ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Περσεύς: Στις 12/5 η ΓΣ για την έκδοση ΚΟΔ

17:55 - 21 Απρ 2020 | Αναλύσεις
Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Περσεύς την 12η Μαΐου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ. στα γραφεία της έδρας της μετόχου εταιρείας με την επωνυμία «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕ», στο Αμαρούσιο Αττικής επί της Λ. Κηφισίας αριθ. 56, ΤΚ 15125.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Λήψη απόφασης για την έκδοση Προγράμματος Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού έως 20.000.000 ευρώ, σύμφωνα με τον νόμο 3156/2003, και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του δανείου.
 2. Τροποποίηση όλων των άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας για την εναρμόνισή του με τον Ν. 4548/2018.
 3. Ανακοίνωση της αντικατάστασης παραιτηθέντος Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου
 4. Έγκριση Συμβάσεων διευθυντικών στελεχών της εταιρείας.
 5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί του θέματος της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 25η Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30π.μ. στον ίδιο χώρο, με το ίδιο θέμα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 παρ. 2 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Σημειώνεται ότι για την εν λόγω Επαναληπτική Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση.

Αντικατάσταση μέλους του ΔΣ

Ανασυγκροτήθηκε σε σώμα το διοικητικό συμβούλιο της Περσεύς, μετά την παραίτηση του κ. Χρήστου Μπουγιουκλή από Μέλος του Δ.Σ., στις 15/04/2020. 

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε δεύτερη ανακοίνωση της Περσεύς, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά την συνεδρίασή της 17/04/2020, απεφάσισε την αντικατάστασή του κ. Μπουγιουκλή από τον κ. Μιλτιάδη Χατζημανωλάκη του Κωνσταντίνου, Μη εκτελεστικό μέλος.

Το ΔΣ ανασυγκροτήθηκε σε σώμα με  την ακόλουθη σύνθεση και με τις κατωτέρω ιδιότητες έκαστος:

 • ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ του Βασιλείου, Πρόεδρος του Δ.Σ. – Εκτελεστικό μέλος.
 • ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ του Βασιλείου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος.
 • ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΛΙΟΥΛΗΣ του Κωνσταντίνου, Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό μέλος.
 • ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΡΟΝΗΣ του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος.
 • ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΝΟΥ του Αριστείδη, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος.
 • ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΑΚΗΣ του Κωνσταντίνου, Μη εκτελεστικό μέλος.
 • ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Βασιλείου, Μη εκτελεστικό μέλος.

Σημειώνεται ότι η συνολική άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αναφέρονται στο καταστατικό της εταιρείας, εκτός των περιπτώσεων που ο νόμος ή το καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια, ενώπιον πάσης ημεδαπής αρχής και τρίτου προσώπου, χορηγήθηκε στους κ.κ. Γεώργιο Αντύπα του Βασιλείου και Λεωνίδα Κολιούλη του Κωνσταντίνου, όπως ειδικότερα ορίζονται στην παραπάνω απόφαση και πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο κ. Λεωνίδας Κολιούλης παραιτήθηκε από μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας με ημερομηνία 17/04/2020 και η Εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι θα προβεί άμεσα στην σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου για την αντικατάστασή του.

Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.