• ΓΔ: 00
 • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
 • FTSE ΧΑ MID CAP0
 • Τζίρος0
 • €/$ 0 €/£ 0
  BTC 0 ETH 0 XRP 0
0
0
 • Nasdaq00%
 • S&P 50000%
 • CAC 4000%
 • DAX00%
 • FTSE 10000%
 • Nikkei 22500%

Jumbo

Άνοδο κατά 10,22%, στα 44296 εκατομμύρια ευρώ (από 40190 εκατομμύρια ευρώ που ήταν ο τζίρος κατά το αντίστοιχο περσινό διάστημα),  σημείωσαν οι πωλήσεις του ομίλου Jumbo την περίοδο Ιούλιος - Δεκέμβριος 2017, δηλαδή κατά το πρώτο εξάμηνο της οικονομικής χρήσης 2017/2018.

 

Νέα, υψηλότερη τιμή-στόχο για τη μετοχή της Jumbo στα 17 από 16,35 ευρώ θέτει η Credit Suisse σε έκθεσή της στην οποία αναβαθμίζει τη σύσταση σε "outperform" από "neutral".

Ετικέτες

Η Jumbo γνωστοποιεί στους μετόχους της, ότι στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την 08.11.2017 αποφασίστηκε η διανομή μερίσματος 0,36 ευρώ ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσης 2016/2017.

 

Ετικέτες

Οξύς, άμεσος και… ωμός όπως συνηθίζει ήταν ο κ. Απόστολος Βακάκης, ο επικεφαλής της Jumbo, στη χθεσινή παρουσίαση στην Ένωση Θεσμικών, με αφορμή την ανακοίνωση αποτελεσμάτων από τον όμιλο. 

Για την έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου έως 250 εκατομμυρίων ευρώ, την διανομή μερίσματος και την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η γενική συνέλευση της Jumbo τον Νοέμβριο.

Για την έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου έως 250 εκατομμυρίων ευρώ, την διανομή μερίσματος και την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η γενική συνέλευση της Jumbo τον Νοέμβριο.

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Jumbo θα πραγματοποιηθεί στις 8.11.2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην οδό Κύπρου αρ. 9 & Ύδρας στο Μοσχάτο Αττικής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρίας, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2016 μέχρι 30.6.2017, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.A, μαζί με την επ' αυτών Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 2(γ), 6, 7 και 8 του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007, του άρθρου 43α παράγραφος 3, του άρθρου 107 παράγραφος 3 και του άρθρου 136 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 7/448/11.10.2007 άρθρο 2, τις Ενοποιημένες και Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30.06.2017, τις σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης αυτής που προβλέπουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, ως και την έκθεση ελέγχου ανεξάρτητων ορκωτών ελεγκτών λογιστών. Τέλος περιλαμβάνεται η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης βάσει του Ν. 3873/2010 καθώς και μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες βάσει του Ν. 4403/7.7.2016.

2. Πρόταση προς λήψη αποφάσεων: α. Περί έγκρισης του Πίνακα Διανομής Κερδών κατά ΔΠΧΑ της 30.6.2017 και διανομής μερίσματος από τα κέρδη της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2016 έως 30.06.2017 και β. Περί έγκρισης χορήγησης αμοιβών σε ορισμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσης κατά την έννοια του άρθρου 24 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της εταιρείας από κάθε ευθύνη τους για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2016 μέχρι 30.6.2017, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

4. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.7.2017 μέχρι 30.6.2018 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με διετή θητεία.

6. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο του 44 N. 4449/2017.

7. Παροχής ειδικής άδειας της Γενικής Συνέλευσης κατ' άρθρο 23α παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 για τη σύναψη σύμβασης παροχής νομικών υπηρεσιών μεταξύ της εταιρείας και της νεοσυσταθείσας δικηγορικής εταιρείας "Ι. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ", στην οποία μετέχει ως κύριος εταίρος και διαχειριστής ο Ιωάννης Οικονόμου, ο οποίος τυγχάνει Εκτελεστικό Μέλος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Νομικός Σύμβουλος της εταιρείας.

8. Έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου έως του ποσού των ευρώ διακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (250.000.000,00), σύμφωνα με το άρθρο 3α του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 8 του Ν. 3156/2003, με ομολογίες μετατρέψιμες σε κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (με δικαίωμα να παρέχει αυτό περαιτέρω εξουσιοδότηση σε μέλη του ή τρίτους) για την περαιτέρω διαπραγμάτευση και εξειδίκευση των όρων έκδοσης του ομολογιακού δανείου, συμπεριλαμβανόμενων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: α) της διάρκειας του δανείου, του ποσού του δανείου, γ) του αριθμού των μετατρέψιμων ομολογιών, δ) της ονομαστικής τιμής τους, ε) του εύρους του λόγου μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές, στ) της τιμής διάθεσης των ομολογιών, ζ) του χρόνου και της μεθόδου άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης και μετατροπής και η) των λοιπών όρων του ομολογιακού δανείου.

 

Αύξηση 8,04% κατέγραψαν τα κέρδη του Ομίλου Jumbo κατά την οικονομική χρήση που έληξε στις 30 Ιουνίου 2017. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 131 εκατ. ευρώ και όπως ανακοίνωσε ο Όμιλος, πάνω από το ⅓ εξ αυτών το διανέμει στους μετόχους - συνεταίρους του.

Ετικέτες

Νέα υψηλότερη τιμή-στόχο για τη μετοχή της Jumbo στα 16,5 από 13,6 ευρώ δίνει η Beta Securities σε έκθεσή της στην οποία διατηρεί σύσταση «neutral».

Ετικέτες

Kατά 6,88% αυξήθηκαν οι πωλήσεις που κατέγραψε ο όμιλος Jumbo για το έτος οικονομικής χρήσης 2016-2017, αφού ο τζίρος της εταιρείας έφτασε τα 681,43 εκατ. ευρώ από 637,56 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος χρήσης.

Ανεβάζει την τιμή-στόχο για τη μετοχή της Jumbo η Credit Suisse σε έκθεσή της στα 16,35 από 14,4 ευρώ. Στην ίδια έκθεση ωστόσο υποβαθμίζει τη σύσταση σε «neutral» από «outperform», καθώς ο στόχος είναι σχεδόν στα ίδια επίπεδα με την τρέχουσα τιμή στο ταμπλό.

Ετικέτες

Η Jumbo αποφάσισε τη διανομή προμερίσματος χρήσης 2016/2017 ποσού € 24.490.756,62 ήτοι 0,18 ευρώ ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου.

Ετικέτες

Ως μια ελκυστική περίπτωση επένδυσης χαρακτηρίζει τη μετοχή της Jumbo η Eurobank Equities σε έκθεσή της μετά και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εξαμήνου από την εισηγμένη, δίνοντας σύσταση buy και τιμή-στόχο 16,1 ευρώ.

Ετικέτες

Σε υποβάθμιση της σύστασης για τη μετοχή της Jumbo σε neutral από buy προχωρά η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος, όπως αναφέρει σε έκθεσή της, στην οποία διατηρεί τιμή-στόχο στα 14,99 ευρώ.

Ετικέτες

Μια σχετική «αδυναμία» στην Ελλάδα, αλλά θετικότερες επιδόσεις στις αγορές του εξωτερικού παρουσίασε ο όμιλος Jumbo για το πρώτο εξάμηνο της οικονομικής χρήσης που λήγει τον Ιούνιο του 2017. Συνολικά, βελτίωση κατά 8,11% κατέγραψαν οι πωλήσεις του ομίλου Jumbo κατά το πρώτο εξάμηνο της οικονομικής χρήσης 2016/2017, φτάνοντας τα 401,90 εκατ. ευρώ από 371,75 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης χρήσης.

Premium Penna Reporter Mamamia CityWoman