ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Εύλογο το τίμημα της πρότασης της ΑΝΚΟΣΤΑΡ για τη Newsphone

13:25 - 02 Οκτ 2020 | Αναλύσεις
Το προσφερόμενο τίμημα των 0,47 ευρώ ανά μετοχή της Newsphone που προσφέρει η ΑΝΚΟΣΤΑΡ, στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασής της, βρίσκεται εντός του εύλογου εύρους τιμών, όπως αυτό προέκυψε από τις επιλεγμένες μεθόδους αποτίμησης και προσδιορίστηκε στα 0,318-0,545 ευρώ ανά μετοχή, αναφέρει στην αιτιολογημένη γνώμη του το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, αλλά και η έκθεση του χρηματοοικονομικού συμβούλου της Νewsphone.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την έκθεση του Συμβούλου, το Προσφερόμενο Τίμημα:

α. υπερβαίνει κατά 26,24% τη μέση σταθμισμένη χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών (€0,3723) κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της 19.06.2020, και

β. υπερβαίνει κατά 4,44% την τιμή ανά μετοχή (€0,45) που προέκυψε από τη σχετική αποτίμηση.

Σημειώνεται ότι ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα δεν έχουν διενεργήσει συναλλαγές άμεσα ή έμμεσα, χρηματιστηριακώς ή εξωχρηματιστηριακώς επί Μετοχών κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγήθηκαν της 19.06.2020.

Από την πλευρά της, η διοίκηση της εταιρείας στην αιτιολογημένη γνώμη της, αναφέρει μεταξύ άλλων πως η επιχειρηματική στρατηγική του προτείνοντα δεν θα μεταβάλλει τον υφιστάμενο επιχειρηματικό σχεδιασμό της εταιρείας και πως ο προτείνων δεν θα προβεί σε μεταβολές στην πολιτική διαχείρισης και τους όρους απασχόλησης του προσωπικού της εταιρείας και των θυγατρικών της, στο βαθμό βεβαίως που δεν θα επέλθουν σημαντικές μεταβολές στις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς.

Επισυνάπτονται στα συνημμένα αρχεία η έκθεση του χρηματοοικονομικού συμβούλου και η αιτιολογημένη γνώμη της διοίκησης της Newsphone

Συνημμένα αρχεία:
Τελευταία τροποποίηση στις 13:33 - 02 Οκτ 2020
Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.