ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Στις 30/6 η γενική συνέλευση της Ιατρικό Αθηνών

10:15 - 09 Ιουν 2010 | Ανακοινώσεις
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ιατρική Αθηνών καλεί τους μετόχους της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας (Αίθουσα Συνεδριάσεων, κτίριο Ε) στο Μαρούσι Αττικής και επί της οδού Διστόμου 1, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:
1. Υποβολή και ακρόαση της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1/1/2009- 31/12/2009.
2. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1/1/2009-31/12/2009 μετά των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή.
3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2009.
4. Έγκριση μη διανομής μερίσματος.
5.Έγκριση εξόδων παραστάσεως και κινήσεως μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Έγκριση αμοιβής Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2009.
7. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2010.
8. Ανακοίνωση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
9. Αδεια καταρτίσεως συμβάσεως με την εταιρεία "Asklepios International GMBH".
10. Χορήγηση αδείας για την παροχή εγγυήσεως υπέρ της θυγατρικής εταιρείας "ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.".
11. Διάφορα θέματα- Ανακοινώσεις.
Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.