ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Κεφαλαιαγορά: Νέα πρόστιμα 1,2 εκατ. για παράνομο short selling

18:29 - 11 Ιουν 2015 | Ανακοινώσεις
Την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 1,2 εκατ. ευρώ σε funds της Everest Capital ανακοίνωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Αναλυτικά, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη σημερινή 713η /11.6.2015 συνεδρίαση του, αποφάσισε:

- Επέβαλε πρόστιμο €453.000 στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία EVEREST GLOBAL FUND L.P. διότι προέβη σε ανοικτές πωλήσεις μετοχών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος A.E χωρίς να καλύψει την υποχρέωση παράδοσης των ανοικτά πωλούμενων μετοχών στο σύστημα εκκαθάρισης (failed trade), κατά παράβαση του άρθρου 12 του κανονισμού 236/2012, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρώπης.

- Επέβαλε πρόστιμο € 420.000 στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία EVEREST CAPITAL FRONTIER MARKETS FUND LP διότι προέβη σε ανοικτές πωλήσεις μετοχών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος A.E χωρίς να καλύψει την υποχρέωση παράδοσης των ανοικτά πωλούμενων μετοχών στο σύστημα εκκαθάρισης (failed trade), κατά παράβαση του άρθρου 12 του κανονισμού 236/2012, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρώπης.

- Επέβαλε πρόστιμο €345.000 στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία EVEREST CAPITAL EMERGING MARKETS FUND διότι προέβη σε ανοικτές πωλήσεις μετοχών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος A.E χωρίς να καλύψει την υποχρέωση παράδοσης των ανοικτά πωλούμενων μετοχών στο σύστημα εκκαθάρισης (failed trade), κατά παράβαση του άρθρου 12 του κανονισμού 236/2012, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρώπης.

- Επέβαλε πρόστιμο € 80.000 στον κ. Αλέξιο Κομνηνό, βασικό μέτοχο, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Χρηματιστηριακό εκπρόσωπο της «Ν. Κομνηνός ΑΧΕΠΕΥ», για παράβαση της απαγόρευσης χειραγώγησης αγοράς, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του ν.3340/2005, κατά την κατάρτιση συναλλαγών επί της μετοχής της εταιρίας «FLEXOPACK AEBEΠ».

- Επέβαλε πρόστιμο € 20.000 στην εταιρεία «Cyprus Popular Bank Public Co Ltd» (Υπό διαχείριση) ως καθολικής διαδόχου της «Marfin Εγνατία Τράπεζα Α.Ε.» για παραβάσεις του ν.3606/2007 και της απόφασης 1/452/1.11.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αναφορικά με την προσυναλλακτική ενημέρωση επενδυτών.

- Επέβαλε πρόστιμο € 7.000 στην εταιρεία «Guardian Trust Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ» για παραβάσεις του ν.3340/2005 και της απόφασης 2/452/1.11.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αναφορικά με τη μη τήρηση κατάλληλων διαδικασιών κατά την κατάρτιση συναλλαγών επί πελατών της.

- Επέβαλε πρόστιμο € 5.000 στην εταιρεία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» για παραβάσεις διατάξεων του ν. 3606/2007 και της απόφασης 1/452/1.11.2007, αναφορικά με τη μη ύπαρξη συμβατότητας κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες.

- Επέβαλε πρόστιμο € 5.000 στην εταιρεία «Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ», για παράβαση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3340/2005, αναφορικά με τη μη ενημέρωση για μεταβολή των προβλέψεων επί των αποτελεσμάτων της χρήσης 2010.

- Ενέκρινε το αίτημα της εταιρείας «HellasFin Α.Ε.Π.Ε.Υ.» για επέκταση της άδειας λειτουργίας της ώστε να παρέχει τις επενδυτικές υπηρεσίες της εκτέλεσης εντολών για λογαριασμό πελατών, της τοποθέτησης χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης όπως και τις παρεπόμενες υπηρεσίες της φύλαξης και διοικητικής διαχείρισης χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών, της παροχής πιστώσεων ή δανείων σε επενδυτή προς διενέργεια συναλλαγής και της παροχής υπηρεσιών ξένου συναλλάγματος.

- Ανακάλεσε την άδεια λειτουργίας της εταιρείας «Ν. ΚΟΜΝΗΝΟΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.», μετά από απόφασή της για λύση και εκκαθάρισή της, κατ' εφαρμογή του άρθρου 21 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

- Ανακάλεσε την άδεια λειτουργίας της εταιρείας «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ», με έδρα την Λαμία, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1, περίπτωση (γ), του άρθρου 39 του ν.3606/2007.

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.