ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρόστιμo 50 χιλ. ευρώ στην ΑΕΓΕΚ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

18:21 - 05 Αυγ 2010
Ανεμοδείκτης

Από τον Άγγελο Κωβαίο

Πρόστιμα συνολικού ύψους 94.000 ευρώ επέβαλε στη σημερινή της συνεδρίαση η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για παραβάσεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας.

Ειδικότερα:

- Επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ στην εταιρία «ΑΕΓΕΚ ΑΕ» διότι στις ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές της καταστάσεις των χρήσεων 2005 και 2006 δεν προέβη σε ορθή λογιστικοποίηση απομείωσης απαίτησης από θυγατρική της εταιρία και παρέλειψε να περιλάβει στην ενοποίηση θυγατρικές της εταιρίες, συγγενή εταιρία και κοινοπραξίες.

- Επέβαλε πρόστιμο 30.000 ευρώ στην εταιρία «ΒΕΤΑΝΕΤ ΑΒΕΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ» για μη παροχή στοιχείων στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, παρακωλύοντας έτσι την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.

- Επιβλήθηκε πρόστιμο 14.000 ευρώ στην «ASPIS ΙΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑL ΑΕΔΑΚ» διότι διαπιστώθηκαν ελλείψεις ως προς τις διαδικασίες λήψης και υλοποίησης των αποφάσεων της επενδυτικής επιτροπής και διότι στην πολιτική προμηθειών της δεν προέβλεπε ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια για την κατάταξη των μεριδιούχων.

Τελευταία τροποποίηση στις 18:35 - 05 Αυγ 2010
Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.