ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Interlife: Δεν υπάρχουν αποκλίσεις στην υλοποίηση των στόχων του 2020

18:24 - 09 Φεβ 2021 | Αναλύσεις
Η Interlife Α.Α.Ε.Γ.Α., προέβη, ως γνωστόν, σε ανάκληση του επιχειρηματικού της σχεδίου στις 07/04/2020 μετά από απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου και σχετική ανακοίνωση στο επενδυτικό κοινό.

Πέραν αυτού, η Interlife Α.Α.Ε.Γ.Α. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι οι στόχοι της εταιρίας για το 2020, έτσι όπως αυτοί περιγράφονται στην ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης 2019 καθώς και στην εξαμηνιαία οικονομική έκθεση του 2020, και συγκεκριμένα, τα κάτωθι βασικά σημεία της επιχειρηματικής στρατηγικής:

1. Αύξηση εργασιών πρόσκτησης.

2. Βέλτιστη διαχείριση των στοιχείων του ενεργητικού με στόχο την μέγιστη δυνατή πρόσοδο και έμφαση στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων.

3. Μέγιστη συγκράτηση γενικών εξόδων, παρόλο που οι νέες ανάγκες που διαμορφώνονται απαιτούν πρόσθετους πόρους.

4. Διατήρηση της υψηλής ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών.

5. Συνεχή εκσυγχρονισμό και βελτίωση των πληροφοριακών συστημάτων της Εταιρείας.

6. Πιστή εφαρμογή του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης με βάση τα πρότυπα που θέτει η Εποπτική Αρχή και το θεσμικό πλαίσιο SOLVENCY II.

Δεν παρουσιάζουν αποκλίσεις στην υλοποίησή τους.

Τελευταία τροποποίηση στις 18:26 - 09 Φεβ 2021
Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.