ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Από 7/12 στο ταμπλό οι νέες κοινές μετοχές της Audiovisual

20:20 - 05 Δεκ 2018 | Ανακοινώσεις
Από τις 7 Δεκεμβρίου θα διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο οι 51.728.103 νέες, κοινές ονομαστικές μετοχές της Audiovisual που προέκυψαν από τη μετατροπή προνομιούχων μετοχών, ενώ από την ίδια ημερομηνία οι μετοχές της εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία 0,30 ευρώ ανά μετοχή.

Σε σχετική ανακοίνωση υπενθυμίζεται ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29.06.2018 αποφάσισε:

1) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 53.050.911,20 ευρώ με κεφαλαιοποίηση ισόποσων συσσωρευμένων ζημιών προηγουμένων χρήσεων από το αποθεματικό αποτελεσμάτων εις νέον.

Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,70 ευρώ σε 0,30 ευρώ.

2) τη μετατροπή 51.728.103 Προνομιούχων Μετοχών άνευ δικαιώματος Ψήφου Σειράς ΑΆ & ΒΆ σε 51.728.103 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου. Ειδικότερα, οι 51.728.103 μετοχές προέρχονται από το σύνολο των μετοχών α) 23.156.673 υπολειπόμενες Προνομιούχες Μετοχές άνευ δικαιώματος Ψήφου Σειράς ΑΆ  και β) 28.571.430 Προνομιούχες Μετοχές άνευ δικαιώματος Ψήφου Σειράς ΒΆ, κατόπιν άσκησης του δικαιώματος της μετόχου εταιρείας DOSON INVESTMENTS COMPANY (μετατρέπεται το σύνολο της σειράς). Ενόψει της εισαγωγής των ανωτέρω μετοχών κατατέθηκε  στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερωτικό δελτίο, το οποίο στις 30.11.2018 εγκρίθηκε από το ΔΣ της Ε.Κ. και δημοσιεύτηκε στις 3.12.2018.

Μετά τις ανωτέρω εταιρικές πράξεις, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 39.788.183,40 ευρώ, διαιρούμενο σε 132.627.278 μετοχές (102.847.472 κοινές μετοχές και 29.779.806 προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές), ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ.

Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.