%
 • DAX00%
 • FTSE 10000%
 • Nikkei 22500%

Πλαστικά Θράκης

Η Διοίκηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «THRACE PLASTICS CO S.A.» (εφεξής καλουμένη ως «Εταιρεία»), γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 1 του με αριθμό 596/2014 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, καθώς και του άρθρου 2 παρ. 2 της με αριθμό 3/347/12.07.2005 αποφάσεως του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι ο κ. Γεώργιος Μπραΐμης του Περικλέους αποχώρησε από τον Όμιλο Πλαστικά Θράκης και συνακόλουθα υπέβαλε την παραίτησή του από εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Πτώση 7,5% κατέγραψαν τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας του Ομίλου Πλαστικά Θράκης στο εννεάμηνο του 2019, διαμορφωμένα στα 8 εκατ. ευρώ, έναντι 8,65 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Η Διοίκηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «THRACE PLASTICS CO S.A.» (εφεξής καλουμένη ως «Εταιρεία»), σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του με αριθμό 596/2014 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, καθώς και του άρθρου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι στα πλαίσια της εσωτερικής αναδιάρθρωσης των συμμετοχών του Ομίλου, η οποία ξεκίνησε στο δεύτερο εξάμηνο του 2018, με σκοπό τη βέλτιστη αξιοποίηση του δικτύου παραγωγής και διανομής των προϊόντων του και την επικέντρωση σε αγορές και προϊόντα που μεγιστοποιούν την απόδοση αυτών, αποφάσισε τα ακόλουθα:

Μικρή βελτίωση στη λειτουργική τους κερδοφορία (EBITDA) αλλά και στις πωλήσεις αναμένουν τα Πλαστικά Θράκης για το τέλος της χρονιάς.

Ανακοινώθηκαν τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου Πλαστικά Θράκης για το α’ εξάμηνο του 2019, σύμφωνα με τα οποία τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 33,6 εκατ. ευρώ, ενώ ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 3,6% στα 171,13 εκατ. ευρώ.

O όμιλος Πλαστικά Θράκης το α’ τρίμηνο του 2019 σημείωσε αύξηση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών κατά 6,4% στα 83,57 εκατ. ευρώ και των EBITDA κατά 7,4% στα 8,39 εκατ. ευρώ.

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «THRACE PLASTICS CO S.A.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι με απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 18ης Ιουνίου 2019 εγκρίθηκε η διανομή (καταβολή) μερίσματος από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσεως 2018 και από κέρδη προηγούμενων χρήσεων και ειδικότερα αποφασίσθηκε η καταβολή ποσού 1.944.000 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι 0,044443 Ευρώ ανά μετοχή της Εταιρείας (μικτό ποσό), το οποίο με την προσαύξηση του μερίσματος που αντιστοιχεί στις 4.324 ίδιες μετοχές, τις οποίες κατέχει η Εταιρεία και οι οποίες εξαιρούνται της καταβολής μερίσματος, πρόκειται να ανέλθει σε 0,044447 Ευρώ. Από το ως άνω ποσό παρακρατείται βάσει των άρθρων 40 παρ. 1 και 64 παρ. 1 του νόμου 4172/2013, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το νόμο 4603/2019, ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος ποσοστού 10% και συνεπώς το τελικώς καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος θα ανέλθει σε 0,0400023 Ευρώ ανά μετοχή.

Το Brexit επηρεάζει πτωτικά τη θυγατρική στη Σκωτία. Αυτό αναφέρθηκε από στελέχη της διοίκησης των Πλαστικών Θράκης στη διάρκεια της  παρουσίασης στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών. Επίσης τονίσθηκε ότι η θυγατρική στις ΗΠΑ θα επιστρέψει φέτος σε κερδοφορία.

Η εταιρεία Πλαστικά Θράκης ανακοίνωσε πως ο Δημήτρης Μαλάμος, εκτελεστικό μέλος του ΔΣ και εκτελών καθήκοντα Group CFO αναλαμβάνει και χρέη Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών.

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «THRACE PLASTICS Cο S.A.» (εφεξής καλουμένη ως «Εταιρεία»), γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.3.1 και 4.1.3.6 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου του 2014, ότι το εκλεγέν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία έλαβε χώρα την 19.03.2019, νέο ενδεκαμελές (11μελές) Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με πενταετή θητεία, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 του Καταστατικού αυτής, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση,
συγκροτήθηκε αυθημερόν (19-03-2019) σε σώμα ως ακολούθως:

Σε εκλογή νέου 11μελούς Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση αγοράς ιδίων μετοχών της εταιρείας, προχώρησαν οι μέτοχοι της Πλαστικά Θράκης στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε σήμερα.

H ψηφοφορία της προσεχούς Τρίτης 11 Δεκεμβρίου, στη βρετανική βουλή των κοινοτήτων, είναι η πιο κρίσιμη  που έχει διεξαχθεί στη Βρετανία τις τελευταίες δεκαετίες. Πιθανόν είναι πιο σημαντική και από το ίδιο το δημοψήφισμα του 2016. Πολύ απλά διότι το αποτέλεσμά του ενδέχεται να λειτουργήσει ως θρυαλλίδα για τη διενέργεια νέου δημοψηφίσματος  για το brexit το οποίο θα μπορούσε να ανατρέψει το πρώτο ναι στο brexit.

Η περίοδος του εννεαμήνου 2018 για τα Πλαστικά Θράκης χαρακτηρίζεται από αύξηση του όγκου των ενοποιημένων πωλήσεων κατά 1,5%, αύξηση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών κατά 2,6% αλλά και συμπίεση του περιθωρίου Μικτού Κέρδους η οποία οφείλεται κυρίως στις ιδιαίτερα υψηλές τιμές των α’ υλών, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Ο Όμιλος Πλαστικά Θράκης ανταποκρινόμενος στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα πλαστικά στην Κυκλική Οικονομία μετατρέπει τις σημερινές προκλήσεις σε ευκαιρίες ανάπτυξης με στόχο να αποκτήσει βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα:

Θετική ήταν η πορεία των μεγεθών του Ομίλου στο α’ εξάμηνο του 2018 σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2017, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν στα 5,3 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 16,4%.

 

σελίδα 1 από 9
Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman