ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Forthnet: Αίτημα για διαγραφή των μετοχών από το ΧΑ

18:13 - 18 Μαϊ 2021 | Αναλύσεις
Η «FORTHNET Α.Ε.» ανακοίνωσε ότι πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 14 Μαΐου 2021, στις εγκαταστάσεις των γραφείων της Εταιρείας, στην Παλλήνη Αττικής (προέκταση οδού Μάνης, Κάντζα), και ώρα 11:00, Αυτόκλητη Καθολική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της μοναδικής Μετόχου της, κατά την οποία συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Στη Γενική Συνέλευση παραστάθηκε νομίμως εκπροσωπούμενη, καθ' όλη τη διάρκειά της, η μοναδική Μέτοχος της Εταιρείας, ήτοι η εταιρεία με την επωνυμία «NewCo United Group Hellas S.à r.l.», η οποία εκπροσωπεί το σύνολο (100%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που αντιστοιχεί σε 343.582.558 μετοχές επί του συνόλου των 343.582.558 μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

Ως εκ τούτου, η Γενική Συνέλευση βρέθηκε σε καθολική απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Συγκεκριμένα: i. Επί του 1 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης (Έγκριση διαγραφής του συνόλου των άυλων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 5 του ν. 3371/2005, όπως ισχύει, υποβολής εκ μέρους της Εταιρείας αιτήσεως στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη διαγραφή του συνόλου των μετοχών αυτής και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.), η Έκτακτη Γενική Συνέλευση:

(α) ενέκρινε τη διαγραφή από το Χρηματιστήριο Αθηνών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 5 του ν. 3371/2005, όπως ισχύει σήμερα, του συνόλου (100%) των μετοχών της Εταιρείας και ειδικότερα 343.582.558 άυλων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 € εκάστης,

(β) ενέκρινε την υποβολή εκ μέρους της Εταιρείας αιτήσεως προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με τη διαγραφή του συνόλου των άυλων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών αυτής από το Χρηματιστήριο Αθηνών και

(γ) παρέσχε προς τον κ. Παναγιώτη Γεωργιόπουλο του Κωνσταντίνου, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, τη ρητή και ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα καθώς και το δικαίωμα όπως, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, προβεί σε οιαδήποτε ενέργεια και πράξη, αναγκαία και ενδεδειγμένη για τη διαγραφή του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 343.582.558, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου Υπέρ: 343.582.558, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου Κατά: 0 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου Αποχή: 0 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου

ii. Επί του 2 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης (Ανακοίνωση εκλογής κ. Πέτρου Κατσούλα ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου – Επικύρωση της ιδιότητας του κ. Πέτρου Κατσούλα ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου):

(α) ανακοινώθηκε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, με την υπ’ αριθ. 551/12.02.2021 απόφασή του, αφού διαπίστωσε ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του νόμου, ομόφωνα αποφάσισε και εξέλε ξε τον κ. Πέτρο Κατσούλα του Σπυρίδωνος ως νέο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους, κ. Dirk Gerkens, για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαταστάθηκε ήτοι μέχρι την 11.12.2025, και

(β) η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε και επικύρωσε την ιδιότητα του κ. Πέτρου Κατσούλα ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.