ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΟΠΑΠ: Ξεκινά η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο

08:14 - 11 Αυγ 2020 | Αναλύσεις
Από σήμερα, 11 Αυγούστου, ξεκινά η διαπραγμάτευση των 6.718.571 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε. στο Χρηματιστήριο Αθηνών, οι οποίες προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατόπιν επανεπένδυσης του μερίσματος χρήσης 2019.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισηγμένης, από την ίδια ημερομηνία, οι μετοχές αυτές θα έχουν καταχωρηθεί στα αρχεία της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και στις μερίδες και λογαριασμούς Σ.Α.Τ. των δικαιούχων, όπως προβλέπει ο νόμος και η τιμή των μετοχών της Εταιρείας θα προσδιοριστεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και την υπ' αριθμ. 26 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α., ως τροποποιηθείσα ισχύει.

Υπενθυμίζεται ότι με την από 26 Ιουνίου 2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΠΑΠ Α.Ε. αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στο πλαίσιο του προγράμματος επανεπένδυσης του μερίσματος για τη χρήση 2019, κατόπιν παροχής σχετικής εξουσιοδότησης από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 22ας Μαΐου 2019 σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 β) του ν. 4548/2018 για την υλοποίηση εγκεκριμένου από αυτήν προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος με πενταετή διάρκεια (2019 – 2023).

Σε συνέχεια των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίασή του στις 7 Αυγούστου 2020 αποφάσισε την έκδοση 6.718.571 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης, που προέκυψαν από τη μερική κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου λόγω της επανεπένδυσης του μερίσματος για τη χρήση 2019.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη συνεδρίασή της στις 10 Αυγούστου 2020 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ανωτέρω νέων μετοχών της Εταιρείας.

Παράλληλα, η χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Εταιρικών Πράξεων γνωστοποίησε τα εξής:

Πέμπτη 13 Αυγούστου 2020

Ακύρωση 107.184 ιδίων ομολογιών της εταιρίας «HOUSEMARKET A.E.».

Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2020

Έναρξη διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών της εταιρίας «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» με νέα ονομαστική αξία εκάστης €0,54 και αποκοπή του δικαιώματος συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού €0,02 ανά μετοχή, κατόπιν της μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας. Ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων (record date) για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2020.

Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.